Header Region

Pendlerinfo 25.03.2020

I dette nyhedsbrev fremstiller vi regler og ansvarligheder ved arbejdsløshed af grænsependlere. Vi har fået mange henvendelser inden for den sidste tid til dette emne. På grund af denne særlige situation, vi alle befinder os i, er der ingen vejledning hverken i Padborg eller i Leck, Schleswig, Tønder eller Flensborg. Alle aftaler med Skattestyrelsen er aflyst.Send henvendelser og spørgsmål per mail til infocenter@region.dk (helst med telefonnummer).
Aus gegebenen Anlass werden in diesem Newsletter die Regelungen und Zuständigkeiten bei Arbeitslosigkeit von Grenzpendlern dargestellt. Viele Fragen hierzu haben uns in den vergangenen Wochen erreicht.Aufgrund der besonderen Situation finden weiterhin keine Beratungen in Padborg oder Sprechstunden in Leck, Schleswig, Tønder oder Flensburg statt. Die Termine bei Skattestyrelsen wurden ebenfalls abgesagt.Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an infocenter@region.dk (gerne unter Nennung Ihrer Telefonnummer).

Ledighed eller ændring af arbejdsvilkårene på grund af corona
Mange grænsependlere er i tvivl om, hvad de skal gøre i tilfælde af ledighed, arbejdsfordeling og hjemsendelse af arbejdsgiveren på grund af den aktuelle situation med COVID-19 og de dermed forbundne udfordringer for samfundet og økonomien. I det følgende har vi samlet yderligere oplysninger om midlertidig arbejdsløshed og fuldtidsledighed for grænsependlere. I de følgende tekst vil Covid-19 blive brugt som synonym for Coronavirus og SARS-CoV-2.

Generelt gælder følgende:
  • Udenlandske forsikrings-/beskæftigelsesperioder ligestilles i henhold til EU-forordning 883/2004 og medregnes således ved ansøgning om ydelser.
  • Hvorvidt en opsigelse eller andre beslutninger truffet af arbejdsgiveren vedrørende ansættelsesforholdet er lovlige, kan den fagforening (i beskæftigelseslandet) besvare, som man er medlem af. Hvis man ikke er medlem af en fagforening, kan en advokat med speciale i beskæftigelseslandets arbejdsret hjælpe. 
Arbeitslosigkeit oder Änderung der Arbeitsbedingungen aufgrund von Corona
Viele Grenzpendler, fragen sich, was im Falle von Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und Heimsendung durch den Arbeitgeber, aufgrund der aktuellen Lage in Bezug auf Covid-19 und den damit verbundenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu tun ist. Im Folgenden finden Sie weitere Informationen zu vorübergehender Arbeitslosigkeit und Vollzeitarbeitslosigkeit bei Grenzpendlern. Im folgenden Text wird Covid-19 als Synonym für das Coronavirus und SARS-CoV-2 genutzt.

Allgemein gilt:
  • Ihre ausländischen Versicherungs- /Beschäftigungszeiten werden nach EU-Verordnung 883/2004 gleichgestellt und somit angerechnet beim Antrag auf Leistungen.
  • Ob eine Kündigung oder andere Entscheidungen des Arbeitgebers bezüglich des Arbeitsverhältnisses rechtens sind, kann die Gewerkschaft (im Arbeitsland) in der man Mitglied ist beantworten. Sollte keine Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft bestehen, kann ein Anwalt, für das geltende Arbeitsrecht im Arbeitsland, helfen.

Fuldtidsledighed – grænsependlere med arbejdssted i Danmark og bopæl i Tyskland
Grænsependlere med arbejdssted i Danmark og bopæl i Tyskland sorterer under Agentur für Arbeit i tilfælde af fuldtidsledighed. Så snart du modtager din opsigelse, skal du straks kontakte dit lokale Agentur für Arbeit i Tyskland og melde dig arbejdssøgende eller ledig, såfremt opsigelsen allerede er trådt i kraft. Da alle afdelinger er lukket for personlig betjening i øjeblikket, kan du kun kontakte dit lokale Agentur für Arbeit pr. telefon eller skriftligt (f.eks. på mail via kontaktformularen på afdelingens hjemmeside eller fysisk i papirform via postkassen). De enkelte afdelingers særlige hotlinenumre kan du finde via afdelingssøgningen på Agentur für Arbeits hjemmeside her

Hvis opsigelsen er trådt i kraft, skal du melde dig ledig omgående. Det har man i øjeblikket kun mulighed for at gøre telefonisk på de enkelte afdelingers særlige hotlinenumre. Her kan det undertiden være svært at komme igennem for øjeblikket, da der er mange henvendelser, der skal besvares. (Normalt foregår en ledighedsmelding (Arbeitslosmeldung) personligt og ved forevisning af gyldigt ID/pas. Da dette ikke er muligt i øjeblikket på grund af COVID-19, bortfalder dette krav indtil videre uden negative følger. Den personlige ledighedsmelding (Arbeitslosmeldung) skal dog foretages uopfordret efterfølgende, så snart Agentur für Arbeit holder åbent igen. Ansøgninger kan indsendes online eller lægges i postkassen hos dit lokale Agentur für Arbeit. Alle ansøgninger bliver behandlet hurtigst muligt. Hvis betingelserne for ret til ydelser er opfyldt, og de nødvendige dokumenter foreligger, bliver der truffet en foreløbig afgørelse om ansøgningerne.)

Du kan også meddele øvrige oplysninger via eServiceswww.arbeitsagentur.de (f.eks. melde dig arbejdssøgende, søge om arbejdsløshedsdagpenge, øvrige ændringer osv.).På følgende link kan du finde alle relevante oplysninger fra Agentur für Arbeit i forbindelse med coronavirus  https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq

Du kan finde øvrige oplysninger vedrørende "Arbejdsløshedsdagpenge til grænsependlere med bopæl i Tyskland" i denne folder her.  
Vollzeitarbeitslosigkeit – Grenzpendler mit Arbeitsort Dänemark und Wohnort Deutschland
Bei Grenzpendlern mit Arbeitsort Dänemark und Wohnort Deutschland ist die Agentur für Arbeit zuständig bei Vollzeitarbeitslosigkeit. Sobald Sie die Kündigung erhalten, wenden Sie sich umgehend an die zuständige Agentur für Arbeit in Deutschland und melden Sie sich arbeitsuchend oder auch arbeitslos, wenn die Kündigung bereits wirksam ist. Da aktuell alle Dienststellen für den Publikumsverkehr geschlossen sind, könne Sie sich nur telefonisch oder schriftlich (z.B. per Mail, über das Kontaktformular auf der Homepage oder in Papierform über den Hausbriefkasten) an Ihrer Agentur für Arbeit vor Ort wenden. Die Nummern der Sonderhotlines der einzelnen Dienststellen können Sie über die Dienststellensuche auf der Homepage der Agentur für Arbeit hier finden. 

Ist die Kündigung wirksam, müssen Sie sich umgehend arbeitslos melden. Dies ist aktuell nur telefonisch möglich unter den Sonderhotlines der einzelnen Dienststellen. Hier kann es aufgrund des hohen Antragsaufkommens aktuell zeitweise zu einer eingeschränkten Erreichbarkeit kommen. (Normalerweise muss eine Arbeitslosmeldung persönlich und mit Vorlage des gültigen Personalausweises erfolgen. Da dies aufgrund von Covid-19 aktuell nicht möglich ist, entfällt dies zunächst ohne negative Konsequenzen. Die persönliche Arbeitslosmeldung muss jedoch unaufgefordert nachgeholt werden, sobald die Agenturen für Arbeit wieder geöffnet sind.Anträge können online gestellt werden oder in den Hausbriefkasten Ihrer zuständigen Agentur für Arbeit eingeworfen werden. Alle Anträge werden schnellstmöglich bearbeitet. Bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen und der notwendigen Unterlagen, werden die Anträge vorläufig entschieden.)
Anliegen können auch über die eServices der Agentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de mitgeteilt werden (z.B. arbeitsuchend melden, Antrag auf Arbeitslosengeld, weitere Änderungsmeldungen usw.).Unter folgendem Link finden Sie alle relevanten Informationen der Agentur für Arbeit im Zusammenhang mit Covid-19: https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq 

Weitere Informationen zum Thema „Arbeitslosengeld für Grenzpendler mit Wohnort Deutschland“, finden Sie in unserem Flyer hier.

Fuldtidsledighed – grænsependlere med arbejdssted i Tyskland og bopæl i Danmark
For grænsependlere med arbejdssted i Tyskland og bopæl i Danmark sorterer udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under en dansk a-kasse. Ledighedsmeldingen (Arbeitslosmeldung)  foretages dog online på www.jobnet.dk den dag, du bliver opsagt. Du kan søge om arbejdsløshedsdagpenge online hos din a-kasse.På grund af den aktuelle situation kan a-kasserne kun kontaktes telefonisk eller digitalt.  Du kan finde alle aktuelle oplysninger i forbindelse med COVID-19 og de aktuelle ansøgningsregler på din a-kasses hjemmeside og på STAR's hjemmeside (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)her.
Vollzeitarbeitslosigkeit – Grenzpendler mit Arbeitsort Deutschland und Wohnort Dänemark
Bei Grenzpendlern mit Arbeitsort Deutschland und Wohnort Dänemark ist eine dänische A-kasse zuständig für die Auszahlung von Arbeitslosengeld. Die Arbeitslosmeldung erfolgt jedoch online unter www.jobnet.dk an dem Tag an dem Sie gekündigt werden. Der Antrag auf Arbeitslosengeld kann online bei Ihrer A-kasse gestellt werden.Die A-kassen können aufgrund der aktuellen Situation nur telefonisch oder digital erreicht werden.  Alle aktuellen Informationen, im Zusammenhang mit Covid-19 und den aktuellen Antragsmodalitäten, finden Sie auf der Homepage Ihrer A-kasse und auf der Homepage von Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – STAR hier.

Midlertidig arbejdsløshed – grænsependlere med arbejdssted i Danmark
Midlertidig arbejdsløshed sorterer som hovedregel under arbejdsløshedsforsikringen i beskæftigelseslandet, og det er a-kasserne i Danmark. Ved midlertidig arbejdsløshed forstår man f.eks. arbejdsløshed på grund af vejrlig eller mangel på materialer, arbejdsfordeling eller kollektiv virksomhedsferie uden opsparede feriepenge.  Grænsependlere med bopæl i Tyskland og arbejdssted i Danmark, som bliver berørt af midlertidig arbejdsløshed og ikke er medlem af en dansk a-kasse, har ikke ret til ydelser fra a-kassen. Man skal selv aktivt søge optagelse i en a-kasse og betale kontingent. Man er ikke obligatorisk forsikret, og det er ikke arbejdsgiverens opgave at sørge for, at man bliver tilmeldt.Hvis du er berørt af midlertidig arbejdsløshed, skal du i givet fald melde dig ledig på www.jobnet.dk. OBS! En digital Ledighedsmelding via www.jobnet.dk er ikke muligt ved udenlandsk bopæl (hellere ikke med NemID) Kontakt venligst det ansvarlige Jobcenter i den kommune, hvor arbejdsgiveren har hjemsted i dette tilfælde.
Jobcentrene har lukket for personlig betjening i øjeblikket, hvorfor det kun er muligt at kontakte dem på telefon eller skriftligt. Du kan finde yderligere information på Jobcentrets eller kommunens hjemmeside.
Vorübergehende Arbeitslosigkeit - Grenzpendler mit Arbeitsort Dänemark
Bei vorübergehender Arbeitslosigkeit ist grundsätzlich an die Arbeitslosenversicherung im Arbeitsland zuständig. In Dänemark ist dies die A-kasse. Unter vorübergehender Arbeitslosigkeit versteht man z.B. Arbeitsausfall wg. Schlechtwetter oder Materialmangel, Kurzarbeit oder kollektiven Betriebsferien ohne angespartem Urlaubsgeld.  Grenzpendler, mit Wohnort Deutschland und Arbeitsort Dänemark, die von vorübergehender Arbeitslosigkeit betroffen sind und nicht in einer dänischen A-kasse Mitglied sind, haben keinen Anspruch auf Leistungen von der A-kasse. Man muss selbst aktiv in eine A-kasse eingetreten sein und die Beiträge zahlen. Man ist nicht obligatorisch versichert und der Arbeitgeber ist nicht für die Anmeldung zuständig.Wenn Sie von vorübergehender Arbeitslosigkeit betroffen sind, müssen sie sich ggf. über www.jobnet.dk arbeitslos melden. Achtung! Eine digitale Arbeitslosmeldung über www.jobnet.dk ist bei ausländischem Wohnsitz nicht möglich (auch nicht wenn NemID vorliegt). Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall das zuständige Jobcenter der Kommune, in der Ihr Arbeitgeber seinen Sitz hat. Die Jobcenter haben aktuell für Publikumsverkehr geschlossen, daher ist der Kontakt nur telefonisch oder schriftlich möglich. Infomieren Sie sich hierzu näher auf der Homepage des Jobcenters/ der Kommune.

Arbejdsfordeling – grænsependlere med arbejdssted i Danmark
Arbejdsgiveren skal anmelde arbejdsfordeling til jobcentret i den kommune, hvor arbejdsgiveren har hjemsted. Jobcentret registrerer arbejdsfordelingen og tilmelder alle medarbejdere, der er berørt af arbejdsfordeling og underretter de relevante a-kasser om den. Arbejdsfordeling kan være skruet sammen på forskellig vis. Hvordan arbejdsfordelingen ser ud i det enkelte tilfælde, afhænger af, hvad arbejdsgiveren har ansøgt om.Medarbejdere ansat under en overenskomst, som omfatter arbejdsfordeling, kan ikke nægte at indgå i arbejdsfordeling. Hvis der ikke foreligger en overenskomst med regler for arbejdsfordeling, skal arbejdsgiveren træffe en aftale og indhente samtykke fra den enkelte medarbejder. Alle medarbejdere skal være indforstået med arbejdsfordelingen, før den kan gennemføres.Arbejdsfordeling er en kombination af arbejde og ledighed, og derfor skal man være medlem af en a-kasse for at kunne oppebære ydelser under arbejdsfordeling.Hvis du har spørgsmål om arbejdsfordeling, bedes ud kontakte din a-kasse. Du kan finde yderligere oplysninger her.
Kurzarbeit (Arbejdsfordeling) – Grenzpendler mit Arbeitsort Dänemark
Bei Kurzarbeit meldet der Arbeitgeber die Kurzarbeit beim zuständigen Jobcenter der Kommune in der der Arbeitgeber seinen Sitz hat an. Das Jobcenter ist dafür zuständig die Kurzarbeit zu registrieren und alle Mitarbeiter, die von der Kurzarbeit betroffen sind, anzumelden. Das Jobcenter meldet die Kurzarbeit auch an die relevanten A-kassen. Die Kurzarbeit kann unterschiedlich gestaltet werden. Wie die Kurzarbeit im Einzelnen aussieht, hängt davon ab, was der Arbeitgeber beantragt hat.Mitarbeiter, die unter einen Tarifvertrag fallen, in dem Kurzarbeit umfasst ist, können sich nicht weigern in Kurzarbeit zu gehen. Sollte kein Tarifvertrag vorliegen, der die Kurzarbeit regelt, muss der Arbeitgeber eine Vereinbarung treffen und die Zustimmung der einzelnen Mitarbeiter einholen. Alle Mitarbeiter müssen der Kurzarbeit zustimmen, damit diese stattfinden kann.Kurzarbeit ist eine Kombination aus Arbeit und Arbeitslosigkeit, daher muss man Mitglied in einer A-kasse sein um Leistungen bei Kurzarbeit erhalten zu können.Bei Fragen zu Kurzarbeit, wenden Sie sich an Ihre A-kasse.Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier.

Midlertidig arbejdsløshed – grænsependlere med arbejdssted i Tyskland
Midlertidig arbejdsløshed sorterer som hovedregel under arbejdsløshedsforsikringen i beskæftigelseslandet, og det er Agentur für Arbeit i Tyskland. Ved midlertidig arbejdsløshed forstår man f.eks. arbejdsløshed på grund af vejrlig eller mangel på materialer, arbejdsfordeling og lign. Grænsependlere med bopæl i Danmark og arbejdssted i Tyskland er automatisk arbejdsløshedsforsikret, hvis der er tale om beskæftigelse omfattet af den sociale sikringsordning. Arbejdsløshedsforsikringen i Tyskland er obligatorisk og ikke frivillig. Arbejdsgiveren indbetaler beløbene til arbejdsløshedsforsikring, som fremgår af din lønseddel.
Vorübergehende Arbeitslosigkeit – Grenzpendler mit Arbeitsort Deutschland
Bei vorübergehender Arbeitslosigkeit ist grundsätzlich an die Arbeitslosenversicherung im Arbeitsland zuständig. In Deutschland ist dies die Agentur für Arbeit. Unter vorübergehender Arbeitslosigkeit versteht man z.B. Arbeitsausfall wg. Schlechtwetter, Kurzarbeit u.ä.. Grenzpendler mit Wohnort Dänemark und Arbeitsort Deutschland, sind automatisch in der Arbeitslosenversicherung versichert, bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Die Arbeitslosenversicherung in Deutschland ist obligatorisch und nicht freiwillig. Der Arbeitgeber führt die Beträge für die Arbeitslosenversicherung ab. Diese können Sie auf Ihrer Lohnabrechnung sehen.

Arbejdsfordeling – grænsependlere med arbejdssted i Tyskland
Arbejdsgiveren skal anmelde arbejdsfordeling til det kompetente Agentur für Arbeit.Lønmodtageren modtager supplerende dagpenge (Kurzarbeitergeld) som kompensation for en del af løntabet, hvis betingelserne for arbejdsfordeling er opfyldt. Der kan maksimalt udbetales supplerende dagpenge i 12 måneder. Arbejdsfordelingen kan være skruet sammen på forskellig vis.Medarbejdere ansat under en overenskomst, som omfatter arbejdsfordeling, eller som har en klausul herom i ansættelseskontrakten, kan ikke nægte at indgå i arbejdsfordeling. Hvis der ikke foreligger en overenskomst eller en klausul i ansættelseskontrakten om arbejdsfordeling, skal arbejdsgiveren indhente samtykke fra den enkelte medarbejder. Alle medarbejdere skal være indforstået med arbejdsfordelingen, før arbejdsgiveren kan anmelde den.Arbeitnehmer erhalten, je nach Versorgungauftrag, 60 bis 67 Prozent des während der Kurzarbeit ausgefallenen Nettolohns. Lønmodtagere får, alt efter om de er forsørger eller ej, 60 til 67 procent af den nettoløn, de mister på arbejdsfordeling. De supplerende dagpenge (Kurzarbeitergeld) udligner løntabet, for den arbejdstid, hvor arbejdstageren ikke kan arbejde pga. arbejdsfordelingen, med 60 hhv. 67 procent. Der skal dermed regnes med et tab for lønmodtageren, da nettoløntabet ikke udlignes til 100 procent med de supplerende dagpenge (Kurzarbeitergeld).  Du kan finde yderligere oplysninger om arbejdsfordeling og supplerende dagpenge (Kurzarbeitergeld) på følgende links:
her
her og her
Kurzarbeit – Grenzpendler mit Arbeitsort Deutschland
Bei Kurzarbeit meldet der Arbeitgeber die Kurzarbeit bei der zuständigen Agentur für Arbeit an.Der Arbeitnehmer erhält Kurzarbeitergeld um den Lohnausfall oder einen Teil des Lohnausfalls zu kompensieren, wenn die Bedingungen für die Kurzarbeit erfüllt sind. Kurzarbeitergeld kann maximal 12 Monate gezahlt werden. Die Kurzarbeit kann unterschiedlich Gestaltet werden. Mitarbeiter, die unter einen Tarifvertrag fallen, in dem Kurzarbeit umfasst ist, oder eine entsprechende Klausel in Ihrem Arbeitsvertrag haben, können sich nicht weigern in Kurzarbeit zu gehen. Sollte kein Tarifvertrag, oder eine entsprechende Klausel im Arbeitsvertrag vorliegen, der die Kurzarbeit regelt, muss der Arbeitgeber die Zustimmung der einzelnen Mitarbeiter einholen. Alle Mitarbeiter müssen der Kurzarbeit zustimmen, damit diese durch den Arbeitgeber angemeldet werden kann.Arbeitnehmer erhalten, je nach Versorgungauftrag, 60 bis 67 Prozent des während der Kurzarbeit ausgefallenen Nettolohns. Für die Arbeitszeiten in denen der Arbeitnehmer seine Arbeit ausführt, zahlt der Arbeitgeber weiter Lohn. Das Kurzarbeitergeld gleicht den Lohnausfall, für die Arbeitszeiten, in denen der Arbeitnehmer aufgrund der angemeldeten Kurzarbeit nicht arbeiten kann, mit 60 bis 67 Prozent aus. Es ist somit mit einem Verlust für den Arbeitnehmer zu rechnen, da der ausgefallene Nettolohn nicht zu 100 Prozent durch das Kurzarbeitergeld gedeckt wird. Weitere Informationen zur Kurzarbeit und zum Kurzarbeitergeld finden Sie unter folgenden Links:
hier
hier und hier


Hjemsendt af arbejdsgiveren – grænsependlere med arbejdssted i Danmark
Hvis arbejdsgiveren hjemsender lønmodtageren og således afstår fra at gøre brug af arbejdskraften (f.eks. lukning af firmaet som følge af COVID-19), skal arbejdsgiveren som hovedregel fortsat udbetale løn. Er ansættelsesforholdet omfattet af en overenskomst, kan der dog gælde andre regler. Ovennævnte regler gælder ikke, hvis arbejdsgiveren hjemsender lønmodtageren på grund af arbejdsfordeling eller lign. (se afsnittet "Midlertidig arbejdsløshed" og "Arbejdsfordeling"). I tilfælde, hvor arbejdsgiveren hjemsender lønmodtageren uden løn (f.eks. hvis det er muligt i henhold til overenskomsten), skal lønmodtageren melde sig ledig. Foreligger der ikke en overenskomst, som indeholder andre regler, skal arbejdsgiveren opsige lønmodtageren med det varsel, der fremgår af ansættelseskontrakten. I så fald svarer det til en normal opsigelse og berettiger til arbejdsløshedsdagpenge, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det fremgår af afsnittet "Fuldtidsledighed – grænsependlere med arbejdssted i Danmark og bopæl i Tyskland", hvad du skal gøre i et sådant tilfælde.Du kan finde yderligere oplysninger på din a-kasses hjemmeside, i din overenskomst eller din ansættelseskontrakt.

Hjemmearbejde
Hvis arbejdsgiveren hjemsender lønmodtageren, og denne har mulighed for at udføre sit arbejde (eller en del af arbejdet) hjemmefra, skal det gøres i videst muligt omfang. I modsat fald kan en manglende opfyldelse af forpligtelser få arbejdsretlige konsekvenser. Hjemmearbejde er en realitet i øjeblikket for mange offentligt ansatte i Danmark. Hvis man arbejder hjemmefra, får man fortsat udbetalt løn.Du kan finde oplysninger om gældende regler for hjemmearbejde her og her.
Vom Arbeitgeber nach Hause geschickt (hjemsendt) – Grenzpendler mit Arbeitsort Dänemark
Wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nach Hause schickt und somit die Annahme der Arbeitskraft verweigert (z.B. Schließung der Firma als Folge von Covid – 19), muss der Arbeitgeber grundsätzlich weiter Lohn zahlen. Unterliegt das Arbeitsverhältnis einem Tarifvertrag, können jedoch andere Regeln gelten. Die oben genannten Bedingungen gelten nicht, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer aufgrund von Kurzarbeit o.ä. nach Hause schickt (siehe Abschnitt „vorübergehende Arbeitslosigkeit“ und „Kurzarbeit“). In Fällen, wo der Arbeitgeber den Arbeitnehmer ohne Lohn nach Hause schickt (z.B. wenn dies laut Tarifvertrag möglich ist), muss der Arbeitnehmer sich arbeitslos melden. Liegt kein Tarifvertrag vor der andere regeln enthält, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Fristgerecht, laut Arbeitsvertrag, kündigen. In diesem Fall, kommt dies einer normalen Kündigung gleich und berechtigt somit zu Arbeitslosengeld, wenn die Bedingungen hierfür erfüllt sind. Was in diesem Fall zu tun ist, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Vollzeitarbeitslosigkeit – Grenzpendler mit Arbeitsort Dänemark und Wohnort Deutschland“.Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf der Homepage Ihrer A-kasse, In Ihrem Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag.

Homeoffice
Wenn der Arbeitgeber, den Arbeitnehmer nach Hause schickt und der Arbeitnehmer die Möglichkeit hat, seine Arbeit (oder einen Teil der Arbeit) im Homeoffice zu erledigen, muss der Arbeitnehmer dies, im möglichen Umfang tun. Anderenfalls kann die Nichterfüllung der Verpflichtungen, arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die ist aktuell in Dänemark bei vielen öffentlichen Angestellten der Fall. Wer im Homeoffice arbeitet, erhält weiter Lohn.Informationen zu den geltenden Regeln bei Heimarbeit finden Sie hier und hier.

Hjemsendt af arbejdsgiveren – grænsependlere med arbejdssted i Tyskland
Hvis arbejdsgiveren hjemsender lønmodtageren af grunde, som skyldes den operationelle risiko eller den økonomiske risiko, som arbejdsgiveren bærer (f.eks. lukning af firmaet som følge af COVID-19), skal arbejdsgiveren fortsat udbetale løn, hvis lønmodtageren generelt står til rådighed og er villig til at udføre arbejdet. Dette gælder ikke, hvis arbejdsgiveren hjemsender lønmodtageren som følge af arbejdsfordeling eller lign. (se afsnittet "Midlertidig arbejdsløshed" og "Arbejdsfordeling").Du kan finde yderligere oplysninger om arbejdsret og reglerne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i relation til coronavirus her

Hjemmearbejde
Hvis arbejdsgiveren hjemsender lønmodtageren, og denne har mulighed for at udføre sit arbejde (eller en del af arbejdet) hjemmefra, skal det gøres i videst muligt omfang. Hvis man arbejder hjemmefra, får man fortsat udbetalt løn.
Lønmodtageren har ikke noget lovfæstet krav på muligheden for at arbejde hjemmefra. Der er dog mulighed for at træffe aftale herom med arbejdsgiveren, hvis det i øvrigt er muligt. En overenskomst eller en virksomhedsaftale kan også indeholde en mulighed for at arbejde hjemmefra. Du kan finde yderligere oplysninger herVom Arbeitgeber nach Hause geschickt – Grenzpendler mit Arbeitsort Deutschland
Wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer, aus Gründen die im Bereich des Betriebsrisikos oder des Wirtschaftsrisikos, dass der Arbeitgeber trägt, liegen, nach Hause schickt (z.B. Schließung der Firma als Folge von Covid – 19), muss der Arbeitgeber weiter Lohn zahlen, wenn der Arbeitnehmer grundsätzlich für die Ausführung der Arbeit zur Verfügung steht und bereit ist die Arbeit auszuführen. Dies gilt nicht wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer aufgrund von Kurzarbeit o.ä. nach Hause schickt (siehe Abschnitt „vorübergehende Arbeitslosigkeit“ und „Kurzarbeit“).Weitere Informationen zum Arbeits- und Arbeitsschutzrecht in Bezug auf Covid-19 finden Sie hier

Homeoffice
Wenn der Arbeitgeber, den Arbeitnehmer nach Hause schickt und der Arbeitnehmer die Möglichkeit hat, seine Arbeit (oder einen Teil der Arbeit) im Homeoffice zu erledigen, muss der Arbeitnehmer dies tun. Wer im Homeoffice arbeitet, erhält weiter Lohn.Ein gesetzlicher Anspruch auf die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten besteht für den Arbeitnehmer nicht. Es ist jedoch möglich eine entsprechende Vereinbarung mit dem Arbeitgeber zu treffen, wenn dies möglich ist. Auch ein Tarifvertrag oder eine entsprechende Betriebsvereinbarung können die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten enthalten. Weitere Informationen finden Sie hier

Lønkompensation for private virksomheder i Danmark
Den danske regering meddelte den 15.3.2020, at der var blevet indgået en trepartsaftale, altså mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, som skal sikre en midlertidig lønkompensation for lønmodtagere i private virksomheder. Dette tilbud om hjælp er for virksomheder, som er udsat for en særlig økonomisk belastning på grund af COVIE-19 og som står over for at skulle afskedige mindst 30 % af de ansatte eller mere end 50 medarbejdere. Firmaerne kan i så fald søge om lønkompensation hos staten for medarbejdere, som er truet af afskedigelse for derved at undgå fyringer. Lønkompensationen kan blive udbetalt i op til tre måneder og udgør 75 % af lønnen for den enkelte funktionær, dog maksimalt 23.000 DKK pr. måned. For timelønnede medarbejdere udgør kompensationen maksimalt 26.000 DKK pr. måned. Arbejdsgiveren forpligter sig til ikke at foretage afskedigelser i den periode, hvor arbejdsgiveren får kompensation. Arbejdsgiveren skal fortsat betale medarbejderen fuld løn, også selv om kompensationen kun udgør 75 %.I lønkompensationsperioden skal lønmodtageren holde fem dages ferie eller afspadsere. Det er det bidrag, som lønmodtagerne yder for at sikre, at så mange arbejdspladser som muligt kan blive bevaret i krisen. Hvis der ikke er optjent ferie eller ikke kan afspadseres i de fem dage, skal der enten anvendes ferie fra den kommende ferieperiode eller holdes ferie uden løn.Du kan finde yderligere oplysninger om lønkompensation på www.fm.dk, hvor også selve aftalen ligger -
"Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked fra den 14.3.2020" 

Hjælpepakke til dansk økonomi/erhvervsliv (f.eks. kompensation til selvstændige)Du kan finde oplysninger om den kommende hjælpepakke til dansk økonomi/erhvervsliv, bl.a. til selvstændige, her

Hjælpepakke til tysk økonomi/erhvervslivDu kan finde oplysninger om de aktuelle hjælpeforanstaltninger fra den tyske regerings side for at støtte erhvervslivet på grund af Covid-19 her og her
Lohnkompensation für private Unternehmen in Dänemark
Die dänische Regierung hat am 15.03.2020 bekanntgegeben, dass eine Vereinbarung zwischen der Regierung und Vertretern der Arbeitgeber sowie der Arbeitnehmer (Trepartsaftale), getroffen wurde, die eine vorübergehende Kompensation des Lohnes für Arbeitnehmer in privaten Unternehmen sicherstellen soll. Dieses Hilfsangebot ist für Unternehmen, die einer besonderen wirtschaftlichen Belastung durch Covid-19 ausgesetzt sind und die vor einer Kündigung von mindestens 30% der Belegschaft oder mehr als 50 Mitarbeitern stehen. Die Firmen können in diesem Fall eine Lohnkompensation, für Ihre von einer Kündigung bedrohten Mitarbeiter, beim Staat beantragen, um eine Kündigung zu vermeiden. Die Lohnkompensation kann für bis zu 3 Monate gezahlt werden und beträgt 75% des Gehaltes des einzelnen Mitarbeiters, jedoch maximal 23.000 DKK im Monat, bei Mitarbeitern die einen Monatslohn erhalten. Bei Mitarbeitern auf Stundenbasis bezahlt werden, liegt die Kompensation bei maximal 26.000 DKK im Monat. Der Arbeitgeber verpflichtet sich, von einer Kündigung abzusehen, in der Zeit in der er eine Kompensation erhält. Der Arbeitgeber muss dem Mitarbeiter weiterhin den vollen Lohn zahlen, auch wenn die Kompensation nur 75% beträgt.Der Arbeitnehmer muss innerhalb der Lohnkompensationsperiode 5 Tage Urlaub oder Überstunden nehmen. Dies ist der Beitrag den die Arbeitnehmer leisten, um sicherzustellen, dass möglichst viele Arbeitsplätze in der Krise erhalten bleiben können. Wenn kein Urlaubsanspruch oder Überstunden von 5 Tagen zur Verfügung stehen, muss entweder Urlaub aus der kommenden Ferienperiode genommen werden oder Urlaub ohne Lohn.Weitere Informationen zur Lohnkompensation finden Sie unter www.fm.dk. Hier finden Sie auch die Vereinbarung - ”Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked fra den 14.03.2020” 

Hilfspaket für die dänische Wirtschaft (z.B. Kompensation für Selbständige
Informationen zum kommenden Hilfspaket für die dänische Wirtschaft, u.a. für Selbständige finden Sie hier.

Hilfspaket für die deutsche Wirtschaft
Informationen zu den aktuellen Hilfemaßnahmen der Bundesregierung zur Unterstützung der Wirtschaft aufgrund von Covid-19, finden Sie hier und hier

Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden