Header Region

Pendlerinfo 28.04.2020

Opdatering indrejserestriktioner og karantæne

Lønkompensation for private virksomheder i Danmark

Hjælpepakke til dansk økonomi/erhvervsliv (f.eks. kompensation til selvstændige)

Mundbinds-/maskepligt i Slesvig-Holsten fra den 29.04.2020

Regionskontor lukket – men kan kontaktes 

1.maj – Arbejdernes international kampdag
Aktualisierung Einreisebeschränkungen und Quarantäne

Lohnkompensation für private Unternehmen in Dänemark

Hilfspakete für die dänische Wirtschaft (z.B. Kompensation für Selbständige)

Maskenpflicht in Schleswig-Holstein ab dem 29.04.2020

Regionskontor geschlossen – aber erreichbar

1. Mai – Internationaler Kampftag der Arbeiterbewegung

Opdatering indrejserestriktioner og karantæne
Indrejserestriktioner for Danmark Grænsekontrollen ved Danmarks grænser fortsætter til den 10. maj. Indrejserestriktionerne for ægtefæller, faste samlevere, forældre og børn blev ændret. Dette betyder at ægtefæller, faste samlevere, forældre og børn til en dansker eller en i Danmark boende udlænding nu igen kan indrejse, såfremt det tilrejsende udenlandske familiemedlem i øvrigt lovligt kan indrejse i Danmark. En indrejse af et udenlandske familiemedlem pga. turisme eller alene for at afholde ferie i Danmark, kan ikke anses som anerkendelsesværdigt formål for indrejse.
Yderligere information finder du her

Indrejserestriktioner for Tyskland
Som meddelt af det tyske indenrigsministerie er indrejserestriktionerne til Tyskland forlænget til den 4. maj.
Se mere her

Karantæneforanstaltninger i Tyskland og Grænsependling
Karantæneforanstaltningerne for personer der vender tilbage til Tyskland efter et længere udlandsophold, som blev indført den 11. april, gælder ikke for grænsependlere der pendler til og fra arbejde over den dansk-tyske grænse hver dag. Pendlere, der opholder sig på den anden side af grænsen op til 5 dage i træk for at udføre deres arbejde, er ligeledes undtaget fra karantæneforpligtelsen. Dette er nu også offentliggjort på hjemmesiden af Land Schleswig-Holstein.
Nærmer info her og her på tysk og informationer om karantæneforanstaltningerne på engelsk her.  
Aktualisierung Einreisebeschränkungen und Quarantäne
Einreisebeschränkungen nach Dänemark
Die Grenzkontrollen an Dänemarks Grenzen, werden bis zum 10. Mai fortgeführt.Die Einreisebeschränkungen Ehepartner, feste Lebenspartner, Eltern und Kinder wurden geändert. Dies bedeutet das Ehepartner, feste Lebenspartner, Eltern und Kinder eines dänischen Staatsbürgers oder eines in Dänemark lebenden Ausländers nun wieder nach Dänemark einreisen können, sofern das einreisende ausländische Familienmitglied die Bedingungen für eine legale Einreise erfüllt. Eine Einreise des ausländischen Familienmitglieds aus rein touristischen Gründen oder allein für einen Ferienaufenthalt in Dänemark, stellt keinen anerkennungswürdigen Grund für die Einreise dar.
Weitere Infos finden Sie hier.

Einreisebeschränkungen nach Deutschland
Wie durch das Bundesinnenministerium mitgeteilt, wurden die Einreisebeschränkungen nach Deutschland bis zum 4. Mai verlängert.
Weitere Infos finden Sie hier.

Quarantänemaßnahmen in Deutschland und Grenzpendeln
Die am 11.4. in Deutschland eingeführten Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende aus dem Ausland, gelten nicht für Grenzpendler die täglich zur Arbeit und zurück an den Wohnort über die deutsch-dänische Grenze pendeln. Pendler, die sich zur Ausführung Ihrer Arbeit bis zu 5 Tage am Stück auf der anderen Seite der Grenze aufhalten, sind ebenfalls von der Quarantäneverpflichtung ausgenommen. Dies wurde nun auch auf der Homepage des Landes Schleswig – Holstein veröffentlicht. 
Näheres finden Sie hier und hier
Informationen zu den Quarantänemaßnahmen auf Englisch finden Sie hier


Lønkompensation for private virksomheder i Danmark
Den danske regering meddelte den 15.3.2020, at der var blevet indgået en trepartsaftale, altså mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, som skal sikre en midlertidig lønkompensation for lønmodtagere i private virksomheder.  Nu har Finansministeriet i sin pressemeddelelse omkring enighed over at justere og udvide hjælpepakker til dansk økonomi blandt andet nævnt, at regeringen og arbejdsmarkedets parter vil komme sammen for at diskutere muligheden for en forlængelse af lønkompensationsordningen. Aktuel kører lønkompensationsordningen til den 9. juni 2020.
Pressemedelelsen finder du her
Lønkompensationen er et tilbud om hjælp for virksomheder, som er udsat for en særlig økonomisk belastning på grund af COVID-19 og som står over for at skulle afskedige mindst 30 % af de ansatte eller mere end 50 medarbejdere.  Firmaerne kan i så fald søge om lønkompensation hos staten for medarbejdere, som er truet af afskedigelse for derved at undgå fyringer. Lønkompensationen kan blive udbetalt i op til tre måneder og udgør 75 % af lønnen for den enkelte funktionær dog maksimalt 30.000 DKK pr. måned. For timelønnede medarbejdere udgør kompensationen 90% og ligeledes maksimalt 30.000 DKK pr. måned. Arbejdsgiveren forpligter sig til ikke at foretage afskedigelser i den periode, hvor arbejdsgiveren får kompensation. Arbejdsgiveren skal fortsat betale medarbejderen fuld løn, selvom kompensationen kun udgør 75 %.I lønkompensationsperioden skal lønmodtageren holde fem dages ferie eller afspadsere. Det er det bidrag, som lønmodtagerne yder for at sikre, at så mange arbejdspladser som muligt kan blive bevaret i krisen. Hvis der ikke er optjent ferie eller ikke kan afspadseres i de fem dage, skal der enten anvendes ferie fra den kommende ferieperiode eller holdes ferie uden løn.Lønkompensation blev tilpasset og gælder med tilbagevirkende kraft fra den 09.03.2020 og til den 09.06.2020. Du kan finde yderligere oplysninger om lønkompensation og selve aftalen her.
Lohnkompensation für private Unternehmen in Dänemark
Die dänische Regierung hat am 15.03.2020 bekanntgegeben, dass eine Vereinbarung zwischen der Regierung und Vertretern der Arbeitgeber sowie der Arbeitnehmer (Trepartsaftale), getroffen wurde, die eine vorübergehende Kompensation des Lohnes für Arbeitnehmer in privaten Unternehmen sicherstellen soll. Nun hat das Finanzministerium in seiner Pressemitteilung zur Einigung in Bezug auf die Justierung und Ausweitung der Hilfspakete für die dänische Wirtschaft unter anderem erwähnt, dass die Regierung und die relevanten Arbeitsmarktparteien erneut zusammenkommen werden, um eine mögliche Verlängerung der Lohnkompensation zu diskutieren. Aktuell läuft die Vereinbarung zur Lohnkompensation noch bis zum 9. Juni 2020.
Die Pressemitteilung finden Sie hier
Die Lohnkompensation ist ein Hilfsangebot für Unternehmen, die einer besonderen wirtschaftlichen Belastung durch Covid-19 ausgesetzt sind und die vor einer Kündigung von mindestens 30% der Belegschaft oder mehr als 50 Mitarbeitern stehen.  Die Firmen können in diesem Fall eine Lohnkompensation, für ihre von einer Kündigung bedrohten Mitarbeiter, beim Staat beantragen, um eine Kündigung zu vermeiden. Die Lohnkompensation kann für bis zu 3 Monate gezahlt werden und beträgt 75% des Gehaltes des einzelnen Mitarbeiters, jedoch maximal 30.000 DKK im Monat, bei Mitarbeitern die einen Monatslohn erhalten. Bei Mitarbeitern, die auf Stundenbasis bezahlt werden, liegt die Kompensation bei 90% und ebenfalls maximal 30.000 DKK im Monat. Der Arbeitgeber verpflichtet sich, von einer Kündigung abzusehen, in der Zeit in der er eine Kompensation erhält. Der Arbeitgeber muss dem Mitarbeiter weiterhin den vollen Lohn zahlen, auch wenn die Kompensation nur 75% beträgt.Der Arbeitnehmer muss innerhalb der Lohnkompensationsperiode 5 Tage Urlaub oder Überstunden nehmen. Dies ist der Beitrag den die Arbeitnehmer leisten, um sicherzustellen, dass möglichst viele Arbeitsplätze in der Krise erhalten bleiben können. Wenn kein Urlaubsanspruch oder Überstunden von 5 Tagen zur Verfügung stehen, muss entweder Urlaub aus der kommenden Ferienperiode genommen werden oder Urlaub ohne Lohn.Die Lohnkompensation wurde bereits einmal angepasst und gilt rückwirkend vom 09.03.2020 und bis zum 09.06.2020.Weitere Informationen zur Lohnkompensation sowie die Vereinbarung finden Sie hier.

Hjælpepakke til dansk økonomi/erhvervsliv (f.eks. kompensation til selvstændige)
Regeringen og Folketingets partier har den 18.04.2020 besluttet at en del af tiltagene i hjælpepakkerne til den danske økonomi skal forlænges til den 8. juli 2020. Derudover bliver der tilføjet nye tiltag og foretaget justeringer af de allerede eksisterende tiltag.  Du kan finde oplysninger om ændringerne ift. hjælpepakkerne til dansk økonomi/erhvervsliv, bl.a. til selvstændige, her.
Hilfspakete für die dänische Wirtschaft (z.B. Kompensation für Selbständige)
Die Regierung hat in Zusammenarbeit mit den Parteien des Folketing am 18.04.2020 beschlossen, dass ein Teil der Maßnahmen der Hilfspakete für die dänische Wirtschaft bis zum 8. Juli 2020 verlängert wird. Darüber hinaus werden einige neue Maßnahmen hinzugefügt, sowie Justierungen der bereits existierenden Maßnahmen vorgenommen. Informationen zu den Neuerungen in Bezug auf die Hilfspakete für die dänische Wirtschaft, u.a. für Selbständige finden Sie hier.

Mundbinds-/maskepligt i Slesvig-Holsten fra den 29.04.2020
Land Schleswig-Holstein har den 24.04.2020 offentliggjort en forordning om at bære mundbild/maske i bestemte områder af offentligheden. Fra den 29.04.2020 er det nu pligt at bære mundbild/maske i bestemte områder af offentligheden. Dette gælder f.eks. hvis man er ude for at handle, ved brug af offentlig transport, ved taxakørsel og i andre offentlige områder.Nogle persongrupper er undtaget af pligten at bære mundbild/maske i bestemte områder af offentligheden. Dette gælder blandt andet for børn under 6 år og personer, der på grund af en medicinsk eller psykisk funktionsnedsættelse eller et handicap ikke er i stand til at bære mundbind/maske, hvis dette kan gøres troværdig ved hjælp af dokumentation.Yderligere informationer om pligten til at bære mundbild/maske i bestemte områder af offentligheden kan du finde her og her.
Maskenpflicht in Schleswig-Holstein ab dem 29.04.2020
Das Land Schleswig-Holstein hat am 24.04.2020 die Landesverordnung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit veröffentlicht. Ab dem 29.04.2020 ist es nun Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Öffentlichkeit zu tragen. Dies gilt z.B. beim Einkaufen, bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs, bei Taxifahrten und in anderen öffentlichen Bereichen.Einige Personengruppen sind von der Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit zu tragen ausgenommen. Dies gilt u.a. für Kinder unter 6 Jahren und Personen die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer Behinderung nicht in der Lage sind, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn dies durch einen Nachweis glaubhaft gemacht werden kann. Weitere Informationen zur der Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit zu tragen, finden Sie hier und hier.

Regionskontor lukket – men kan kontaktes
På grund af denne særlige situation, vi alle befinder os i, er der ingen vejledning hverken i Padborg eller i Leck, Schleswig, Tønder eller Flensborg. Alle aftaler med Skattestyrelsen er aflyst.Send henvendelser og spørgsmål per mail til infocenter@region.dk (helst med telefonnummer).
Regionskontor geschlossen – aber erreichbar
Aufgrund der besonderen Situation finden weiterhin keine Beratungen in Padborg oder Sprechstunden in Leck, Schleswig, Tønder oder Flensburg statt. Die Termine bei Skattestyrelsen wurden ebenfalls abgesagt.Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an infocenter@region.dk (gerne unter Nennung Ihrer Telefonnummer).

1.maj – Arbejdernes international kampdag
Den 1.maj kaldes også Arbejdernes Dag eller Majdag. Det er en national helligdag i Tyskland og i mange andre lande. I Danmark er dagen til gengæld ingen helligdag, men mange holder fri hele dagen eller arbejder kun til middag alt efter deres overenskomst.
1. Mai – Internationaler Kampftag der Arbeiterbewegung
Der 1. Mai wird auch als Tag der Arbeit oder Maifeiertag bezeichnet. Es ist ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland und vielen anderen Ländern. In Dänemark ist der 1. Mai dagegen kein Feiertag, viele haben aber, je nach Tarifvertrag, den ganzen Tag oder ab mittags frei.

Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden