Header Region

Regionsinfo 27.09.2018

Simone Lange bliver ny formand for Region Sønderjylland-Schleswig

Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig får ny formand

Grænseregional arbejdsmarkedsudvalg mødtes

Udvalg konstituerede sig 

Skoleidrætsdag i strålende solskin

Projekt fra regionen har fået udnævnelse

Kalender
Simone Lange neue Vorsitzende der Region Sønderjylland-Schleswig

Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig hat gewählt

Grenzregionaler Arbeitsmarktausschuss tagte

Ausschuss konstituierte sich

Schulsporttag bei bestem Wetter

Projekt aus der Region ausgezeichnet 

Kalender

Simone Lange bliver ny formand for Region Sønderjylland-Schleswig
Bestyrelsen diskuterede den politiske udvikling i grænseregionen
Efter kommunalvalgene i Danmark og Tyskland har bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig konstitueret sig med valg af Flensburgs overborgmester, Simone Lange, som ny formand. Næstformand Preben Jensen, Region Syddanmark, blev allerede valgt i marts. Indholdsmæssigt står den nye politiske sæson på nye udfordringer på national og europæisk plan, som har eller vil få indvirkninger på regionen. Der blev diskuteret grænsekontrol og vildtsvinehegnet, den planlagte nye strukturering af dansk erhvervsfremme, indførelse af vejskat for personbiler i begge lande samt en nyorientering af den europæiske grænseregionsstøtte Interreg og man vovede et blik fremad. Det blev aftalt at udarbejde fælles stillingstagen til forskellige emner – bl.a. skal den fremtidige indretning af Interreg-støtte og den grænseoverskridende bekæmpelse af svinepest tematiseret.  
Konkret blev aktiviteterne indenfor kultur- og sprogområdet samt arbejdsmarkedet behandlet og man igangsatte planlægningen af aktiviteter for de kommende år.

Simone Lange ser frem til de nye opgaver:“ Det grænseoverskridende samarbejde ligger mit hjerte nært, som nu med mit nye hverv yderligere kan intensiveres.“

Bestyrelsesmøde 14.9.18
Bestyrelsesmøde 14.9.18
Simone Lange neue Vorsitzende der Region Sønderjylland-Schleswig
Vorstand berät politische Entwicklungen in der Grenzregion 
Nach den Kommunalwahlen in Dänemark und Deutschland konnte sich der Vorstand der Region Sønderjylland-Schleswig durch die Wahl von Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange zur Vorsitzenden konstituieren. Der stellvertretende Vorsitzende, Preben Jensen, Region Syddanmark, wurde bereits im März in seine Funktion gewählt.
Inhaltlich steht die neue politische Saison im Zeichen vieler Entwicklungen auf nationaler und europäischer Ebene, die Folgen für die Region hat bzw. haben wird. Grenzkontrollen und Wildschweinzaun, die geplante Neustrukturierung der dänischen Wirtschaftsförderung, die Einführung einer Maut für Personenfahrzeuge in beiden Ländern oder die Neuausrichtung der europäischen Grenzregionsförderung Interreg wurden diskutiert und ein Ausblick gewagt. Es wurde vereinbart, gemeinsame Positionen zu verschiedenen Themen zu erarbeiten – u.a. sollen die zukünftige Ausgestaltung der Interreg-Förderung und die grenzüberschreitende Bekämpfung der Schweinepest thematisiert werden.
Konkret wurden die Aktivitäten im Kultur- und Sprachbereich sowie für den Arbeitsmarkt behandelt und die Planungen der Aktivitäten für die kommenden Jahre begonnen.

Simone Lange freut sich auf die neue Aufgabe:“ Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist für mich eine Herzensangelegenheit, die durch mein neues Amt noch intensiver gestaltet werden kann.“

Simone Lange
Simone Lange, Vorsitzende Region Sønderjylland-Schleswig

Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig får ny formand
Ingo Degner fra Kreis Schleswig-Flensburg valgt som ny formand
I Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig skal der hvert andet år vælges ny formand. Formandsposten går på skift mellem Danmark og Tyskland. Ved Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswigs møde i september blev Ingo Degner fra Kreis Schleswig-Flensburg valgt som ny formand. Kjeld Thrane fra Haderslev Kommune fortsætter som næstformand. Ingo Degner afløser Gabriele Stappert fra Stadt Flensburg. 

”Jeg glæder mig til min nye opgave og vil gøre mit bedste for at fortsætte det tillidsfulde samarbejde i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. For mig personligt er det vigtigt, at det lokalpolitiske engagement er drivkraften bag udvalgets arbejde, og at vi sammen sikrer en fortsat videreudvikling af det dansk-tyske samarbejde på kultur, skole og ungeområdet”, siger Ingo Degner, formand for Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.  

På kulturudvalgets dagsorden stod der endvidere status for de støttede projekter og den nye Interreg-ansøgning. Region Sønderjylland-Schleswigs Interreg-projekt KursKultur har siden efteråret 2015 støttet borgernære dansk-tyske projekter. Der er blevet bevilget 59 et- og flerårige projekter gennem kultur- og netværkspuljen og fem projekter gennem sportspuljen. Transportpuljen har støttet 125 grænseoverskridende møder mellem børn og unge.
Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig hat gewählt
Ingo Degner aus dem Kreis Schleswig-Flensburg ist neuer Vorsitzender
Der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig wählt turnusgemäß alle zwei Jahre einen neuen Vorsitz im Wechsel zwischen Deutschland und Dänemark. Bei der Sitzung des Ausschusses im September wurde Ingo Degner aus dem Kreis Schleswig-Flensburg als neuer Vorsitzender gewählt und Kjeld Thrane von der Kommune Haderslev bleibt Stellvertretender Vorsitzender. Ingo Degner ist Nachfolger von Gabriele Stappert aus Flensburg.  

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und ich werde die vertrauensvolle Zusammenarbeitin unserem Ausschuss fortsetzen. Für mich persönlich ist es sehr wichtig, dass das lokalpolitische Engagement weiterhin Impulsgeber für die Arbeit im Kulturausschuss ist, und wir gemeinsam die deutsch-dänische Zusammenarbeit im Bereich Kultur, Schule und Jugend stärken und weiter entwickeln“, sagt Ingo Degner, Vorsitzender des Kulturausschusses Sønderjylland-Schleswig.

Bei der Ausschusssitzung wurde außerdem über geförderte Projekte und den neuen Antrag an Interreg berichtet. Das Interreg-Projekt KursKultur der Region Sønderjylland-Schleswig fördert seit Herbst 2015 deutsch-dänische bürgernahe Projekte. Es wurden 59 ein- und mehrjährige Projekte durch den Kultur- und Netzwerkpool und fünf durch den Sportpool gefördert. Der Transportpool hat 125 Begegnungen zwischen deutschen und dänischen Kindern und Jugendlichen über die Grenze möglich gemacht.

Grænseregional arbejdsmarkedsudvalg mødtes
Det nyoprettede arbejdsmarkedsudvalg i Region Sønderjylland afholdte den 13. september det andet møde i år. Formand Jan Voss Hansen, Tønder Kommune, førte gennem den tætpakkede dagsorden, som bl.a. kom ind på den aktuelle situation på arbejdsmarkedet nord og syd for grænsen samt det nye Interreg-projekt Fit4Jobs@WaddenC.
Peter Hansen, leder af Regionskontor & Infocenter, berettede om de aktuelt foreliggende barrierer for grænsependlere samt mulige løsningsforslag. Udover samarbejdet på politisk niveau bidrager udvalget også til en styrkelse af forvaltningssamarbejdet. Man diskuterede bl.a. initiativerne mod arbejdskraftmangel og har sammen forsøgt at se på løsninger.
Grenzregionaler Arbeitsmarktausschuss tagte
Der neu geschaffene Arbeitsmarktausschuss der Region Sønderjylland-Schleswig hielt am 13. September die zweite Sitzung im laufenden Jahr ab. Der Vorsitzenden, Jan Voss Hansen, Tønder Kommune, führte durch die vollgepackte Tagesordnung, die u.a. die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt nördlich und südlich der Grenze sowie das neue Interreg-Projekt Fit4Jobs@WaddenC thematisierte.
Peter Hansen, Leiter des Regionskontor & Infocenter, berichtete über die aktuell vorliegenden Barrieren für Grenzpendler und mögliche Lösungsvorschläge.
Neben der Zusammenarbeit auf politischer Ebene wird durch das Gremium auch die Kooperation der Verwaltungen verstärkt. U.a. tauschte man sich über Initiativen zur Begegnung des Arbeitskraftmangels aus und versucht, gemeinsame Lösungen zu finden.

Udvalg konstituerede sig
Det nyoprettede udvalg for grænseregional udvikling i Region Sønderjylland-Schleswig konstituerede sig på mødet den 18.9.2018, som fandt sted på Regionskontoret i Padborg. Som formand for udvalget blev Philip Tietje, Aabenraa Kommune, valgt. Næstformand blev Arne Rüstemeier fra Stadt Flensburg. Målet med udvalgsarbejdet er at fremme den politiske og administrative dialog. Hertil bidrager de kommunale partnere i regionen med emner til arbejdet og der tilstræbes en fælles udvikling. Det centrale emne for mødet var ideen fra dansk side omkring en mulig fast forbindelse mellem Fyn og Als. Her blev projektet AlsFynBroen præsenteret efterfulgt af en politisk diskussion repræsentanterne imellem.

”Jeg glæder mig til de nye opgaver og imødeser en positiv udvikling i regionen med initiativer, projekter og mange nye netværk” udtalte den nye formand for udvalget, Philip Tietje, sig.
Ausschuss konstituierte sich
Der neu geschaffene Ausschuss für grenzregionale Entwicklung der Region Sønderjylland-Schleswig konstituierte sich auf der Sitzung am 18.09.2018, die im Regionskontor in Padborg stattfand.
Zum Vorsitzenden des Gremiums wurde Philip Tietje, Aabenraa Kommune, gewählt. Stellvertretender Vorsitzender wurde Arne Rüstemeier von der Stadt Flensburg.
Ziel der Ausschussarbeit ist die Förderung des politischen und administrativen Dialoges. Hierzu werden die kommunalen Partner der Region Themen in die Arbeit einbringen und gemeinsame Entwicklungen anstreben. Zentrales Thema der Sitzung war die auf dänischer Seite eingebrachte Idee, eine feste Verbindung der Inseln Fyn und Als anzustreben. Hierzu wurde das Projekt AlsFynBroen vorgestellt und die politische Diskussion mit den Vertretern begonnen.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und sehe einer guten Entwicklung der Region mit Initiativen, Projekten und vielen Netzwerken entgegen…“ so Philip Tietje, neuer Vorsitzende des Ausschusses.

Skoleidrætsdag i strålende solskin
Den 13. september fandt den 17. dansk-tyske skoleidrætsdag sted på Aabenraa Stadion. Omkring 900 danske og tyske elever fra 6. årgang deltog på dagen. På blandede hold havde de mulighed for at lære hinanden at kende og komme i kontakt på trods af sprogbarrieren. Skoleidrætsdagen finansieres af Region Sønderjylland-Schleswig og blev endvidere sponsoreret af Ecco Sko A/S, Sydbank A/S og Fabrikant Mads Clausens Fond.
Skoleidrætsdagen bliver organiseret og gennemført af faggruppen SpoReg (Sport i regionen), som er sammensat af danske og tyske idrætsorganisationer.
Skoleidrætsdag 2018
Schulsporttag bei bestem Wetter
Am 13. September fand der 17. deutsch-dänische Schulsporttag in Aabenraa statt, an dem rund 900 Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen aus deutschen und dänischen Schulen teilnahmen. Bei Sport und Spiel konnten sich die gemischten Mannschaften kennenlernen und Kontakte trotz Sprachbarriere knüpfen.
Der Schulsporttag wird durch die Region Sønderjylland-Schleswig finanziert und in diesem Jahr durch Ecco Sko A/S, Sydbank A/S sowie dem Fabrikant Mads Clausens Fond unterstützt.
Die Durchführung liegt in der Hand der Fachgruppe SpoReg (Sport in der Region), die sich aus den Sportverbänden beider Seiten der Grenze zusammensetzt.
Schulsporttag 2018

Projekt fra regionen har fået udnævnelse
STaRFoCEe tog andenpladsen ved international samarbejdspris
I forbindelse med Association of European Border Regions (AEBR) årskonference, der i år blev afholdt i Oulu i Finland, blev den årligt udskrevne pris for eksemplariske grænseoverskridende aktiviteter tildelt. Under emnet uddannelse og beskæftigelse i grænseregioner var der kommet 15 ansøgninger ind. Disse blev vurderet af et uafhængigt gremie.
Projektet STaRForCEe – Strong Talents Ready for Cross-border Education – blev kåret som 2. vinder for dets gode koncept, dets yderst relevante emne og glimrende realisation.
Peter Hansen, leder af Regionskontoret og netværkspartner i projektet, modtog prisen på projektets vegne.Nu blev diplom og pris overrakt til Mette Lorentzen fra Industrie- und Handelskammer zu Flensburg, der er Leadpartner i projektet.
Projekt aus der Region ausgezeichnet 
STaRFoCEe 2. Sieger bei internationalem Kooperationspreis
Anlässlich der Jahreskonferenz der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) in Oulu, Finnland, wurde der jährlich ausgeschriebene Preis für beispielhafte grenzüberschreitende Aktivitäten verliehen. Unter dem Thema Bildung und Beschäftigung in Grenzregionen wurden 15 Bewerbungen eingereicht und durch eine unabhängige Fachjury bewertet.
Das Projekt STaRForCEe – Strong Talents Ready for Cross-border Education - wurde für die gute Konzeption, die äußerst relevante Thematik und hervorragende Umsetzung zum 2. Sieger gekürt.
Peter Hansen, Leiter des Regionskontor und Netzwerkpartner im Projekt nahm die Auszeichnung für die Projektpartner entgegen.Jetzt wurden Urkunde und Preis an Mette Lorentzen von der Industrie- und Handelskammer zu Flensburg als Leadpartner übergeben.

Kalender: 
Torsdag, 25. Oktober 2018: 15. Dialogarrangement 2018»Grenzland erleben(Oplev grænselandet)« 15.Dialog ADS-Grenzfriedensbund e.V. på Europa Universität, Flensburg, Auf dem Campus 1a, bygning Helsinki, lokale 067, fra kl. 18:30 / start kl. 19:30. 

Efterårsferie Aabenraa Kommune:
15.10-19.10.2018
Efterårsferie Schleswig-Holstein: 01.10.-19.10.2018 

Kulturtips:
28.9.2018
Landmand 2.0: udstillingsåbningen i Unewatt kl. 10
3.10.2018 Wattn dat udstillingsåbning, Skærbæk
5.10.2018 Havfald Udstillingsåbning, Højer Sluse
13.10.2018"Uden grænser #Sønderjylland Suite" En danseforestilling fra det dansk-tyske kulturaftaleprojekt Ung2020,19.30 på Sønderborg teater, Rosengade 2a
1.11.2018 Kultur- og netværksmøde”Kultur for alle – hvis ansvar er det?”, Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, Padborg
28.11.2018 Singcafe Benniksgaard, Rinkenæs
8.12.2018 Kunst for alle: udstillingsåbning Frelsens Hær Sønderborg kl. 11  

Yderligere information og tips på www.kulturfokus.dk

Kalender: 
Donnerstag, 25. Oktober 2018: 15. Dialogveranstaltung 2018»Grenzland erleben« 15.Dialog des ADS-Grenzfriedensbund e.V. an der Europa Universität, Flensburg, Auf dem Campus 1a, Gebäude Helsinki, Raum 067, Einlass ab 18:30 Uhr / Beginn 19:30 Uhr. 

Herbstferien Aabenraa Kommune:
15.10-19.10.2018
Herbstferien Schleswig-Holstein: 01.10.-19.10.2018 

Kulturtipps:
28.9.2018
Bauer 2.0: Ausstellungseröffnung um 10 Uhr in Unewatt.
3.10.2018 Wattn dat Ausstellungseröffnung, Skærbæk
5.10.2018 HavFald: Präsentation des Kunstwerkes, bei der Schleuse in Højer.
12.10.2018 ”Ohne Grenzen #Sønderjylland Suite” Eine Tanz-Vorstellung des deutsch-dänischen Kulturvereinbarungsprojekts Jugend2020, 19.30 Uhr, St. Michaelskirche Flensburg, Am Ochsenmarkt
1.11.2018 Kultur- und Netzwerktreffen „Kultur für alle – Wer trägt die Verantwortung?“Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, Padborg
28.11.2018 Singcafe im Benniksgaard, Rinkenæs
8.12.2018 Kunst für alle: Ausstellungseröffnung Frelsens Hær in Sønderborg um 11 Uhr

Weitere Infos und Tipps auf www.kulturfokus.dk


Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden