Header Region

Pendlerinfo 17.12.20

Telefonbetjening stærk indskrænket

Regionskontor & Infocenter lukket 24.12.20 – 3.1.21

Indkomstbeskatning ved hjemmearbejde

Nye skattesatser online, befordringsgodtgørelse sættes ned i DK

Børnepengene i Tyskland forhøjes

Nye satser på området for social sikring online, bidragsgrænser stiger

Corona, hjemmearbejde og social sikring – ingen ændringer

Tjek din forskudsopgørelse!! 

Attestation EØS og/eller ansøgning om fuld skattepligt

Kalender
Stark eingeschränkter Telefonservice

Regionskontor & Infocenter vom 24.12.20 – 3.1.21 geschlossen

Einkommensbesteuerung bei Homeoffice

Neue Sätze zur Steuer online, Kilometerpauschale sinkt in DK

Kindergeld in Deutschland wird erhöht

Neue Sätze in der SV online, Beitragsbemessungsgrenzen steigen

Corona, Homeoffice und Sozialversicherung – Keine Änderung

Dänische Steuerkarte / Forskudsopgørelse prüfen!!

Bescheinigung EWR und/oder Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht

Kalender

Kære grænsependlere og andre interesserede!
Et meget begivenhedsrigt år lakker mod enden, ikke mindst for grænsependlere og deres arbejdsgivere. De har skullet og skal fortsat forholde sig til en lang række restriktioner, særlige regler og informationer. I den forbindelse har vi måttet konstatere, at der ofte bliver spredt information via sociale medier, som ganske enkelt er forkert eller ikke korrekt. Vi kan her kun appellere til at benytte officielle kilder og ikke mene, at alt, hvad man læser et eller andet sted, er den eneste rigtige information. I den forbindelse kan tålmodighed nogle gange være påkrævet, da der sagtens kan gå flere dage, fra beslutninger bliver bekendtgjort, og til de bliver udmøntet korrekt. Indførelsesfasen er forbundet med usikkerhed og spørgsmål og er desværre ikke altid til at komme udenom.I flere tilfælde har det desværre også vist sig, at det kan være meget vigtigt for grænsependlere fra Tyskland at være medlem af en a-kasse. Vejlederne har i mange tilfælde kun kunnet meddele arbejdstagere på arbejdsfordeling, at der ikke kan udbetales ydelser, hvis de ikke er medlem af en a-kasse. Hvis man ikke er medlem endnu, er det ikke for sent at blive det… 
Vi ønsker alle en fredelig adventstid, en glædelig jul og et godt nytår.  
Regionskontor & Infocenter
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Grenzpendler und Interessierte!
Ein sehr ereignisreiches Jahr geht zu Ende – nicht zuletzt für Grenzpendler und deren Arbeitgeber. Viele Einschränkungen, besondere Regelungen und Informationen galt und gilt es zu beachten. In diesem Zusammenhang haben wir feststellen müssen, dass vielfach Informationen über soziale Medien verbreitet werden, die schlichtweg falsch oder nicht zutreffend sind. An dieser Stelle kann nur appelliert werden, offizielle Quellen zu nutzen und nicht alles, was irgendwo steht für die einzig richtige Information zu halten. Manchmal ist in diesem Zusammenhang auch Geduld gefragt, da es bei Bekanntwerden von Entscheidungen bis hin zur korrekten Umsetzung durchaus mehrere Tage dauern kann. Die Zeit der Einführung ist mit Unsicherheit und Fragen verbunden, die leider nicht immer zu umgehen ist.Leider hat sich auch vielfach bestätigt, dass die Mitgliedschaft in einer A-Kasse für Grenzpendler aus Deutschland sehr wichtig werden kann. Die Berater konnten vielen Arbeitnehmern in Kurzarbeit nur mitteilen, dass eine Unterstützung nicht erfolgen kann, wenn keine Mitgliedschaft besteht. Sollte man noch nicht versichert sein, ist es nicht zu spät anzufangen… 
Ihnen eine friedvolle Adventszeit, frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr. 
Ihr Regionskontor & Infocenter

Telefonbetjening stærk indskrænket
På grund af de gældende regler for infektionsbeskyttelse forbliver Regionskontor & Infocenter lukket for personlig vejledning. Det gælder også for vejledning lokalt i Leck, Schleswig, Tønder, Aabenraa og Flensburg.

Telefonisk betjening et stærk indskrænket.Ved spørgsmål venligst henvendelse per mail til infocenter@region.dk eller med brevpost hhv. fax på 0045 74670521.

Vi håber på jeres forståelse.
Stark eingeschränkter Telefonservice
Aufgrund der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen, bleibt das Regionskontor & Infocenter für den Besucherverkehr geschlossen. Dies gilt auch für die Beratungen vor Ort in Leck, Schleswig, Tønder, Aabenraa und Flensburg.

Die telefonische Erreichbarkeit ist stark eingeschränkt. Anfragen und Anliegen bitten wir E-Mail an infocenter@region.dk, per Briefpost bzw. Fax an 0045 74670521 zu richten.

Wir hoffen auf Ihr VerständnisRegionskontor & Infocenter lukket 24.12.20 – 3.1.21
Regionskontor & Infocenter holder helligdagslukket i ovennævnte periode.
Regionskontor & Infocenter vom 24.12.20 – 3.1.21 geschlossen
Das Regionskontor & Infocenter bleibt aufgrund der Feiertage im o.g. Zeitraum geschlossen.

Indkomstbeskatning ved hjemmearbejde
I henhold til den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst beskattes arbejdsløn dér, hvor arbejdet bliver udført. Det betyder, at den løn, der betales for arbejdstid, der udføres derhjemme, skal beskattes i bopælslandet. Det har hidtil kun berørt få grænsependlere, men på grund af coronapandemien berøres rigtigt mange grænsependlere af det for 2020.Det tyske skatteministerium har indgået aftaler med forskellige nabolande om, at der til dels afviges fra dobbeltbeskatningsoverenskomsterne og ikke sker ændringer i forhold til beskatningen for derved at opnå en vis forenkling for de pågældende borgere og skattemyndigheder, også ud fra den betragtning, at der er tale om en midlertidig problematik.Regionskontor & Infocenter har foreslået en tilsvarende ordning over for de ansvarlige ministerier, men forslaget er imidlertid ikke blevet fulgt. Det betyder, at alle, der har arbejdet hjemmefra, uanset om det har været i Danmark eller Tyskland, skal beskatte indtægter fra den pågældende periode i bopælslandet.Det vil være en særlig udfordring både for arbejdsgivere og for arbejdstagere.Skattemyndighederne skal tilbagebetale skat, der er betalt for meget i Danmark eller Tyskland, til gengæld skal den skattepligtige oplyse den for meget betalte skat på selvangivelsen i bopælslandet.Vigtigt: Grænsependlere med bopæl i Tyskland har generelt pligt til at aflevere en selvangivelse. Spørg din lokale skattemyndighed eller søg hjælp hos en revisor/skattekonsulent eller "Lohnsteuerhilfeverein".Du kan finde yderligere information på hjemmesiden pendlerinfo.org under Skat / Beskatning ved hjemmearbejde eller på linket www.pendlerinfo.org/pendlerinfo
/dk/steuern/Skat_Homeoffice.php
.Alle grænsependlere skal være særligt opmærksomme på, at betingelserne for "fuld skattepligt efter ansøgning" i Tyskland og grænsegængerreglen i Danmark evt. ikke vil være opfyldt, hvis der arbejdes hjemmefra.Einkommensbesteuerung bei Homeoffice
Das deutsch-dänische Doppelbesteuerungsabkommen sieht vor, dass Arbeitslohn dort besteuert wird, wo die Arbeit ausgeführt wird. Das bedeutet, dass Gehalt, das für Arbeitszeit im Homeoffice gezahlt wird, im Wohnland besteuert werden muss. Dies betraf bisher nur wenige Grenzpendler, aufgrund der Corona-Pandemie betrifft es für 2020 jedoch sehr viele Grenzpendler.Das deutsche Finanzministerium hat mit verschiedenen Nachbarländern Übereinkünfte getroffen, dass von den DBAs teilweise abgewichen wird und es nicht zu Änderungen bei der Besteuerung kommt, um eine gewisse Vereinfachung für alle beteiligten Bürger und Finanzbehörden zu erreichen, auch unter dem Gesichtspunkt, dass es eine vorübergehende Problematik ist.Das Regionskontor & Infocenter hat bei den zuständigen Ministerien eine ähnliche Regelung angeregt. Dem Vorschlag wurde jedoch nicht gefolgt. Dies bedeutet, dass alle, die im Homeoffice gearbeitet haben, egal ob in Dänemark oder in Deutschland, ihre Einkünfte, die auf diese Zeit fallen, im Wohnland versteuern müssen.Dies wird sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer eine besondere Herausforderung sein.Zuviel gezahlte Steuern in Deutschland oder Dänemark müssen von den Steuerbehörden zurückerstattet werden, im Gegenzug müssen sie im Wohnland vom Steuerpflichtigen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden.Achtung: Es besteht für Grenzpendler mit Wohnort in Deutschland grundsätzlich die Pflicht, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Sprechen Sie mit Ihrem Finanzamt oder suchen Sie einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein auf.Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite pendlerinfo.org, dort unter Steuer/ Besteuerung im Homeoffice oder Sie folgen diesem Link www.pendlerinfo.org/
pendlerinfo/de/steuer/Homeoffice.php 
Besonders zu beachten ist für alle Grenzpendler, dass durch das Homeoffice u.U. die Bedingungen für die „unbeschränkte Steuerpflicht auf Antrag“ in Deutschland und die „Grænsegængerregel“ in Dänemark nicht mehr erfüllt werden.


Nye skattesatser online, befordringsgodtgørelse sættes ned i DK
Som det er tilfældet hvert år ved årets udgang, har Regionskontor & Infocenter offentliggjort de vigtigste aktuelle tal og satser på hjemmesiderne. Du kan finde dem under "Skat" og overskriften "Satser og tal 2021" eller på linket www.pendlerinfo.org/
pendlerinfo/dk/steuern/saetze_2021.php
.
Det er værd at bemærke, at satserne for befordringsgodtgørelse og skattefri kørselsgodtgørelse i egen bil falder endnu engang. Statistisk set er det igen blevet billigere at køre i bil. Andre fradrag sættes til gengæld op.
Neue Sätze zur Steuer online, Kilometerpauschale sinkt in DK
Wie jedes Jahr zum Jahresende hat das Regionskontor & Infocenter die wichtigsten aktuellen Zahlen und Sätze auf seinen Internetseiten veröffentlicht. Diese findet man unter dem Thema „Steuer“ unter der Überschrift „Sätze und Zahlen 2021“ oder wenn Sie diesem link folgen www.pendlerinfo.org/pendlerinfo
/de/steuer/saetze_2021.php
.
Bemerkenswert ist, dass die Pendlerpauschale für Fahrten zur Arbeitsstätte sowie die steuerfreie Fahrtkostenerstattung vom Arbeitgeber zum wiederholten Male sinken. Statistisch gesehen wurde das Autofahren wieder billiger. Andere Freibeträge hingegen steigen.

Børnepengene i Tyskland forhøjes
Børnepengene i Tyskland bliver forhøjet pr. 1. januar 2021. Du kan finde de nye satser på pendlerinfo.org under "Skat" og overskriften "Satser og tal 2021" eller på linket www.pendlerinfo.org
/pendlerinfo/dk/steuern/saetze_2021.php
. Grænsependlere rådes grundlæggende til ved årets udgang at foretage en opgørelse af, om de samlet set har fået udbetalt de børnepenge, de har krav på.
Kindergeld in Deutschland wird erhöht
Das Kindergeld in Deutschland wird zum 01. Januar 2021 erhöht. Die neuen Sätze findet man auf pendlerinfo.org unter dem Thema „Steuer“ unter der Überschrift „Zahlen und Sätze 2021“ oder wenn Sie diesem link folgen www.pendlerinfo.org
/pendlerinfo/de/steuer/saetze_2021.php
. Grenzpendlern wird grundsätzlich empfohlen, zum Jahresende eine Aufrechnung zu machen, ob sie in Summe das Kindergeld bekommen haben, das ihnen zusteht.

Nye satser på området for social sikring online, bidragsgrænser stiger
Som det er tilfældet næsten hvert år, stiger bidragsgrænserne og beregningsværdierne inden for social sikring. Regionskontor & Infocenters hjemmeside er blevet opdateret. Du kan finde de vigtigste aktuelle satser og tal på Infocentrets hjemmeside under "Social Sikring" og overskriften "Satser og tal" eller på linket 
www.pendlerinfo.org/
pendlerinfo/dk/sozialversicherung/saetze_2021.php
Neue Sätze in der SV online, Beitragsbemessungsgrenzen steigen
Wie fast jedes Jahr steigen die Beitragsbemessungsgrenzen sowie die Rechengrößen in der Sozialversicherung. Die Internetseite des Regionskontors & Infocenter wurde aktualisiert. Die wichtigsten aktuellen Sätze und Zahlen finden Sie auf der Internetseite des Infocenters unter dem Thema „Sozialversicherung“ und dort unter „Sätze und Zahlen 2021“ oder wenn Sie diesem Link folgen: www.pendlerinfo.org/
pendlerinfo/de/sozialversicherung/saetze_2021.php

Corona, hjemmearbejde og social sikring – ingen ændringer
Hidtil har det været sådan, at der ikke ville ske ændringer af den lovgivning, der finder anvendelse inden for social sikring, som følge af øget hjemmearbejde i forbindelse med coronakrisen. Både Udbetaling Danmark og den tyske myndighed DVKA (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland) har lagt til grund, at "udsendelse" til hjemmearbejde er dækket ind under artikel 12, stk. (1) i forordning (EF) 883/2004 og skal ses som arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet.Efter at have talt med DVKA kan vi oplyse, at man her ikke forventer nogen form for ændringer ved årsskiftet. Vi går ud fra, at der ikke sker ændringer hverken for grænsependlere, som har en A1-attest for at kunne arbejde i to lande, eller for de grænsependlere, som kun arbejder hjemmefra på grund af corona. Du kan finde de officielle informationer på DVKA's hjemmeside på linket www.dvka.de/de/arbeitgeber
_arbeitnehmer/coronainfo/coronaav/
coronaav.html
og på dansk side på borger.dk på linket www.borger.dk/danskere-i-udlandet/Arbejde-i-udlandet/International-social-sikring.
Corona, Homeoffice und Sozialversicherung – Keine Änderung
Bisher galt, dass sich durch vermehrte Heimarbeit aufgrund der „Corona-Krise“ keine Änderungen bei den anwendbaren Rechtsvorschriften in der Sozialversicherung ergeben sollten. Sowohl die dänischen Behörde Udbetaling Danmark als auch die DVKA (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland) gingen davon aus, dass die „Entsendung“ ins Homeoffice durch Artikel 12 Absatz (1) der Verordnung (EG) 883/2004 gedeckt und dem Direktionsrecht des Arbeitgebers zuzuordnen ist.Nach Rücksprache mit der DVKA können wir berichten, dass diese nicht von irgendwelchen Änderungen zum Jahreswechsel ausgeht. Wir gehen davon aus, dass sich weder für die Grenzpendler etwas ändert, die eine A1 Bescheinigung für das Arbeiten in 2 Ländern haben, noch für die Grenzpendler, die nur wegen „Corona“ ins Homeoffice geschickt werden. Offizielle Informationen finden Sie unter diesem Link bei der DVKA unter dvka.de, dort unter diesem Link www.dvka.de/de/arbeitgeber_
arbeitnehmer/coronainfo/coronaav/
coronaav.html
 sowie auf dänischer Seite unter borger.dk, wenn Sie diesem Link folgen www.borger.dk/danskere-i-udlandet/Arbejde-i-udlandet/International-social-sikring

Tjek din forskudsopgørelse!! Forskudsopgørelserne for 2021 ligger klar i den personlige skattemappe. Som det er tilfældet hvert år, bør grænsependlere med bopæl i Tyskland (ligesom andre borgere i Danmark i øvrigt) tjekke deres danske forskudsopgørelse og eventuelt få den rettet til. Skattestyrelsen anbefaler grænsependlere, der ligger under topskatten, ikke at vurdere deres indkomst for højt, mens grænsependlere, der ligger over, helst ikke skal fastsætte den for lavt. Det hænger sammen med de automatiske fradrag som f.eks. beskæftigelsesfradraget.Man bør også kontrollere, at lønnen ikke automatisk er blevet forhøjet alt for meget. Skattestyrelsen lægger ofte uberettiget årlige stigninger til grund, som slet ikke har fundet sted i det omfang. Befordringsfradraget er et andet vigtigt punkt, som gerne bliver beregnet for højt. Fradragene og lønnen bør tilpasses, så de kommer så tæt på de faktiske forhold som muligt.Vigtigt: Mange grænsependlere vil ikke kunne anvende grænsependlerreglen, fordi de har arbejdet mere hjemmefra og ikke opfylder betingelsen i 2021. Dermed bortfalder fradragsmulighederne for underholdsbidrag og private renteudgifter.
Dänische Steuerkarte / Forskudsopgørelse prüfen!!
Die „Forskudsopgørelser“ für 2021 liegen in der persönlichen Steuermappe bereit. Grenzpendler mit Wohnsitz Deutschland (wie andere Bürger in Dänemark auch) sollten, wie jedes Jahr, ihr dänisches „Forskudsopgørelse“ prüfen und eventuell anpassen. Die dänische Steuerbehörde Skattestyrelsen empfiehlt, dass Grenzpendler, die unter der Spitzenbesteuerung liegen, ihren Verdienst nicht zu hoch einschätzen sollten, während Grenzpendler, die darüber verdienen, lieber nicht zu niedrig schätzen sollten. Dies hängt mit den automatischen Freibeträgen zusammen, wie z.B. dem Beschäftigungsfreibetrag.Auch sollte man prüfen, ob das Gehalt nicht automatisch zu sehr erhöht wurde. Skattestyrelsen unterstellt oft jährliche Steigerungen, die oft so nicht stattfinden. Ein weiterer Schwerpunkt sollte die Pendlerpauschale sein, die gerne zu hoch berechnet wird. Die Freibeträge und das Gehalt sollten so nah wie möglich an die realen Bedingungen angepasst werden. Achtung: Viele Grenzpendler werden aufgrund der Arbeit im Homeoffice die „Grenzgängerregel“ nicht anwenden können, da sie die Bedingung aufgrund vermehrter Arbeit im Homeoffice in 2021 nicht erfüllen. Damit entfallen die Abzugsmöglichkeiten für Unterhaltsbeiträge und private Schuldzinsen.

Attestation EØS og/eller ansøgning om fuld skattepligt
Grænsependlere med bopæl i Danmark skal ofte indsende en ansøgning om fuld skattepligt efter ansøgning eller har efterfølgende brug for en Attestation EØS som bilag til selvangivelsen i Tyskland. De kan afleveres til Regionskontor & Infocenter, hvorefter en medarbejder fra Skattestyrelsen bekræfter og stempler dem. Det sker kun, hvis både årsopgørelsen for det foregående år og forskudsopgørelsen for indeværende år er i orden. De udenlandske indtægter skal angives, uafhængigt af beskatning i Danmark. Er det ikke tilfældet, afslår Skattestyrelsen at udstede attestation.
Bescheinigung EWR und/oder Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht
Grenzpendler mit Wohnsitz Dänemark müssen häufig einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht auf Antrag stellen oder benötigen im Nachhinein die Bescheinigung EWR als Anlage zur Steuererklärung in Deutschland. Diese können beim Regionskontor & Infocenter abgegeben werden, worauf sie eine Mitarbeiterin von Skattestyrelsen bestätigt und stempelt. Dies geschieht nur, wenn sowohl das „Årsopgørelse“ des Vorjahres in Ordnung sind als auch das laufende „Forskudsopgørelse“. Die ausländischen Einkünfte sind, unabhängig von der Besteuerung in Dänemark, anzugeben. Ist dies nicht der Fall, verweigert Skattestyrelsen die Bescheinigung.

Kalender
21.12.2020- 06.01.2021 Skoleferie Schleswig-Holstein
21.12.2020- 04.01.2021 Skoleferie Aabenraa Kommune


Kalender
21.12.2020- 04.01.2021 Schulferien Aabenraa Kommune
21.12.2020- 06.01.2021 Schulferien Schleswig-Holstein


Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden