Header Region

Pendlerinfo 03.09.2020

Regionskontor & Infocenter kan kontaktes telefonisk

Grænselukning

Covid-19 testcentre ved den dansk-tyske grænse

Dagpenge ved arbejdsfordeling (Kurzarbeitergeld) i Tyskland

Ny aftale om arbejdsfordeling i Danmark

Børnebonus (Kinderbonus) i Tyskland

Ny ferielov træder i kraft i Danmark

Delvis udbetaling af indfrosne feriemidler i Danmark

Suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet

Sygedagpenge for personer i risikogruppen forlænget

Danskuddannelse gratis igen
Regionskontor & Infocenter telefonisch erreichbar

Grenzschließung

Covid-19 Testzentren an der Deutsch-Dänischen Grenze

Kurzarbeitergeld in Deutschland

Neue Vereinbarung zur Kurzarbeit in Dänemark

Kinderbonus in Deutschland

Neues Urlaubsgesetz in Dänemark tritt in Kraft

Teilweise Auszahlung des eingefrorenen Feriengeldes in Dänemark

Aussetzung des Verbrauchs von erworbenen Ansprüchen bei Arbeitslosengeld

Krankengeld für Personen der Risikogruppe verlängert

Dänischunterricht wieder kostenlos

Regionskontor & Infocenter kan kontaktes telefonisk
Regionskontor & Infocenter har indtil videre lukket for fysisk kundekontakt. Vi kan dog træffes per telefon, inden for sædvanlig åbningstid. En vejledning i telefonen er dermed muligt.
Spørgsmål og henvendelser venligst per mail til infocenter@region.dk eller på tlf.: 004574670501.

Lokal vejledning aflyst
Den lokale vejledning de næste torsdage i Flensburg, Leck, Aabenraa, Tønder og Schleswig er aflyste.
Regionskontor & Infocenter telefonisch erreichbar
Das Regionskontor & Infocenter hat bis auf weiteres für den physischen Kundenkontakt geschlossen. Wir sind jedoch telefonisch, innerhalb der üblichen Öffnungszeiten, erreichbar. Eine telefonische Beratung ist somit möglich. Anfragen und Anliegen bitten wir per E-Mail an infocenter@region.dk oder telefonisch unter 0045 74 67 05 01 an uns zu richten.

Beratung vor Ort fällt aus
Die für die kommenden Donnerstage geplanten Sprechstunden in Flensburg, Leck, Aabenraa, Tønder und Schleswig fallen aus.

Grænselukning
Den 15. juni 2020 har Bundespolizei ophævet grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Dermed er der ikke længere krav om dokumentation for et anerkendelsesværdigt formål ved indrejse fra Danmark til Tyskland. 
Det danske politi gennemfører fortsat grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Dokumentationen af et ferieopholdet på mindst 6 overnatninger for indrejser med turistisk formål blev ophævet den 14. august 2020.  

På grund af den aktuelle udvikling af Covid-19 tilfælde, bliver rejsevejledningerne tilpasset regelmæssig. Informer dig før en rejse om de aktuelle rejsevejledninger for det pågældende land og bestemmelserne for hjemrejsende som f.eks. karantæneforanstaltninger eller testforpligtelser.  Alle relevante informationer om ind- og udrejsereglerne i Danmark, såsom politiets kontaktnummer for spørgsmål, finder man på hjemmesiden www.coronasmitte.dk.
Alle relevante informationer om ind- og udrejsereglerne i Tyskland, såsom kontaktnummer af Bundespolizei ved spørgsmål, finder man på hjemmesiden www.bundespolizei.de eller www.bmi.bund.de.

Direkte link til justitsministeriet og direkt link til Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Grenzschließung
Seit dem 15. Juni 2020 hat die Bundespolizei die Grenzkontrollen an der deutsch- dänischen Grenze eingestellt. Somit ist bei der Einreise von Dänemark nach Deutschland kein Nachweis des Einreisegrundes gefordert. 
Die dänische Polizei führt weiterhin Grenzkontrollen an der deutsch-dänischen Grenze durch. Der Nachweis eines Aufenthaltes von mindestens 6 Übernachtungen für Einreisen aus touristischen Gründen ist nicht mehr erforderlich.  

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Covid-19 Fallzahlen, werden die Reisewarnungen regelmäßig angepasst. Informieren Sie sich vor einer Reise über die aktuellen Reisewarnungen für die jeweiligen Länder und die Anforderungen an Rückreisende, wie z.B. Quarantänemaßnahmen oder Testverpflichtungen.
Alle relevanten Informationen zu Ein- und Ausreisebestimmungen in Dänemark, sowie die Kontaktnummer der dänischen Polizei für Anfragen diesbezüglich, finden Sie unter www.coronasmitte.dk.
Alle relevanten Informationen zu Ein- und Ausreisebestimmungen in Deutschland, sowie die Kontaktnummer der Bundespolizei für Anfragen diesbezüglich, finden Sie unter www.bundespolizei.de oder auf der Seite des Bundesinnenministeriums www.bmi.bund.de

Direkte Links: justitsministeriet und
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Covid-19 testcentre ved den dansk-tyske grænse
Både på dansk og tysk side af grænsen blev der oprettet Covid-19 testcentre ved grænseovergangene. På dansk side blev testcentrene oprettet ved grænseovergangene i Kruså og Frøslev. Her kan personer testes som ikke har symptomer og personer, der har haft kontakt til personer med Covid-19, som dog ikke udviser symptomer. Turister kan også blive testet. Det er ikke nødvendigt at aftale en tid. Ved et positivt testresultatet informeres udenlandske borgere senest 48 timer efter testens gennemførelse per SMS. Hvis testresultatet er negativt, modtager man ikke en besked.
På den tyske side blev der oprettet en teststation ved grænseovergangen Frøslev/ Ellund på rastepladsen Elllund-West (A7). Her kan hjemrejsende blive testet. En tidsbestilling er ikke nødvendig. Hjemrejsende fra ikke-risikoområder kan testes gratis indtil den 15. september 2020. Derefter udløber denne ordning. Personer som hjemrejser fra et risikoområde kan testes gratis og er underlagt karantæneforpligtelsen.

Hjemrejsende fra risikoområder er også efter den 15. september 2020 forpligtet til at blive testet og skal omgående begive sig i karantæne. Den tyske regering og forbundslandene arbejder på en lovændring på kort sigt, som skal føre til at en godtgørelse for indkomsttab ikke ydes, hvis en karantæne kræves på grund af en unødvendig rejse til et område, som var udvist som risikoområde ved afrejse.

Direkte links:
Testcenter Danmark

Bundesregierung Deutschland og Land Schleswig-Holstein Testzentren og Land Schleswig-Holstein Info Urlauber


Covid-19 Testzentren an der Deutsch-Dänischen Grenze
Sowohl auf deutscher als auch auf dänischer Seite der Grenze wurden Covid-19 Testzentren an den Grenzübergängen eingerichtet. Auf der dänischen Seite wurden an den Grenzübergängen Kruså und Frøslev Testzentren eingerichtet. Hier können Personen getestet werden, die keine Symptome aufweisen und Personen, die Kontakt zu Covid-19 Erkrankten gehabt haben, jedoch keine Symptome zeigen. Touristen können sich ebenfalls testen lassen. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Das Ergebnis wird ausländischen Bürgern bei Positivtestung spätestens 48 Stunden nach dem Test per SMS mitgeteilt. Wenn das Testergebnis negativ ist, erhält man keine Nachricht. 
Auf deutscher Seite wurde eine Teststation am Grenzübergang Frøslev/Ellund, auf dem Rastplatz Ellund-West (A7) eingerichtet. Hier können Reiserückkehrer getestet werden. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten können sich bis zum 15. September 2020 kostenlos testen lassen. Danach endet diese Regelung. Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, kann sich kostenlos bei Einreise testen lassen und unterliegt der Quarantäneverpflichtung.

Rückreisende aus Risikogebieten sind auch nach dem 15. September 2020 weiterhin verpflichtet sich testen zu lassen und sich unverzüglich in Quarantäne zu begeben. Die Bundesregierung und die Länder arbeiten an einer kurzfristigen Rechtsänderung die dazu führen soll, dass eine Entschädigung für den Einkommensausfall nicht geleistet wird, wenn eine Quarantäne aufgrund einer vermeidbaren Reise in ein bei Reiseantritt ausgewiesenes Risikogebiet gefordert ist. 

Direkter Links: Bundesregierung Deutschland und Land Schleswig-Holstein Testzentren und Land Schleswig-Holstein Info Urlauber

Direkter Link zu Testzentren Dänemark 

Dagpenge ved arbejdsfordeling (Kurzarbeitergeld) i Tyskland
Den lettere adgang til supplerende dagpenge ved arbejdsfordeling (Kurzarbeitergeld) som blev indført på grund af de økonomiske udfordringer i forbindelse med Covid-19, bliver forlænget fra 12 til 24 måneder og gælder dermed til den 31. december 2021. Virksomheder som indfører arbejdsfordeling inden den 31. december 2020, kan dermed længst modtage supplerende dagpenge (Kurzarbeitergeld) til den 31. december 2021. Den regulære sats for supplerende dagpenge (Kurzarbeitergeld) er 60% af den tabte nettoløn og 67% for arbejdstagere med børn.Supplerende dagpenge (Kurzarbeitergeld) kan forhøjes til 70 hhv. 77% fra den 4. måned med arbejdsfordeling og til 80 hhv. 87% fra den 7. måned med arbejdsfordeling, hvis løntabet udgør mindst 50% i den pågældende måned.

Kilder på tysk: Arbeitsagentur og 
Bundesfinanzministerium
Kurzarbeitergeld in Deutschland
Der erleichterte Bezug von Kurzarbeitergeld, der aufgrund der wirtschaftlichen Herausforderungen durch Covid-19 eingeführt wurde, wird von 12 auf 24 Monate verlängert und gilt somit bis zum 31. Dezember 2021. Unternehmen die bis spätestens 31. Dezember 2020 Kurzarbeit eingeführt haben, können somit längstens bis zum 31. Dezember 2021 Kurzarbeitergeld beziehen. Der reguläre Satz des Kurzarbeitergeldes beträgt 60% des ausgefallenen Nettolohns und 67% für Arbeitnehmer mit Kindern. Das Kurzarbeitergeld kann ab dem 4. Bezugsmonat auf 70 beziehungsweise 77% und auf 80 beziehungsweise 87% ab dem 7. Bezugsmonat erhöht werden, wenn der Entgeltausfall im jeweiligen Monat mindestens 50% beträgt.

Quellen: Arbeitsagentur 
und Bundesfinanzministerium

Ny aftale om arbejdsfordeling i Danmark
Lønkompensationen som blev indført den 15. marts 2020, er udløbet den 29. august 2020.Den 31. august 2020 har regeringen og arbejdsmarkedets parter offentliggjort en ny aftale om arbejdsfordeling, som skal være gældende til årets udgang.Aftalen skal beskytte arbejdstagere mod afskedigelse på grund af de økonomiske følger af Covid-19.I stedet for at opsige medarbejdere, har arbejdsgivere med aftalen mulighed for at opdele det foreliggende arbejde blandt medarbejderne. I tider hvor arbejdstageren er hjemsendt på arbejdsfordeling, har arbejdstageren krav på en forhøjet dagpengesats på maks. 23.000 DKK per måned.Arbejdstagere som er hjemsendt på arbejdsfordeling har samtidig mulighed for at efteruddanne sig på dagpenge. Dagpengeforhøjelsen finansieres primært gennem et arbejdsgiverbidrag. Arbejdstagere, som er omfattet af aftalen, bruger ikke deres anciennitetstider for optjent ret til dagpenge. 

Aftale om gradvis udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning

Ny aftale om arbejdsfordeling
Neue Vereinbarung zur Kurzarbeit in Dänemark
Die am 15. März 2020 eingeführte, Kompensation des Lohnes für Arbeitnehmer in privaten Unternehmen, ist am 29. August 2020 ausgelaufen. Am 31. August 2020 haben die dänische Regierung und die Arbeitsmarktparteien eine vorübergehende Vereinbarung zur Kurzarbeit veröffentlicht, die bis zum Ende des Jahres gelten soll. Die Vereinbarung soll Arbeitnehmer vor Kündigungen, aufgrund der wirtschaftlichen Folgen von Covid-19, schützen. Statt Mitarbeiter zu kündigen, haben Arbeitgeber durch die Vereinbarung die Möglichkeit die vorhandene Arbeit auf die Mitarbeiter aufzuteilen. In den Zeiten in denen die Arbeitnehmer in Kurzarbeit sind, haben diese einen Anspruch auf einen erhöhten Arbeitslosengeldsatz von maximal 23.000 DKK monatlich. Die Mitarbeiter die in Kurzarbeit sind, erhalten außerdem die Möglichkeit sich während des Bezugs von Arbeitslosengeld weiterzubilden. Finanziert wird die Erhöhung des Arbeitslosengeldes im Wesentlichen durch einen Arbeitgeberbeitrag. Arbeitnehmer, die von der Vereinbarung umfasst sind, verbrauchen ihre erworbenen Anwartschaftszeiten für das Arbeitslosengeld nicht. 

Vereinbarung zur schrittweisen Einstellung der Lohnkompensation in dänischer Sprache

Neue Vereinbarung zur Kurzarbeit in dänischer Sprache


Børnebonus (Kinderbonus) i Tyskland
I forbindelse med genopretningspakken (Konjunkturpaket) for at fremme den tyske økonomi, grundet følgerne af Covid-19, udbetales der en børnebonus (Kinderbonus) på 300 Euro per barn. Udbetalingen foretages sammen med udbetalingen af børne- og ungeydelsen (Kindergeld) og betales i 2 rater 200 Euro i september og 100 Euro i oktober 2020. 

Kilde:
Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Kinderbonus in Deutschland
Im Rahmen dieses Konjunkturpakets zur Förderung der deutschen Wirtschaft aufgrund der Auswirkungen von Covid-19, wird ein Kinderbonus von 300 Euro pro Kind ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt in 2 Abschlägen zusammen mit dem Kindergeld. Im September werden 200 Euro ausgezahlt und im Oktober 100 Euro.

Quelle:
Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Ny ferielov træder i kraft i Danmark
Siden den 1. september 2020 er den nye ferielov i Danmark gældende.Fra denne dato optjener arbejdstagere 2,08 feriedage per måned, som allerede kan bruges i måneden efter. Overenskomstmæssige krav, som f.eks. den 6. ferieuge, er ikke omfattet af loven. 
Kilde:
Ferielov

Neues Urlaubsgesetz in Dänemark tritt in Kraft
Seit dem 1. September 2020 gilt in Dänemark das neue Urlaubsgesetz.Ab diesem Datum verdient jeder Arbeitnehmer 2,08 Tage Urlaubsanspruch pro Monat, die er bereits im nächsten Monat nehmen kann. Tarifvertragliche Rechte, wie z.B. die 6. Urlaubswoche, sind vom Gesetz nicht erfasst. 
Quelle in dänischer Sprache:
Ferielov

Delvis udbetaling af indfrosne feriemidler i Danmark
I forbindelse med de økonomiske udfordringer grundet Covid-19 har den danske regering vedtaget, at en del af feriemidlerne, som blev indfrosset i forbindelse med overgangen fra den gamle til den nye ferielov, udbetales.I oktober 2020 skal feriemidler for 3 uger udbetales. For at få feriemidlerne udbetalt skal man søge online om udbetalingen. Nærmere detaljer om ansøgningsprocessen er ikke offentliggjort på nuværende tidspunkt. Udbetalingen vil ske senest 2 uger efter ansøgningen til NemKonto. Hvis man ikke søger om udbetalingen af feriemidlerne for de 3 uger senest den 1. december 2020, bliver det samlede beløb af indfrosne feriemidler først udbetalt når man forlader det danske arbejdsmarked. Udbetalingen beskattes som normal indkomst.
Direkte links til Beskæftigelsesministeriet og information om indfrosne feriepenge
Teilweise Auszahlung des eingefrorenen Feriengeldes in Dänemark
Im Zuge der wirtschaftlichen Herausforderungen durch Covid-19, hat die dänische Regierung beschlossen, dass ein Teil des Feriengeldes ausgezahlt werden soll, welches in Zusammenhang mit dem Übergang vom alten zum neuen Feriengesetz eingefroren wurde. Im Oktober 2020 soll Feriengeld für 3 Wochen ausgezahlt werden. Um das Feriengeld ausgezahlt zu bekommen, soll dies online beantragt werden können. Genaue Details zum Beantragungsvorgang sind noch nicht bekannt. Die Auszahlung soll spätestens zwei Wochen nach der Beantragung auf das NemKonto erfolgen. Wer das eingefrorene Feriengeld für die 3 Wochen nicht bis spätestens 1. Dezember 2020 beantragt hat, bekommt das gesamte eingefrorene Feriengeld erst bei Verlassen des dänischen Arbeitsmarktes ausgezahlt. Die Auszahlung wird als normales Einkommen versteuert.
Direkter Link zu Beskæftigelsesministeriet und 
Information zum eingefrorenem Feriengeld in dänischer Sprache

Suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet
Den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet, som den danske regering har indført den 27. marts 2020, udløber den 31. august 2020. Fra den 1. september 2020 forbruger ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen, dermed igen deres anciennitetstider for optjent ret til dagpenge, dvs. at dagpengeperioden reduceres igen. I perioden med suspenderingen af anciennitetstællingen i dagpengesystemet, fra den 1. mats 2020 til den 31. august 2020, har modtagelsen af dagpenge ikke udvirket sig på ancienniteten for optjent ret til dagpenge og dermed hellere ikke på den samlede dagpengeperiode.  
Kilde: faktaark
Aussetzung des Verbrauchs von erworbenen Ansprüchen bei Arbeitslosengeld
Die von der dänischen Regierung am 27. März 2020 eingeführte Aussetzung des Verbrauchs von erworbenen Ansprüchen für Personen im Arbeitslosengeldbezug, läuft am 31. August 2020 aus. Ab dem 1. September 2020 werden die Anwartschaftszeiten für die erworbenen Ansprüche, bei Arbeitslosengeldbezug somit wieder verbraucht und die Gesamtbezugsdauer reduziert sich somit wieder. Während der Aussetzung des Verbrauchs der Ansprüche vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020, hat sich der Bezug von Arbeitslosengeld nicht auf die Anwartschaftszeiten für die erworbenen Ansprüche und somit nicht auf die Gesamtbezugsdauer ausgewirkt.
Quelle: Faktenblatt in dänischer Sprache

Sygedagpenge for personer i risikogruppen forlænget
Muligheden for at modtage sygedagpenge for personer der efter dansk ret tilhører risikogruppen, som regeringen indførte i forbindelsen med genåbningen af Danmark, forlænges.  Ordningen blev foreløbig indført til den 1. september 2020.Den 26. august 2020 blev det offentliggjort at ordningen forlænges til den 31. december 2020.

Kilde:
Beskæftigelsesministeriet
Krankengeld für Personen der Risikogruppe verlängert
Die von der dänischen Regierung im Zuge der Wiedereröffnung Dänemarks eingeführte Möglichkeit, dass Personen, die nach dänischem Recht zur Risikogruppe zählen, Krankengeld erhalten können, wird verlängert. Die Regelung galt vorerst bis zum 1. September 2020. Am 26. August 2020 wurde bekanntgegeben, dass die Regelung bis zum 31. Dezember 2020 verlängert wird. 
Quelle: Beskæftigelsesministeriet

Danskuddannelse gratis igen
Fra den 1. juli 2020 er danskuddannelsen gratis igen for udenlandske statsborgere, der er fyldt 18 år og som har en opholdstilladelse eller EU-opholdsret, såsom grænsependlere og selvstændige. Den respektive kommune, hvor borgeren har bopæl eller arbejdssted, er ansvarlig for sprogkurserne. Den 1. juli 2019 havde regeringen indført en egenbetaling på 2000 DKK per modul og et depositum på 1250 DKK for sprogkurserne. Fra den 1. juli 2020 skal personer, der har krav på et sprogkursus og som gør brug af tilbuddet, ikke længere yde en egenbetaling. Der opkræves dog et depositum på 2000 DKK per modul. Yderligere informationer om danskuddannelsen og hvem der har krav på et sprogkursus, kan findes her: 
Danskundervisning og i vores folder
Dänischunterricht wieder kostenlos
Seit dem 1. Juli 2020 ist der Dänisch-Unterricht für ausländische Staatsbürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und eine Aufenthaltsgenehmigung oder EU-Aufenthaltsrecht in Dänemark haben, sowie Grenzpendler und Selbständige, wieder kostenlos. Für die Sprachkurse ist die jeweilige Kommune zuständig, in der sich der Arbeitsplatz oder der Wohnsitz des Bürgers befindet.Am 1. Juli 2019 hatte die dänische Regierung einen Eigenanteil von 2000 DKK pro Modul und eine Kaution von 1250 DKK für diese Sprachkurse eingeführt. Ab dem 1. Juli 2020 müssen Personen die einen Anspruch auf einen Sprachkurs haben und das Angebot der Sprachkurse in Anspruch nehmen möchten, keinen Eigenanteil mehr zahlen. Es wird jedoch eine Kaution von 2000 DKK pro Modul erhoben. Weitere Informationen zum Dänischunterricht und wer einen Anspruch auf einen solchen Sprachkurs hat finden Sie hier: Danskundervisning und in unserem Flyer.

Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden