Header Region

Regionsinfo 17.12.2020

Telefonbetjening stærk indskrænket

Regionskontor har lukket fra den 24.12.20- 03.01.2021

Dansk-tysk kultursamarbejde: Vi er her stadig for dig

Jul 24. december – Juleaften

Kalender

Stark eingeschränkter Telefonservice

Regionskontor vom 24.12.20 – 3.1.21 geschlossen

Deutsch-dänische Kulturzusammenarbeit: Wir sind weiterhin für Sie da

Weihnachten - 24. Dezember - Heiligabend

Kalender


Kære alle

For et år siden så vi frem til en kalender fyldt med arrangementer i anledning af genforeningsjubilæet. Det var alles faste forventning, at det skulle blive et glædens år i mødernes og festlighedernes tegn.Vi havde slet ikke kunnet forestille os, at netop de dansk-tyske relationer, og særligt de indbyrdes relationer mellem borgerne i grænselandet, ville blive sat på en meget hård prøve. På grund af den kraftige indskrænkning af rejsefriheden har pandemien umuliggjort møder, besværliggjort arbejdsforhold og i perioder gjort det umuligt at mødes med familien.Som politisk organisation har vi gentagne gange rettet henvendelse til beslutningstagerne på nationalt plan på begge sider og gjort opmærksom på følgerne af restriktionerne. Sammen med andre er det ved flere lejligheder lykkedes at opnå lempelser for grænseregionen. P.t. skal borgere i grænselandet således forholde sig til færre indskrænkende rammebetingelser end borgere i andre regioner. Men heller ikke her er vi i mål endnu, idet borgere med bopæl i Danmark i øjeblikket er omfattet af de skrappe karantæneregler, som de facto forhindrer besøg i det lokale, grænsenære område. Også på det punkt har vi været på banen.  Selv om mobiliteten i vores region ikke har været indskrænket helt så stærkt og ikke er det i samme grad, som det har været tilfældet i andre europæiske grænseregioner, så rammer enhver begrænsning os meget hårdt både på grund af det store samspil og de mange relationer og på grund af det særlige jubilæumsår. Så meget desto vigtigere har det derfor været at opretholde og fremme den politiske dialog og finde løsninger på udfordringer i fællesskab. Meget har ganske vist været præget af pandemien, men en lang række andre vigtige emner er også blevet diskuteret og behandlet. Foruden deponering af byggeaffald fra nedlukkede slesvig-holstenske kernekraftværker har det bl.a. været koordinering af grænseoverskridende busforbindelser, afrikansk svinepest og barrierer for grænsependlere.Så meget desto glædeligere er Region Sjællands og Land Schleswig-Holsteins økonomiske støtte til rådgivningsarbejdet. Efter en lang politisk proces opnår vores mangeårige arbejde nu anerkendelse, og partnerne sikres en økonomisk udligning. Her, hvor et så usædvanligt år går på hæld, skal der rettes en stor tak til alle, der også under vanskelige betingelser har taget aktivt del i det grænseoverskridende samarbejde. Det gælder især medarbejderne på Regionskontoret, som med stort engagement har holdt kontoret kørende og gennemført mange aktiviteter på trods af store indskrænkninger.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!  
Pas godt på jer selv og hinanden og hold jer sunde og raske! 

Preben Jensen, formand og Simone Lange, næstformand
Sehr geehrte Damen und Herren, 

vor einem Jahr freuten wir uns auf einen mit Veranstaltungen zum Grenzjubiläum gefüllten Kalender. Es sollte – so die feste Erwartung aller - ein Jahr der Freude, der Begegnung und des Feierns werden. Dass nun gerade die deutsch-dänischen Beziehungen – und vor allem die Beziehungen der Menschen im Grenzland untereinander - auf eine sehr harte Probe gestellt werden würden, hätten wir uns nicht vorstellen können. Die Pandemie hat durch die starke Einschränkung der Reisefreiheit Treffen unmöglich gemacht, hat Arbeitsbeziehungen erschwert und familiäre Begegnungen zeitweise unmöglich gemacht. Als politische Organisation haben wir uns mehrfach an die Entscheidungsträger auf staatlicher Ebene beider Seiten gewandt und auf die Folgen der Einschränkungen hingewiesen. Gemeinsam mit anderen ist es gelungen, verschiedentlich Erleichterungen für die Grenzregion zu erreichen. So haben Grenzlandbewohner aktuell weniger einschränkende Rahmenbedingungen zu beachten als Bewohner anderer Gebiete. Doch auch hier sind wir noch nicht am Ende, da aktuell die in Dänemark lebenden Menschen von den strikten Quarantäneregeln umfasst sind, die de facto Besuche im kleinen Grenzverkehr unterbinden. Auch hier wurden wir tätig. Auch wenn in unserer Region die Mobilität nicht so stark eingeschränkt war und ist, wie es an anderen europäischen Grenzen der Fall war, so trifft uns jede Begrenzung - sowohl aufgrund der vielfältigen Verflechtungen und Beziehungen, als auch aufgrund des besonderen Jubiläumsjahres, sehr stark. Umso wichtiger war es, den politischen Dialog aufrecht zu erhalten, zu fördern und gemeinsam nach Lösungen für Herausforderungen zu suchen. Vieles ist zwar von der Pandemie geprägt, aber eine große Anzahl weiterer wichtiger Themen wurde diskutiert und behandelt. Neben der Deponierung von Bauschutt aus stillgelegten schleswig-holsteinischen Kernkraftwerken waren dies auch die Koordinierung von grenzüberschreitenden Busverbindungen, die Afrikanische Schweinepest oder die Barrieren für Grenzpendler.Umso erfreulicher ist die Unterstützung in der Beratungsarbeit durch die Region Sjælland und das Land Schleswig-Holstein. Nach einem langen politischen Prozess erhält unsere langjährige Arbeit nun Anerkennung und die Partner bekommen einen finanziellen Ausgleich.Zum Ende eines Jahres und besonders nach einem so außergewöhnlichen Jahr gilt es allen Dank zu sagen, die an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, auch unter schwierigen Bedingungen, mitgewirkt haben. Die gilt insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regionskontors, die mit viel Engagement den Betrieb aufrechterhalten haben und trotz starker Einschränkungen viele Aktivitäten durchführen konnten.
Wir wünschen Ihnen und Euch eine friedvolle Weihnachtszeit und einen gutes neues Jahr!
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. 

Preben Jensen, Vorsitzender und Simone Lange, stellv. Vorsitzende

Telefonbetjening stærk indskrænket
På grund af de gældende regler for infektionsbeskyttelse forbliver Regionskontor & Infocenter lukket for personlig vejledning. Telefonisk betjening et stærk indskrænket.Ved spørgsmål venligst henvendelse per mail til infocenter@region.dk eller med brevpost hhv. fax på 0045 74670521.

Vi håber på jeres forståelse.
Stark eingeschränkter Telefonservice
Aufgrund der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen, bleibt das Regionskontor & Infocenter für den Besucherverkehr geschlossen. Die telefonische Erreichbarkeit ist stark eingeschränkt. Anfragen und Anliegen bitten wir E-Mail an infocenter@region.dk, per Briefpost bzw. Fax an 0045 74670521 zu richten.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

Regionskontor har lukket fra den 24.12.20- 03.01.2021
Regionskontor & Infocenter har lukket pga. helligdage.
Regionskontor vom 24.12.20 – 3.1.21 geschlossen
Das Regionskontor & Infocenter bleibt aufgrund der Feiertage im o.g. Zeitraum geschlossen.

Dansk-tysk kultursamarbejde: Vi er her stadig for dig
KursKultur-sekretariatet rådgiver stadig, hvis I har en dansk-tysk projektidé eller har spørgsmål om støttemulighederne. Desuden tilbyder KursKultur 2.0 digitale oplæg om støttemuligheder på forskellige platforme. Kontakt os gerne, hvis I eller jeres institution har interesse: kulturregion@region.dk.

Kultur- og netværkspuljen: ny ansøgningsfrist
Kultur- og netværkspuljen støtter borgernære og grænseoverskridende projekter. Støtten går til innovative dansk-tyske projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, unge, sport & fritid, som bidrager til den interkulturelle forståelse på tværs af grænsen.
Den næste ansøgningsfrist til kultur- og netværkspuljen er den 26. januar 2021.

Informationer om støttemuligheder og ansøgningsskemaer ligger her:  www.kulturfokus.de
/dk/projektakteure/projektstotte/kultur-og-netaerkspulje/
Deutsch-dänische Kulturzusammenarbeit: Wir sind weiterhin für Sie da
Das KursKultur-Sekretariat berät Sie weiterhin, wenn Sie eine deutsch-dänische Projektidee haben und bietet Interessierten auch Vorträge auf verschiedenen digitalen Plattformen zum Thema Fördermöglichkeiten und mehr an.Melden Sie sich bei uns per E-mail kulturregion@region.dk und wir vereinbaren einen Zeitpunkt.

Kultur- und Netzwerkpool: neue Antragsfrist!
Der Kultur- und Netzwerkpool fördert grenzüberschreitende und bürgernahe Projekte. Gefördert werden innovative deutsch-dänische Projekte in den Bereichen Kultur, Sprache, Kinder, Jugend, Sport & Freizeit, die zum interkulturellen Verständnis über die Grenze hinweg beitragen. Die nächste Antragsfrist des Kultur- und Netzwerkpools endet am 26. Januar 2021.

Informationen über die Fördermöglichkeiten und Antragsformulare: www.kulturfokus.de
/projektakteure/projektfoerderung/kultur-netzwerkpool/

Jul 24. december – Juleaften
Julen er festen til fejring af Jesu Kristi fødsel. Den egentlige festdag er den 25. december, men selve juleaften fejres aftenen før, den 24. december. Både den 25. og 26. december er nationale helligdage i Danmark og Tyskland, og mange har også fri den 24. december. Mange af julens traditioner har intet med kristendommen at gøre, og både i Danmark og Tyskland er julen en familiefest, hvor samværet i familiens skød og udveksling af gaver spiller en central rolle. Mange familier går til julegudstjeneste juleaften, hvor man synger salmer og hører juleevangeliet. I Tyskland bliver der ofte opført et krybbespil. Efter gudstjenesten går familierne hjem for at spise. Mens man ofte kun spiser kartoffelsalat og pølser i Tyskland spiser man traditionelt ande-, gåse- eller flæskesteg med rødkål og hvide og brune kartofler i Danmark. Til dessert serveres der risalamande med varm kirsebærsovs eller risengrød. I desserten er der gemt en hel mandel og den heldige, som får mandelen, får en mandelgave. I Danmark danser man om juletræet efter maden og synger julesalmer til. Tyske børn synger ofte en sang eller fremsiger et digt, før gaverne deles ud. Gaverne ligger enten under træet, eller også har julemanden dem med og deler dem ud til både børn og voksne. For at trække spændingen ud yderligere, åbner man ofte kun én pakke ad gangen. Senere på aftenen serveres der som regel kaffe og likør, konfekt og julesmåkager i Danmark.
Weihnachten - 24. Dezember - Heiligabend
Weihnachten ist das Fest der Geburt Jesu Christi. Der eigentliche Festtag ist der 25. Dezember, am Vorabend, dem 24. Dezember wird aber der Heilige Abend gefeiert. Der 25. und 26. Dezember sind in Deutschland und Dänemark gesetzliche Feiertage, viele haben auch am 24. Dezember frei. Viele Weihnachtstraditionen haben ursprünglich nichts mit dem Christentum zu tun, sowohl in Deutschland als auch in Dänemark ist es ein Familienfest, an dem das Beisammensein im Kreise der Familie und das Austauschen von Geschenken eine zentrale Rolle spielen. Viele Familien besuchen Heiligabend den Weihnachtsgottesdienst, um Lieder zu singen und die Weihnachtsgeschichte zu hören. In Deutschland gibt es oft auch ein Krippenspiel. Nach dem Gottesdienst wird in den Familien gegessen. Während in Deutschland vielfach nur Kartoffelsalat mit Würstchen gegessen wird, serviert man in Dänemark traditionell Enten-, Gänse- oder Schweinebraten mit Rotkohl, Salzkartoffeln und karamellisierten Kartoffeln. Zum Nachtisch gibt es „ris à l’amande“, Milchreis mit Sahne und gehackten Mandeln mit heißer Kirschsauce, oder einfachen Milchreis. Im Dessert wird eine ganze Mandel versteckt, und derjenige, der diese in seiner Portion findet, bekommt ein sogenanntes Mandelgeschenk. Nach dem Essen tanzt man in Dänemark um den Weihnachtsbaum und singt dabei Weihnachtslieder. Vor der Bescherung in Deutschland singen die Kinder oft ein Lied oder sagen ein Gedicht auf. Die Geschenke liegen entweder schon unter dem Baum, oder der Weihnachtsmann bringt sie persönlich vorbei und verteilt sie an Kinder und Erwachsene. Oft wartet man, bis einer sein Geschenk geöffnet hat, bevor man weiter auspackt, um die Spannung weiter hinauszuzögern. Später am Abend wird in Dänemark meistens noch Kaffee und Likör, Konfekt und Weihnachtsgebäck gereicht.

Kalender
21.12.20-06.01.21 Skoleferie Schleswig-Holstein
21.12.20-04.01.21 Skoleferie Aabenraa Kommune
Kalender
21.12.2020- 04.01.2021 Schulferien Aabenraa Kommune
21.12.2020- 06.01.2021 Schulferien Schleswig-Holstein


julekort

Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden