Header Region

Pendlerinfo 25.03.2021

Genåbning i Danmark

Indskrænkelser i Tyskland

Udbetaling af indefrosne feriemidler på grund af Covid-19

Vaccination for grænsependlere

Information om selvangivelsen 2020

Vejledning på afstand

Kalender

Lockerungen in Dänemark

Einschränkungen in Deutschland

Auszahlung des eingefrorenen Feriengeldes aufgrund von Covid-19

Impfung für Grenzpendler

Informationen zur Steuererklärung 2020

Beratung mit Abstand

Kalender


Genåbning i Danmark
Den 22. marts blev en politisk genåbningsplan besluttet. Aftalen kan man finde ved at klikke på følgende link: www.coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/pressemoeder/ny-aftale-om-stor-genaabning-efter-paaske

Lockerungen in Dänemark
Am 22. März wurde ein politischer Plan für die diskutierten Lockerungen beschlossen. Unter folgendem Link findet man die Vereinbarung (nur dänisch): : www.coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/pressemoeder/ny-aftale-om-stor-genaabning-efter-paaske

Indskrænkelser i Tyskland
I Tyskland blev følgende tiltag – kan variere regionalt- besluttet i politiske forhandlinger. Klik på linket for at se beslutninger (kun på tysk) www.bundesregierung.de/breg-de/
aktuelles/corona-beschluss-22-03-1880004

Einschränkungen in Deutschland
In Deutschland wurde in politischen Verhandlungen vom 22. März die im Folgenden beschriebenen Maßnahmen für die kommenden Wochen vereinbart. Die konkrete Umsetzung kann regional variieren.Der Beschluss ist unter dem folgenden Link abrufbar (nur deutsch): www.bundesregierung.de/breg-de/
aktuelles/corona-beschluss-22-03-1880004
   


Udbetaling af indefrosne feriemidler på grund af Covid-19
Siden den 24. marts 2021 kan der ansøges om udbetalingen af indefrosne feriemidler. Allerede i efterår 2020, var der mulighed for at søge om udbetalingen af feriemidler i værdi af op til 3 ugers betalt ferie, på grund af de økonomiske udfordringer i forbindelse med Covid-19. Nu kan der også søges om de resterende feriemidler i værdi af op til 2 ugers betalt ferie. Hvis man ikke har søgt om udbetalingen af indefrosne feriemidler i efteråret 2020, har man nu mulighed for at søge om hele beløbet, hvilket stammer fra overgangsperioden 2019-2020. På grund af overgangen fra den gamle til den nye ferielov, blev feriemidlerne der blev optjent i perioden fra den 01. september 2019 til den 31. august 2020 indefrosset. Feriemidlerne administreres som opsparing i fonden "Lønmodtagernes Feriemidler". Opsparingen, på en værdi af op til 5 ugers betalt ferie, skulle oprindeligt først udbetales, når man forlader det danske arbejdsmarked (f.eks. når man går på pension eller når en grænsependler stopper med at arbejde i Danmark).I anledning af de økonomiske udfordringer i forbindelse med Covid-19, har regeringen dog besluttet, at de indfrosne feriemidler kan udbetales, som del af genopretningspakken for den danske økonomi.  Udbetalingen af feriemidlerne i forbindelse med Covid-19 er frivillig, dvs. at lønmodtagerne selv kan vælge om de vil have feriemidlerne udbetalt eller om opsparingen skal blive i fonden til det tidspunkt, hvor lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.  Ansøgningen om udbetalingen kan foretages digitalt via www.borger.dk/bestilferiemidler indtil den 31. maj 2021. Alternativt kan der også søges i papirform. Den relevante blanket kan fås ved Lønmodtagernes Feriemidler. Udbetalingen beskattes som indkomst med den sædvanlige skatteprocent og udbetales netto. Søges der ikke om udbetalingen indtil den 31. maj 2021, forbliver pengene i fonden indtil man forlader det danske arbejdsmarked.
Auszahlung des eingefrorenen Feriengeldes aufgrund von Covid-19
Die Auszahlung des eingefrorenen Feriengeldes kann seit dem 24. März 2021 beantragt werden. Bereits im Herbst 2020 konnte die Auszahlung von Feriengeld im Wert von bis zu 3 Wochen Urlaubsanspruch, aufgrund der wirtschaftlichen Herausforderungen in Bezug auf Covid-19, beantragt werden. Nun kann auch das restliche Feriengeld, im Wert von bis zu 2 Wochen Urlaubsanspruch, beantragt werden. Wer im Hebst 2020 noch keine Auszahlung beantragt hat, bekommt nun die Möglichkeit das gesamte eingefrorene Feriengeld, welches aus der Übergangsperioden 2019-2020 stammt, zu beantragen. Aufgrund des Übergangs von alten zum neuen Feriengesetz, wurde das Feriengeld, dass in der Periode vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2020 angespart wurde, eingefroren. Dieses Feriengeld wird als Einlage im Fond "Lønmodtagernes Feriemidler" verwaltet.Das eingefrorene Feriengeld aus der Übergangsperiode, im Wert von bis zu 5 Wochen bezahltem Urlaub, sollte ursprünglich erst bei Verlassen des dänischen Arbeitsmarktes ausgezahlt werden (z.B. bei Renteneintritt oder bei Grenzpendlern die ihre Tätigkeit in Dänemark aufgeben).Anlässlich der wirtschaftlichen Herausforderungen in Verbindung mit Covid-19, hat die Regierung jedoch beschlossen, dass das eingefrorene Feriengeld, als Teil des Konjunkturpakets zur Förderung der dänischen Wirtschaft ausgezahlt werden kann.  Die Auszahlung in Verbindung mit Covid-19 ist freiwillig, d.h. dass Arbeitnehmer selbst entscheiden können, ob sie das eingefrorene Feriengeld ausgezahlt bekommen möchten oder ob die Einlage in dem Fond verbleiben soll, bis sie den dänischen Arbeitsmarkt verlassen.  Die Auszahlung kann über www.borger.dk/bestilferiemidler bis spätestens 31. Mai 2021 digital beantragt werden. Alternativ kann der Antrag auch in Papierform gestellt werden. Das entsprechende Formular bekommt man bei Lønmodtagernes Feriemidler. Die Auszahlung wird als Einkommen mit dem üblichen Steuersatz versteuert und netto ausgezahlt. Wird das Feriengeld nicht bis zum 31.05.2021 beantragt, verbleibt es im Fond bis zum Verlassen des dänischen Arbeitsmarktes.

Vaccination for grænsependlere
Mange grænsependlere spørger i øjeblikket, fra hvilket land de vil modtage eller kan modtage et tilbud om COVID-19-vaccinen. Bestemmelserne på dette område er entydige i både Danmark og Tyskland og giver grænsependlere ret til vaccinationen både i arbejdslandet og i bopælslandet. Den praktiske gennemførelse er dog på nuværende tidspunkt uafklaret – herunder bl.a. indkaldelsen til vaccination, tidsbestillingen og hvordan det kan sikres, at grænsependlere efter prioriteringen i det respektive land også kan modtage tilbud om tidligere vaccination. Regionskontor og Infocenter har sendt forespørgsler til de kompetente ministerier i Danmark og Tyskland angående dette. Indtil videre er der ikke modtaget svar. Vi informerer på www.pendlerinfo.org, så snart der er nyt angående vaccinationen for grænsependlere.
Impfung für Grenzpendler
Viele Grenzpendler fragen sich derzeit, aus welchem Land sie ein Angebot zur Covid-19-Schutzimpfung erhalten werden bzw. können. Die Vorschriften hierzu sind sowohl in Dänemark, als auch in Deutschland eindeutig und geben Grenzpendlern sowohl im Arbeitsland, als auch im Wohnland einen Anspruch. Unklar ist derzeit noch die praktische Umsetzung – hier u.a. die Einladung zur Impfung, die Terminvereinbarung und wie sichergestellt werden kann, dass Grenzpendler nach Priorisierung im jeweiligen Land, auch ein frühzeitiges Impfangebot erhalten können. Das Regionskontor und Infocenter hat diesbezüglich Anfragen an die zuständigen Ministerien in Deutschland und Dänemark gestellt. Aktuell steht eine Antwort noch aus. Wir informieren auf www.pendlerinfo.org  über Neuigkeiten zur Impfung für Grenzpendler, sobald diese bekannt sind.

Information om selvangivelsen 2020
Siden den 15. marts er de digitale skattemapper fra Skattestyrelsen tilgængelige. Fra denne dag kan man også indberette sine oplysninger ift. skat online. Idet der pandemibetinget ikke kan afholdes et informationsarrangement, producerer Regionskontor & Infocenter videofilm med forklaringer. Den første del er nu færdig og kan ses på www.pendlerinfo.org/pendlerinfo
/dk/publikationer/videos.php
.
Samtidig tilbydes grænsependlere fra Tyskland, at aftale en direkte telefontid med skattemyndigheden. Regionskontor & Infocenter tildeler aftalerne på telefonnummer 0045 74670501.
Informationen zur Steuererklärung 2020
Seit dem 15. März sind die digitalen Steuerakten der dänischen Steuerbehörde Skattestyrelsen zugänglich. Ab diesem Tag kann man auch seine Angaben zur Steuer online abgeben. Da pandemiebedingt keine Informationsveranstaltung möglich ist, erstellt das Regionskontor & Infocenter hierzu Videos mit Erklärungen. Der erste Teil ist nun fertig und unter www.pendlerinfo.org/pendlerinfo/
de/publikationen/videos.php
 abrufbar. Gleichzeitig besteht das Angebot für Grenzpendler aus Deutschland, einen direkten Telefontermin mit der Steuerbehörde zu vereinbaren. Das Regionskontor & Infocenter vergibt die Termine unter der Telefonnummer 0045 74670501.

Vejledning på afstand
Grundet de gældende rammebetingelser vil der indtil videre ikke blive tilbudt tider til personlig vejledning. Det gælder også for vejledning lokalt i Leck, Schleswig, Tønder, Aabenraa og Flensburg.Regionskontor & Infocenter kan dog kontaktes pr. telefon, e-mail, brev eller fax.
Beratung mit Abstand
Aufgrund der geltenden Rahmenbedingungen werden bis auf weiteres keine persönlichen Beratungstermine angeboten. Dies gilt auch für die Beratungen vor Ort in Leck, Schleswig, Tønder, Aabenraa und Flensburg.Das Regionskontor & Infocenter ist jedoch telefonisch, per E-Mail, Brief oder Fax erreichbar.

Kalender
Skoleferie påske:
27.03.2021-05.04.2021 Aabenraa Kommune
01.04.2021-16.04.2021 Schleswig-Holstein
01.04.2021 Skærtorsdag ikke helligdag i Tyskland.
01.05.2019 1. maj helligdag i Tyskland
Kalender
Schulferien zu Ostern:
27.03.2021-05.04.2021 Aabenraa Kommune
01.04.2021-16.04.2021 Schleswig-Holstein
01.04.2021 Gründonnerstag (skærtorsdag) Feiertag in Dänemark
01.05.2021 1.Maifeiertag aber nur in Deutschland

Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden