Header Region

Pendlerinfo 24.06.20

Regionskontor & Infocenter kan kontaktes telefonisk igen

Grænselukning

Ferierejser i Coronatiden

Arbejdsløshedsforsikring vigtigere end nogensinde   

Lønkompensation for private virksomheder i Danmark

Genopretningspakke for den tyske økonomi

Delvis udbetaling af indfrosne feriemidler i Danmark

Dansk engangstilskud som økonomisk støtte til ydelsesmodtagere

Sygedagpengeforlængelse på grund af Covid-19

Suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet

Sygedagpenge for personer i risikogruppen
Regionskontor & Infocenter telefonisch wieder erreichbar

Grenzschließung

Urlaubsreisen in Zeiten von Corona

Arbeitslosenversicherung wichtiger denn je

Lohnkompensation für private Unternehmen in Dänemark

Konjunkturpaket für die deutsche Wirtschaft

Teilweise Auszahlung des eingefrorenen Feriengeldes in Dänemark

Dänische Einmalzahlung als Wirtschaftsförderung für Leistungsempfänger

Krankengeldverlängerung aufgrund von Covid-19

Aussetzung des Verbrauchs von erworbenen Ansprüchen bei Arbeitslosengeld

Krankengeld für Personen der Risikogruppe 


Regionskontor & Infocenter kan kontaktes telefonisk igen
Regionskontor & Infocenter har indtil videre lukket for fysisk kundekontakt. Vi kan dog igen træffes per telefon, inden for sædvanlig åbningstid. En vejledning i telefonen er dermed muligt.
Spørgsmål og henvendelser venligst per mail til infocenter@region.dk eller på tlf.: 0045 74 67 05 01.

Lokal vejledning aflyst
Den lokale vejledning de næste torsdage i Flensburg, Leck, Aabenraa, Tønder og Schleswig er aflyste. Forespørgsler henvendes venligst per e-mail til infocenter@region.dk (husk at angive telefonnummer) eller per telefon 0045 74 67 05 01.  

Kalender
29.06.-07.08.2020 Sommerferie Aabenraa Kommune
29.06.-07.08.2020 Sommerferie Schleswig-Holstein
Regionskontor & Infocenter telefonisch wieder erreichbar
Das Regionskontor & Infocenter hat bis auf weiteres für den physischen Kundenkontakt geschlossen. Wir sind jedoch telefonisch, innerhalb der üblichen Öffnungszeiten, wieder erreichbar. Eine telefonische Beratung ist somit möglich.
Anfragen und Anliegen bitten wir per E-Mail an infocenter@region.dk oder telefonisch unter 0045 74 67 05 01 an uns zu richten.

Beratung vor Ort fällt aus
Die für die kommenden Donnerstage geplanten Sprechstunden in Flensburg, Leck, Aabenraa, Tønder und Schleswig fallen aus.Anfragen erbitten wir per E-Mail an infocenter@region.dk (gern unter Angabe einer Telefonnummer) oder telefonisch, innerhalb der üblichen Öffnungszeiten, unter 0045 74 67 05 01. 

Kalender
29.06.-07.08.2020 Sommerferien Aabenraa Kommune
29.06.-07.08.2020 Sommerferien Schleswig-Holstein

Grænselukning
I løbet af de seneste uger har der været mange spørgsmål ift. grænselukningerne og selv efter lempelsen af indrejserestriktionerne og den delvise ophævelse af grænsekontrollen, får Infocenteret mange henvendelser i forbindelse med dette emne.Den 15. juni 2020 har Bundespolizei ophævet grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Dermed er der ikke længere krav om dokumentation for et anerkendelsesværdigt formål ved indrejse fra Danmark til Tyskland. Det danske politi gennemfører fortsat grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Der gælder stadigvæk indrejserestriktioner for rejser til Danmark. Restriktionerne blev dog lempet. Tyske turister har siden den 15. juni 2020 mulighed for at indrejse til Danmark, hvis det kan dokumenteres at ferieopholdet omfatter mindst 6 overnatninger. Fra den 15. juni 2020 kan personer med bopæl i Schleswig-Holstein indrejse til Danmark uden anerkendelsesværdigt formål. Der kræves dog officiel dokumentation for bopæl i Schleswig-Holstein.I forbindelse med lempelsen af indrejserestriktionerne blev yderligere grænseovergange åbnet for indrejsen til Danmark. Fra den 13.06.2020 er det muligt at krydse grænsen i Padborg. Den 15. juni 2020 blev også grænseovergangen i Pebersmark genåbnet.Der skal regnes med kødannelse og ventetider ved alle grænseovergange i ferietiden.Yderligere lempelser af rejserestriktionerne er planlagt fra den 27. juni 2020. 
Alle relevante informationer om ind- og udrejsereglerne i Danmark, såsom politiets kontaktnummer for spørgsmål, finder man på hjemmesiden www.coronasmitte.dk.
Alle relevante informationer om ind- og udrejsereglerne i Tyskland, såsom kontaktnummer af Bundespolizei ved spørgsmål, finder man på hjemmesiderne www.bundespolizei.de eller www.bmi.bund.de.

Kilde BMI Bund og politi Danmark.
Grenzschließung
In den vergangenen Wochen gab es viele Fragen zu den Grenzschließungen und auch nach den Lockerungen der Einreisebeschränkungen und der teilweisen Abschaffung der Grenzkontrollen, erhält das Infocenter viele Anfragen diesbezüglich.Am 15. Juni 2020 hat die Bundespolizei die Grenzkontrollen an der deutsch- dänischen Grenze eingestellt. Somit ist bei der Einreise von Dänemark nach Deutschland kein Nachweis des Einreisegrundes mehr gefordert. Die dänische Polizei führt weiterhin Grenzkontrollen an der deutsch-dänischen Grenze durch. Nach wie vor bestehen Einreisebeschränkungen für die Einreise nach Dänemark. Diese wurden jedoch gelockert. Dies macht eine Einreise für deutsche Touristen seit dem 15. Juni 2020 wieder möglich, wenn diese nachweisen können, dass Sie für einen touristischen Aufenthalt von mindestens 6 Übernachtungen einreisen. Seit dem 15. Juni 2020 ist es auch den Schleswig – Holsteinern wieder erlaubt ohne Nachweis eines anerkennungswürdigen Grundes nach Dänemark einzureisen. Es wird jedoch ein offizieller Nachweis über den Wohnsitz in Schleswig-Holstein gefordert.Im Zuge der Lockerungen der Einreisebeschränkungen wurden weitere Grenzübergänge für die Einreise nach Dänemark geöffnet. Seit dem 13. Juni 2020 ist es nun auch möglich die Grenze in Padborg zu überqueren. Am 15. Juni 2020 wurde dann auch der Grenzübergang Pebersmark wieder geöffnet. Stellen Sie sich auf Wartezeiten und starkes Verkehrsaufkommen an allen Grenzübergängen in der Ferienzeit ein.Weitere Lockerungen der Einreisebestimmungen sind für den 27. Juni 2020 geplant. 
Alle relevanten Informationen zu Ein- und Ausreisebestimmungen in Dänemark, sowie die Kontaktnummer der dänischen Polizei für Anfragen diesbezüglich, finden Sie unter www.coronasmitte.dk.
Alle relevanten Informationen zu Ein- und Ausreisebestimmungen in Deutschland, sowie die Kontaktnummer der Bundespolizei für Anfragen diesbezüglich, finden Sie unter www.bundespolizei.de oder auf der Seite des Bundesinnenministeriums www.bmi.bund.de

Quellen BMI Bund und politi Danmark.

Ferierejser i Coronatiden
Sommerferien er lige rundt om hjørnet og mange glæder sig over de ny vundne muligheder for at tage på ferie, som blev skabt gennem ændringerne af rejsevejledningerne og lempelsen af indrejserestriktionerne i mange lande. Selvom mulighederne generelt er givet, kan rejser til udlandet dog i nogle tilfælde være forbundet med konsekvenser. Især grænsependlere burde ikke kun tjekke rejsevejledningerne for deres bopælsland, men også for arbejdslandet før afrejsen og indgå dialog med arbejdsgiveren samt fagforeningen for at undgå eventuelle arbejdsretslige konsekvenser i forbindelse med rejsen til udlandet. Eventuelle karantæneforanstaltninger, infektioner med Covid-19 o.li. som følge af udlandsrejsen, der har indflydelse på arbejdsdygtigheden efter ferieopholdet og dermed på selve ansættelsesforholdet eller som medfører en fare for kollegerne, kan under visse omstændigheder føre til løntab, tab af kravet på sygedagpenge og andre arbejdsretslige konsekvenser. Det er derfor vigtigt at afklare i forvejen, hvad der er tilladt ift. arbejdsret.
Urlaubsreisen in Zeiten von Corona
Die Sommerferien stehen vor der Tür und viele freuen sich, über die neugewonnenen Möglichkeiten in den Urlaub zu fahren, die durch die Änderungen der Reisewarnungen und die Lockerungen der Einreisebestimmungen in vielen Ländern wieder gegeben sind.Es ist jedoch, auch wenn die Möglichkeiten generell gegeben sind, teilweise mit Konsequenzen verbunden ins Ausland zu reisen. Besonders Grenzpendler, sollten sich vor Antritt Ihrer Urlaubsreise nicht nur über die Reisewarnungen im Wohnland, sondern auch über die des Arbeitslandes informieren und das Gespräch mit dem Arbeitgeber und der Gewerkschaft suchen, um mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen eines Auslandsaufenthalts zu umgehen. Bei eventuellen Quarantänemaßnahmen, Infektionen mit Covid-19 o.ä., infolge des Urlaubsaufenthaltes im Ausland, die einen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit nach dem Urlaubsaufenthalt und somit auf das Arbeitsverhältnis haben oder eine Gefährdung für die Kollegen darstellen, kann es u.U. zu Lohnausfällen, Verlust des Krankengeldanspruchs und anderen arbeitsrechtlichen Konsequenzen kommen. Daher ist es wichtig vorab zu klären, was arbeitsrechtlich erlaubt ist.

Arbejdsløshedsforsikring vigtigere end nogensinde  
Selvom den økonomiske situation langsomt forbedres i mange brancher, er arbejdsløshed, uanset om det er pga. påvirkningerne ifm. Covid-19 eller pga. andre omstændigheder, i disse tider et vigtigt emne. Indenfor de seneste uger måtte mange opleve hvor hurtig et ansættelsesforhold kan ende og hvor hurtigt den økonomiske situation i virksomheden kan føre til arbejdsfordeling o.li..I vores nyhedsbrev fra den 16. marts 2020 har vi forklaret de vigtigste grundprincipper ved arbejdsløshed ift. grænsependlere. Covid-19 og den dermed forbundne indvirkning på arbejdsmarkedet har i løbet af de seneste uger vist, at en dansk A-kasse ved midlertidig ledighed (f.eks. på grund af vejrlig eller materialemangel, arbejdsfordeling o.li.) er uundværlig for grænsependlere med ansættelse i Danmark. I disse tilfælde er den danske A-kasse ansvarlig for udbetalingen af ydelser. I bopælslandet er der ikke ret til arbejdsløshedsdagpenge ved midlertidig ledighed. Dette kan føre til økonomiske udfordringer, hvis man ikke er medlem af en dansk A-kasse.Regionskontor & Infocenter anbefaler alle der arbejder i Danmark at være medlem i en A-kasse. Dette er ikke kun ved midlertidig ledighed afgørende ift. kravet på ydelser for grænsependlere med bopæl i Tyskland.De sidste uger har vist, at en situation som denne medfører mange spørgsmål ift. arbejdsret. Et medlemskab i en fagforening er nyttig ved afklaring af disse spørgsmål og anbefales dermed også.
Arbeitslosenversicherung wichtiger denn je
Auch wenn sich die wirtschaftliche Lage in vielen Branchen langsam erholt, bleibt Arbeitslosigkeit, ob nun aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 oder aus anderen Gründen, in diesen Zeiten ein Thema. Viele haben in den letzten Wochen erleben müssen, wie schnell ein Arbeitsverhältnis enden kann und wie schnell die wirtschaftliche Lage der Unternehmen zu Kurzarbeit u.ä. führen kann. In unserem Newsletter vom 16. März 2020 haben wir bereits über die wichtigsten Grundprinzipien bei Arbeitslosigkeit in Bezug auf Grenzpendler beschrieben. Covid-19 und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, haben in den letzten Wochen gezeigt, dass für Grenzpendler mit Arbeitsort Dänemark bei vorübergehender Arbeitslosigkeit (z.B. Arbeitsausfall wg. Schlechtwetter oder Materialmangel, Kurzarbeit u.ä.) eine dänische A-kasse unerlässlich ist. In diesem Fall ist die dänische A-kasse zuständig für die Zahlung von Leistungen. Im Wohnland besteht bei vorübergehender Arbeitslosigkeit kein Anspruch auf Arbeitslosengeld. Dies kann zu wirtschaftlichen Problemen führen, wenn man nicht in eine A-kasse in Dänemark eingetreten ist. Das Regionskontor und Infocenter empfiehlt allen die in Dänemark arbeiten, Mitglied in einer dänischen A-kasse zu werden. Nicht nur bei vorübergehender Arbeitslosigkeit, kann diese ins besondere für Grenzpendler mit Wohnort Deutschland, entscheidend sein für den Anspruch auf Leistungen. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass eine Situation wie diese viele Fragen bezüglich des Arbeitsrechts aufwirft. Eine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft ist bei der Klärung dieser Fragen hilfreich und daher ebenfalls zu empfehlen.

Lønkompensation for private virksomheder i Danmark
Lønkompensationen, som blev indført den 15. marts 2020 for ansatte i private virksomheder og som foreløbig galt til den 9. juli 2020, bliver forlænget til den 29. august 2020. Herefter udløber ordningen endeligt. Virksomheder, som ønsker at modtage lønkompensationen for perioden fra den 9. juli 2020 til den 29. august 2020, skal indsende en ny ansøgning.Et yderligere krav for at modtage lønkompensation i den ovennævnte periode er, at arbejdstagere for hvilke der udbetales lønkompensation, skal bruge ferie op til maks. 15 dage. Lønkompensationen kan dermed udbetales for maks. 1 måned i perioden fra den 9. juli 2020 til den 29. august 2020. Alle øvrige krav for modtagelsen af lønkompensationen gælder fortsat.   
Lønkompensationen er for virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt på grund af Covid-19 og som står over for den situation, at de skal varsle afskedigelser for mindst 30 pct. af deres medarbejderstab eller mere end 50 ansatte. 
Lønkompensationen forlænges ud over den 29. august 2020 for virksomheder som er omfattet af forbuddet om at åbne virksomheden (iht. ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19” – sidste opdatering 13.06.2020). For disse virksomheder ophører lønkompensationen, så snart forbuddet ophæves. 

Kilder
Aftale om gradvis udfasning af den midlertidige lønkompensation

Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19
Lohnkompensation für private Unternehmen in Dänemark
Die am 15. März 2020 eingeführte, Kompensation des Lohnes für Arbeitnehmer in privaten Unternehmen, die vorerst bis zum 9. Juli 2020 galt, wird bis zum 29. August 2020 verlängert. Danach läuft dieses Hilfsangebot endgültig aus.Für den Zeitraum vom 9. Juli 2020 bis zum 29. August 2020, müssen Unternehmen, die eine Lohnkompensation wünschen, diese erneut beantragen.Ein weiteres Kriterium für die Gewährung der Lohnkompensation im oben genannten Zeitraum ist, dass die Arbeitnehmer, für die eine Lohnkompensation gezahlt wird, Urlaub von maximal 15 Tagen nehmen müssen. Die Lohnkompensation kann somit im Zeitraum vom 9. Juli 2020 bis zum 29. August 2020 maximal für einen Monat in Anspruch genommen werden. Die übrigen Bedingungen für die Gewährung der Lohnkompensation bleiben weiterhin bestehen. Die Lohnkompensation ist für Unternehmen, die einer besonderen wirtschaftlichen Belastung durch Covid-19 ausgesetzt sind und die vor einer Kündigung von mindestens 30% der Belegschaft oder mehr als 50 Mitarbeitern stehen.  Auch über den 29. August 2020 sollen Unternehmen, die von dem gesetzlichen Verbot zur Öffnung Ihres Unternehmens betroffen sind (laut ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19” – letzte Fassung vom 13.06.2020), die Möglichkeit haben, eine Lohnkompensation zu erhalten. Für diese Unternehmen endet die Lohnkompensation, sobald das Verbot aufgehoben wird. 

Quellen
Vereinbarung zur schrittweisen Einstellung der Lohnkompensation

Vereinbarung zur vorübergehenden Lohnkompensation   

Erlass - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19


Genopretningspakke for den tyske økonomi
Den tyske regering har vedtaget en omfattende genopretningspakke (Konjunkturpaket) pga. Covid-19 for at fremme den tyske økonomi.Blandt mange andre initiativer i forbindelse med genopretningspakken, udbetales en børnebonus (Kinderbonus) på 300 Euro per barn. Udbetalingen foretages sammen med udbetalingen af børne- og ungeydelsen (Kindergeld) og betales i 2 rater af 150 Euro i september og oktober 2020.Engangsbetalingen af børnebonus modregnes ikke i ydelser efter SGB II (anden bog i sociallov – Sozialgesetzbuch II) eller forskud på underholdsbidrag. Ved børnetilskud (Kinderzuschlag) og boligstøtte (Wohngeld) bliver børnebonus ikke medregnet som indkomst.Ved højtlønnede modregnes børnebonussen i det skattemæssige børnefradrag for at sikre at den økonomiske støtte ankommer der, hvor den er mest nødvendig.Enlige forsørgere skal med genopretningspakken, erfare en særlig aflastning. Aflastningsbeløbet ift. indkomstskatten for enlige forsørgere forhøjes derfor fra 1.908 Euro til 4.008 Euro i årene 2020 og 2021.I forbindelse med genopretningspakken indføres også en midlertidig momsnedsættelse for perioden 01. juli 2020 til 31. december 2020. Den almindelige momssats på 19% nedsættes til 16% og den reducerede momssats på 7% nedsættes til 5%.Dette er kun en del af initiativerne i genoprettelsespakken. Yderligere information om de nævnte initiativer og alle andre foranstaltninger i genopretningspakken kan findes på følgende hjemmesider:

www.bundesfinanzministerium.de
www.bmfsfj.de
www.bundesregierung.de

Kilder: 

Link Bundesfinanzministerium

Børnebonus

Konjunkturprogram
Konjunkturpaket für die deutsche Wirtschaft
Die Bundesregierung hat ein umfassendes Konjunkturpaket zur Förderung der deutschen Wirtschaft aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 beschlossen. Im Rahmen dieses Konjunkturpakets wird neben vielen weiteren Initiativen ein Kinderbonus von 300 Euro pro Kind ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt mit dem Kindergeld und wird in 2 Abschlägen von je 150 Euro im September und Oktober 2020 gezahlt.Die einmalige Bonuszahlung wird nicht auf Leistungen nach dem SGB II oder auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet. Beim Kinderzuschlag und dem Wohngeld wird der Kinderbonus nicht als Einkommen angerechnet.Bei Gut-Verdienern wird der Kinderbonus auf den steuerlichen Kinderfreibetrag angerechnet, um eine Übervorteilung dieser zu vermeiden. Alleinerziehende sollen durch das Konjunkturpaket besonders entlastet werden. Daher wird der Entlastungsbetrag in der Einkommenssteuer für Alleinerziehende von 1.908 Euro auf 4.008 Euro für die Jahre 2020 und 2021 angehoben.Im Rahmen des Konjunkturpakets wird auch eine befristete Absenkung der Mehrwertsteuer für den Zeitraum vom 01. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 eingeführt. Der reguläre Steuersatz von 19 % sinkt auf 16 % und der reduzierte Steuersatz von 7 % auf 5 %.Dies sind nur einige der Maßnahmen des Konjunkturpakets. Informationen zu den genannten und zu allen weiteren Maßnahmen des Konjunkturpakets finden Sie unter:

www.bundesfinanzministerium.de
www.bmfsfj.de
www.bundesregierung.de

Quellen:

Link Bundesfinanzministerium

Kinderbonus

Konjunkturprogramm

Delvis udbetaling af indfrosne feriemidler i Danmark
I forbindelse med de økonomiske udfordringer grundet Covid-19 har den danske regering udarbejdet en sommerpakke for genopretningen af den danske økonomi.Ud over mange andre støtteforanstaltninger blev det besluttet, at en del af feriemidlerne, som blev indfrosset i forbindelse med overgangen fra den gamle til den nye ferielov og som blev indbetalt i fonden ”Lønmodtagernes Feriemidler”, udbetales.Som finansministeriet meddelte i pressemeddelelsen den 15. juni 2020, vil feriemidler for 3 uger blive udbetalt. Dette skal ske senest i oktober 2020. Regeringen går i dialog med arbejdsmarkedets parter og ATP om videre detaljer af udbetalingen, som offentliggøres i løbet af de kommende uger.

Kilde:
Hjælpepakke dansk økonomi 

Teilweise Auszahlung des eingefrorenen Feriengeldes in Dänemark
Im Zuge der wirtschaftlichen Herausforderungen durch Covid-19, hat die dänische Regierung ein „Sommerpaket“ zur Wirtschaftsförderung ausgearbeitet. Neben vielen anderen Fördermaßnahmen wurde beschlossen, dass ein Teil des Feriengeldes ausgezahlt werden soll, welches in Zusammenhang mit dem Übergang vom alten zum neuen Feriengesetz eingefroren und in den Fond „Lønmodtagernes Feriemidler“ eingezahlt wurde. Wie das Finanzministerium in seiner Pressemitteilung vom 15. Juni 2020 bekanntgab, soll Feriengeld für 3 Wochen ausgezahlt werden. Dies soll spätestens im Oktober 2020 geschehen. Die weiteren Details der Auszahlung wird die Regierung mit den Arbeitsmarktparteien und ATP besprechen und in den kommenden Wochen bekanntgeben. 

Quelle:
Hilfspaket dänische Wirtschaft

Dansk engangstilskud som økonomisk støtte til ydelsesmodtagere
Som del af sommerpakken for genopretningen af den danske økonomi, som den danske regering har vedtaget, udbetales et engangstilskud til ydelsesmodtagere på 1000 DKK. Udbetalingen er skattefri og modregnes ikke i den offentlige ydelse. Engangstilskuddet udbetales blandt andet til modtagere af folke-, førtids- og seniorpension. Også modtagere af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, SU, kontanthjælp, dagpenge, barselsdagpenge o.li. modtager engangstilskuddet. Hvornår og hvordan engangstilskuddet udbetales er ikke offentliggjort på nuværende tidspunkt.

Kilde:
Engangstilskud

Dänische Einmalzahlung als Wirtschaftsförderung für Leistungsempfänger
m Zuge des Wirtschaftsförderungspakets der dänischen Regierung, erhalten Leistungsempfänger in Dänemark eine Einmalzahlung von 1000 DKK. Die Auszahlung ist steuerfrei und wird nicht auf die öffentliche Leistung angerechnet. Die Einmalzahlung wird unter anderem an Empfänger von Folke-, Førtids- und Seniorpension gezahlt. Auch Empfänger von Sygedagpenge (Krankengeld), Ressourceforløbsydelse (Folgeleistung nach Krankengeld), SU (Ausbildungsunterstützung), Kontanthjælp (Sozialhilfe), Dagpenge (Arbeitslosengeld), Barselsdagpenge (Elterngeld) u.ä. erhalten die Einmalzahlung. Wann und wie diese ausgezahlt wird, ist noch nicht bekanntgegeben worden.

Quelle:
Einmalzahlung


Sygedagpengeforlængelse på grund af Covid-19
Under nedlukningen pga. Covid-19 har den danske regering indført en midlertidig forlængelse af sygedagpenge på 3 måneder. Ordningen galt for borgere, hvis ret til sygedagpenge ville ende under nedlukningen. Den midlertidige forlængelse blev indført for perioden fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020. Regeringen har nu besluttet at ordningen forlænges med 3 måneder, hvorefter ordningen ophører endeligt. Ordningen ophører dermed den 30. september 2020.

Kilder:
Forlængelse ret til sygedagpenge

Hjælpepakke dansk økonomi

Faktaark aftale

 
Krankengeldverlängerung aufgrund von Covid-19
Während des Lockdowns aufgrund von Covid-19, hat die dänische Regierung eine mittelfristige Verlängerung des Krankengeldbezuges von 3 Monaten eingeführt. Die Regelung galt für Bürger dessen Krankengeldanspruch während des Lockdowns geendet hätte. Die mittelfristige Verlängerung wurde für den Zeitraum vom 9. März 2020 bis zum 9. Juni 2020 eingeführt.Die Regierung hat nun beschlossen, diese Regelung um 3 Monate zu verlängern und sie nach Ablauf dieses Zeitraums endgültig einzustellen. Die Regelung läuft somit am 30. September 2020 aus.

Quellen:
Verlängerung Recht auf Krankengeld

Konjunkturpaket Dänemark

Fakten zur Vereinbarung

Suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet
På grund af den stigende ledighed og presset på den danske økonomi grundet Covid-19 har den danske regering den 27. marts 2020 indført en midlertidig suspendering af anciennitetstællingen i sygedagpengesystemet. Ordningen blev indført med tilbagevirkende kraft fra den 1. mats 2020 og foreløbig til den 31. maj 2020. Ledige der modtager arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen, forbruger som følge af ordningen ikke deres anciennitetstider for optjent ret til dagpenge, dvs. at dagpengeperioden kan forlænges, idet perioder med dagpenge fra den 1. marts 2020 ikke medregnes i den samlede dagpengeperiode. Regeringen har forlænget ordningen med 2 måneder til den 31. august 2020, hvorefter ordningen ophører endeligt. 

Kilder:
A-kasse

Faktaark aftale
Aussetzung des Verbrauchs von erworbenen Ansprüchen bei Arbeitslosengeld
Aufgrund der steigenden Arbeitslosenzahlen und des Drucks auf die Wirtschaft durch Covid-19, hat die dänische Regierung am 27. März 2020 die Aussetzung des Verbrauchs von erworbenen Ansprüchen für Personen im Arbeitslosengeldbezug eingeführt. Die Regelung wurde rückwirkend ab dem 1. März 2020 und vorläufig bis zum 31. Mai 2020, eingeführt. Arbeitslose, die Arbeitslosengeld von der A-kasse beziehen, verbrauchen durch die Regelung Ihre Anwartschaftszeiten für die Erworbenen Ansprüche nicht, d.h. dass sich die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes verlängern kann, da Bezugszeiten ab dem 1. März 2020 nicht auf die Gesamtbezugsdauer angerechnet werden. Die Regierung hat diese Regelung nun um 2 weitere Monate bis zum 31. August 2020 verlängert, wonach die Regelung endgültig ausläuft.

Quellen:
Dansk A-kasse

Fakten zur Vereinbarung

Sygedagpenge for personer i risikogruppen
Regeringen har, i forbindelse med genåbningen af Danmark efter nedlukningen pga. Covid-19, skaffet mulighed for at personer der efter dansk lov hører til risikogruppen, kan få sygedagpenge.Ordningen gælder for personer med en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte af Covid-19 og pårørende af personer med en øget risiko. Ordningen følger listen om sygdomme og tilstande der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af COVID-19 og anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen fra Sundhedsstyrelsen.Personer i risikogruppen og pårørende af personer i risikogruppen kan fritages fra arbejde, hvis smitterisikoen er for høj og modtager løn under sygdom fra arbejdsgiveren eller sygedagpenge fra kommunen. Om en person tilhører risikogruppen eller om pårørende af personer i risikogruppen hellere skal blive hjemme for at beskytte disse, skal vurderes og attesteres af en læge. Ordningen gælder kun for personer, der ikke kan arbejde hjemmefra og hvor en omplacering ikke kan føre til at nedbringe smittefaren.Ordningen gælder foreløbig til den 1. september 2020. 

Kilde:
Pressemeddelelse Beskæftigelsesministeriet

Krankengeld für Personen der Risikogruppe Die Regierung hat im Zuge der Wiedereröffnung Dänemarks, nach dem Lockdown aufgrund von Covid-19, die Möglichkeit geschaffen, dass Personen, die nach dänischem Recht zur Risikogruppe zählen, Krankengeld erhalten können. Die Regelung gilt für Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf bei einer Infektion mit Covid- 19 und Personen die Angehörige mit einem erhöhten Risiko haben. Die Regelung folgt der Liste über Erkrankungen und Zustände, die zu einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 führen können, sowie den Empfehlungen für Angehörige von Personen der Risikogruppe von Sundhedsstyrelsen. Personen der Risikogruppe und Angehörige von Personen der Risikogruppe können freigestellt werden, wenn das Infektionsrisiko zu hoch ist und erhalten Lohn vom Arbeitgeber oder Krankengeld von der Kommune. Arbeitgeber, die Lohn für diesen Zeitraum Lohn zahlen, erhalten eine Erstattung in Höhe des Krankengeldes von der Kommune. Ob eine Person zur Risikogruppe gehört oder ob Angehörige von Personen der Risikogruppe zu Hause bleiben sollten, um diese zu schützen, muss durch einen Arzt beurteilt und bescheinigt werden. Die Regelung gilt nur für Personen, die nicht von zu Hause arbeiten können und für die auch keine Möglichkeit besteht, durch eine Umorganisation am Arbeitsplatz, das Infektionsrisiko zu minimieren.  Die Regelung gilt vorerst bis zum 1. September 2020.  

Quelle:
Beskæftigelseministeriet Pressemitteilung

Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden