Header Region

Pendlerinfo 22.09.2021

Personlig vejledning er fortsat meget begrænset 

MitID afløser NemID 

Danmark har ændret retspraksis ved beregningen af folkepension

Videos er en succes 

Medlemskab i A-kassen -  Et spørgsmål om sikringen

Kalender

Persönliche Beratungen weiterhin sehr stark eingeschränkt  

MitID löst NemID ab 

Dänemark ändert Rechtspraxis bei der Berechnung der Folkepension

Videos sind ein Erfolg 

Mitgliedschaft in der A-Kasse – eine Frage der Absicherung

Kalender


Personlig vejledning er fortsat meget begrænset 
Grundet pandemien og de deraf følgende kontaktbegrænsninger og indrejserestriktioner, blev tilbuddet om personlige vejledninger i Padborg samt de eksterne vejledninger i mellemtiden indstillet.
For mange rådsøgende opstod der vanskeligheder, når foreliggende dokumenter ikke kunne forstås. Som en praktisk konsekvens har det imidlertid vist sig, at næsten alle henvendelser alligevel kunne afklares, da det oftest handlede om at gøre det muligt at sende dokumenter til Regionskontoret og Infocenteret. Med brev, e-mail, fax, videoopkald eller overførselslink var det også muligt for borgere, der ikke var digital eller kun var lidt digital øvet. Der blev altid fundet en løsning. Samtidig er efterspørgslen steget kraftigt, og den telefoniske vejledning binder de eksisterende ressourcer.
Derudover har nogle af vores partnere stadig ikke mulighed for afholdelse af åbne vejledningssamtaler hos dem.Af disse grunde indgår de opnåede erfaringer i den fremtidige arbejdsplanlægning, og som følge heraf bliver de personlige vejledninger reduceret til et absolut minimum.I særligt begrundede undtagelsestilfælde tilbydes personlige vejledningssamtaler - men dette efter en streng vurdering af hvert enkelt tilfælde.
Vi beder om jeres forståelse.
Persönliche Beratungen weiterhin sehr stark eingeschränkt  
Durch die Pandemie und die hieraus folgenden Kontaktbeschränkungen bzw. Einreisebeschränkungen wurde das Angebot für persönliche Beratungen in Padborg sowie in den Außenberatungen zwischenzeitlich eingestellt.
Für viele Ratsuchende ergaben sich Schwierigkeiten, wenn vorliegende Papiere nicht verstanden wurden. Als praktische Folge hat sich jedoch gezeigt, dass beinahe alle Anfragen geklärt werden konnten, da es meist darum ging, eine Zusendung von Unterlagen an das Regionskontor & Infocenter zu ermöglichen. Per Brief, E-Mail, Fax, Videogespräch oder Transferlink gelang es auch bei Bürger*innen, die nicht oder wenig digital versiert waren. Eine Lösung fand sich immer. Gleichzeitig ist die Nachfrage sehr stark gestiegen und die telefonische Beratung bindet die vorhandenen Ressourcen.
Zusätzlich sind die Möglichkeiten zur Durchführung offener Sprechstunden bei einigen unserer Partner nach wie vor nicht gegeben.Aus diesen Gründen werden die gemachten Erfahrungen in die zukünftige Arbeitsplanung einbezogen und als Folge die persönlichen Beratungen auf ein absolutes Minimum reduziert werden müssen. In sehr begründeten Ausnahmefällen werden persönliche Beratungstermine angeboten – dies jedoch nach strenger Einzelfallprüfung.
Wir bitten um Verständnis.

MitID afløser NemID  
Fra sommer 2021 indføres det nye digitale signatur MitID, som erstatter NemID. Omstillingen fra NemID til MitID forventes afsluttet til sommer 2022. Alle borgere, der i dag bruger NemID bliver omstillet til MitID inden for dette tidsrum. MitID skal sikre at Danmark er forberedt på fremtidige digitale udfordringer hhv. muligheder og at brugen er mere sikker for borgerne idet identitetstyveri skal forhindres. Med den nye digitale signatur afskaffes derfor også nøglekortet som hidtil kendt. MitID vil kunne bruges via en app eller ved brugen af en kodeviser eller en kodeoplæser for personer med synshandicap. Funktionen og brugen af MitID vil ellers komme til at ligne NemIDs. Alle funktioner som brugere af NemID er vant til i dag, vil også kunne bruges med det nye MitID. Bag omstruktureringen står Digitaliseringsstyrelsen og bankernes brancheorganisation Finans Danmark. I 2022 er det også planlagt at lancere MitID Erhverv, som er den nye digitale løsning for virksomheder. Det forventes, at de første brugere kan overgå til MitID fra august 2021. Borgere der i dag bruger NemID, informeres skriftlig via deres netbank, mobilbank eller digital post, når det er deres tur til at skifte til MitID. I overgangsfasen vil NemID fortsat kunne bruges indtil alle brugere, offentlige myndigheder, organisationer, banker mv. er overgået til MitID. Aktuelt sender Digitaliseringsstyrelsen breve ud til borgere, med opfordringen til at opdatere ID-oplysningerne. Også ved brugen af NemID appen vises denne opfordring muligvis.
Desværre har svindlere også opdaget deres chance her og sender sms´er og mails ud med links, for at franarre borgere deres adgangsdata. Disse beskeder ser dels meget ægte ud. Digitaliseringsstyrelsen advarer mod, at angive adgangsdata via disse links og henviser til, at overgangen fra NemID til MitID og den tilhørende kommunikation kun foregår via digital post og netbank. Opdateringen af ID-oplysningerne er aktuelt kun mulig, hvis man er i besiddelse af et dansk pas. Personer uden dansk pas, bliver bedt om at ignorere brevet fra Digitaliseringsstyrelsen og skal afvente yderligere informationer. Digitaliseringsstyrelsen arbejder på en løsning for personer uden dansk pas.  Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside med informationer om MitID. digst.dk/it-loesninger/mitid/
MitID löst NemID ab 
Ab Sommer 2021 wird die neue digitale Signatur MitID eingeführt, welche NemID ersetzt. 
Die Umstellung von NemID auf MitID soll laut Plan im Sommer 2022 abgeschlossen sein.
Alle Bürger*innen, die heute NemID nutzen, werden in diesem Zeitraum auf Mit ID umgestellt. MitID soll sicherstellen, dass Dänemark auf zukünftige digitale Herausforderungen bzw. Möglichkeiten vorbereitet ist und das die Nutzung für Bürger*innen sicherer ist, da Identitätsdiebstal verhindert werden soll. Mit der neuen digitalen Signatur wird somit auch die Schlüsselkarte (Nøglekort), wie bisher gekannt, abgeschafft. MitID kann mit einer App oder einem Codegenerator oder Codevorleser, für Personen mit einer Sehbehinderung, genutzt werden. Die Funktion und Nutzung von MitID wird ansonsten ähnlich sein wie die von NemID. Alle Funktionen die Nutzer*innen von NemID heute gewohnt sind, werden auch mit der neuen MitID nutzbar sein. 
Für die Umstrukturierung stehen Digitaliseringsstyrelsen und der Dachverband der Banken Finans Danmark. In 2022 ist zusätzlich die Einführung der MitID Erhverv geplant, welches die digitale Lösung für Firmen sein wird. Es wird erwartet, dass die ersten Nutzer*innen bereits im August 2021 zu MitID übergehen können. Bürger*innen die heute NemID nutzen, werden schriftlich über ihr Onlinebanking oder den digitalen Postkasten informiert, wenn sie zu MitID wechseln können.
In der Übergangsphase wird NemID weiterhin nutzbar sein, bis alle Nutzer*innen, öffentlichen Behörden, Organisationen, Banken u.ä. zu MitID übergegangen sind. Aktuell werden Schreiben von Digitaliseringsstyrelsen an Bürger*innen gesandt, mit der Bitte die ID-Informationen zu aktualisieren. Auch bei Nutzung der NemID App wird diese Aufforderung u.U. angezeigt.
Leider haben auch Betrüger*innen hier Ihre Chance entdeckt und versenden SMS und E-Mails mit Links um die Zugangsdaten von Bürger*innen abzufangen. Diese Nachrichten sehen teils sehr echt aus. Digitaliseringsstyrelsen warnt davor, die Zugangsdaten über solche Links anzugeben und verweist darauf, dass der offizielle Übergang von NemID zu MitID und die hiermit verbundene Kommunikation nur über Digital Post und das Onlinebanking vonstattengeht.  
Die Aktualisierung der ID-Informationen ist aktuell nur möglich, wenn man in Besitz eines dänischen Passes ist. Personen die keinen dänischen Pass besitzen, werden gebeten das Schreiben von Digitaliseringsstyrelsen zu ignorieren und abzuwarten, bis sie weitere Informationen erhalten. Digitaliseringsstyrelsen arbeitet an einer Lösung für Personen ohne dänischen Pass.  
Beim Anklicken des Links unter diesem Text gelangen Sie direkt auf die Internetseite von Digitaliseringsstyrelsen mit Informationen zu MitID. digst.dk/it-loesninger/mitid/

Danmark har ændret retspraksis ved beregningen af folkepension 
En ny retspraksis i den danske pensionsberegning vedrører alle modtagere af dansk folkepension, både i Danmark og i Tyskland, som har en ægtefælle eller samlever der modtager en tysk pension. Den danske klageinstans Ankestyrelsen har revideret en principafgørelse, som betyder, at nogle modtagere af dansk folkepension har krav på flere penge. Idet den danske folkepension er en social pension, som består af et grundbeløb og et individuelt tillæg, afhænger denne af husstandens indkomst. Pensioner fra den tyske pensionsforsikring (Deutsche Rentenversicherung) og tjenestemandspensioner fra statslige systemer sidestilles med den danske pension. Grundet Ankestyrelsens principafgørelse (P 4-01) blev samleverens indkomst kun ligestillet med en dansk folkepension, hvis samleveren selv fik dansk folkepension. Dette gjaldt også for efterladtepensioner, hvor man ved modregningen betragtede den afdødes pensionssituation. Overskrides der et vist fribeløb igennem indkomst ud over folkepensionen, bliver tillægget sat ned. Ved meget høje indkomster vil grundbeløbet kunne bortfalde helt. Ankestyrelsen har truffet afgørelse om, at denne praksis er i strid med EU-lovgivningen. Som udgangspunkt kontakter Udbetaling Danmark alle berørte. Det kan dog ikke udelukkes, at nogle af de berørte muligvis ikke kan kontaktes. Det er derfor vigtigt, at tage kontakt til Udbetaling Danmark inden den 31.12.2021. Afgørelsen gælder nemlig med tilbagevirkende kraft i tre 3 år, og den 31.12.2021 udløber forældelsesfristen for et yderligere år. Ved spørgsmål eller lignende står Regionskontoret & Infocenteret gerne til rådighed.
Dänemark ändert Rechtspraxis bei der Berechnung der Folkepension 
Von einer neuen Rechtspraxis der dänischen Rentenberechnung sind alle Bezieher*innen dänischer Folkepension betroffen, die mit einer Person zusammenleben die deutscher Rente oder Pension bezieht, sowohl in Dänemark, als auch in Deutschland. Die dänische Beschwerdestelle „Ankestyrelsen“ hat eine Grundsatzentscheidung revidiert, was dazu führt, dass manchen Bezieher*innen dänischer Folkepension mehr Geld zusteht. Da es sich bei der dänischen Folkepension um eine „Sozialpension“ handelt, die aus einem Grundbetrag und einer personenbezogenen Zulage besteht, ist diese abhängig vom Einkommen des Hausstandes. Renten aus der deutschen Rentenversicherung und Beamtenpensionen aus staatlichen Systemen werden der dänischen Rente gleichgestellt. Beim Einkommen des Lebenspartners oder Lebenspartnerin wurden diese aufgrund einer Grundsatzentscheidung von Ankestyrelsen (P-04-01) nur dann einer dänischen Folkepension gleichgestellt, wenn dieser Lebenspartner oder diese Lebenspartnerin selbst eine dänische Folkepension erhielt. Dies galt auch für Hinterbliebenenrenten, bei deren Anrechnung der „Hinterlasser“ dieser Versorgung betrachtet wurde. Wird mit Einkommen neben der Folkepension ein bestimmter Freibetrag überschritten, kommt es zur Kürzung der Zulage, bei sehr hohen Einkommen auch zum Wegfall des Grundbetrages. Ankestyrelsen kam nun zu dem Schluss, dass diese Praxis nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Udbetaling Danmark schreibt grundsätzlich alle Betroffenen an. Man kann aber nicht ausschließen, dass manche Betroffene nicht erreicht werden. Es ist wichtig, sich umgehend, vor dem 31.12.2021, mit Udbetaling Danmark in Verbindung zu setzen. Die Entscheidung greift nämlich drei Jahre rückwirkend und am 31.12.2021 endet die Verjährungsfrist für ein weiteres Jahr. Bei Fragen steht das Regionskontor & Infocenter gerne zur Verfügung.

Videos er en succes 
Da pandemien umuliggjorde personlig vejledning i Padborg, har teamet i Regionskontor & Infocenter samlet alle vigtige oplysninger om ofte stillede spørgsmål og behandlet dem i forklarende videoer. Disse er tilgængelige på www.pendlerinfo.org. Videoerne er allerede set over 2200 gange - en ”stor succes”, ifølge Peter Hansen, leder for Regionskontoret. "Vi kan give præcise instruktioner om, hvordan, hvor og hvad der skal gøres –  dette meget effektivt og døgnet rundt". Da antallet af henvendelser er steget kraftigt i de seneste måneder, og der ikke kan tilbydes personlig vejledning, henvises de, der søger vejledning, også til videoerne. Regionskontor & Infocenter kan kontaktes på telefon 74670501 og via e-mail til infocenter@region.dk (angiv venligst dit telefonnummer).
Videos sind ein Erfolg 
Da durch die Pandemie persönliche Beratung in Padborg unmöglich wurde, hat das Team des Regionskontor & Infocenter alle wichtigen Informationen zu vielfach nachgefragten Themen zusammengestellt und in Erklärvideos verarbeitet. Diese sind unter www.pendlerinfo.org  abrufbar. Bereits über 2200-mal wurden die Videos angeschaut – ein ”… großer Erfolg…”, so Peter Hansen, Leiter des Regionskontors. ”Wir können so genaue Anleitung vermitteln, wie was wo zu machen ist – und das sehr effektiv und rund um die Uhr”. Da die Zahl der Anfragen in den letzten Monaten stark gestiegen ist, und die persönliche Beratung nicht angeboten werden kann, werden Ratsuchende stets auch auf die Videos hingewiesen. Das Regionskontor & Infocenter ist telefonisch unter der Rufnummer 004574670501 sowie per E-Mail an infocenter@region.dk (bitte Telefonnummer angeben) erreichbar.

Medlemskab i A-kassen -  Et spørgsmål om sikringen
I mange år har grænsependlere med dansk arbejdsgiver spurgt ind til, om man brude sikre sig mod arbejdsløshed ved at blive medlem i en A-kasse. Da medlemskabet er frivillig i Danmark, bliver den økonomiske besparelse ofte brugt som argumentation. På grund af de særlige juridiske bestemmelser og rammebetingelserne ift. lovgivningen ang. den sociale sikring i den dansk-tyske grænseregion, kan dette ikke uden videre afvises, da der kan være konkrete scenarier, hvor der i tilfældet af fuld ledighed udbetales arbejdsløshedsdagpenge af den tyske Agentur für Arbeit, selvom man ikke har været forsikret i Danmark. Spørgsmålet om det giver mening, at være medlem af en A-kasse, møder vejlederne igen og igen, og der prøves at argumentere imod et medlemskab. På grund af dette fasholder vi følgende:
  • Regionskontor & Infocenter svarer på spørgsmål, giver informationer videre og forklarer de forskellige systemer i begge lande – diskussioner om holdningsspørgsmål føres ikke.
  • Regionskontor & Infocenter anbefaler medlemskabet i en A-kasse. Denne anbefaling baseres på mangeårig erfaring og indgående kendskab til lovgivningen om den sociale sikring.
  • Denne anbefaling gælder især, da risikoen for arbejdsløshed kan have forskellige udformninger som f.eks.: fuld eller midlertidig arbejdsløshed, deltidsledighed eller arbejdsfordeling. Også i sygdomstilfælde med efterfølgende ledighed, kan et manglende medlemskab føre til betydelige problemer. Muligheden for i givet fald at modtage arbejdsløshedsdagpenge i Tyskland på baggrund af de danske beskæftigelses- eller forsikringstider, er kun givet ved fuld ledighed og ved opfyldelsen af kravene iht. SGB III (Sozialgesetzbuch III – tysk sociallovgivning). Risici ved midlertidig ledighed, arbejdsfordeling o. lign. er kun dækket ved et medlemskab i en dansk A-kasse.
  • For alle tilfælde af arbejdsløshed, er fremlæggelsen af en arbejdsattest efter europæisk standard (den såkaldte PD U1) uundgåelig. Mens A-kassen udsteder dette dokument inden for få dage, skal personer der ikke er medlem henvende sig til STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), som sædvanligvis har en sagsbehandlingstid på 3 måneder, for at udstede dokumentationen.
  • Den hidtil gældende lovgivning blev gengående diskuteret på europæisk niveau. Såfremt der besluttes en ændring, er sikringen i de ovennævnte scenarier ikke længere givet og først efter 12 måneders anciennitet er forsikringsdækningen givet. I tilfælde af en flytning til Danmark er ancienniteten også krævet.
Sammenfattende er afvejningen af de individuelle risici og spørgsmålet om at undgå usikkerheden centralt, hvis det handler om at beslutte sig for eller imod et medlemskab i en A-kasse. Denne beslutning er alene arbejdstagerens ansvar. Som ved alle andre private forsikringer (f.eks. ansvarsforsikring, ulykkesforsikring, indboforsikring o. lign.) dækker medlemskabet en risiko, som ikke nødvendigvis rammer alle. Vejledningspraksis viser dog imidlertid, at denne risiko rammer oftere end den enkelte formoder. En aktiv beslutning imod et medlemskab i en dansk A-kasse, kan have vidtrækkende socialjuridiske og økonomiske konsekvenser, som så også skal bæres af den enkelte. Regionskontor & Infocenter deltager derfor hverken i diskussioner eller spekulation om fremtidige begivenheder. Afsluttende henvendes ordet til eksperterne der ofte dukker op på de sociale medier, som udtaler sig højt og kraftigt imod et medlemskab: overtag venligst også det finansielle ansvar, hvis dit – bestemt bare velmenende råd - ikke er korrekt og efterlader arbejdstagere uden krav på arbejdsløshedsdagpenge. I det følgende kan du finde et link til vores informationsvideo ang. fagforening og A-kasse. Her bliver systemet bag arbejdsløshedsforsikringen forklaret og de vigtigste grunde for et medlemskab i en A-kasse beskrives. Ved at klikke på linket under denne tekst, kommer du direkte ind på vores hjemmeside, med den relevante video. 
www.pendlerinfo.org
/pendlerinfo/dk/publikationer/
videos.php#Fagforeningogakasse
Mitgliedschaft in der A-Kasse – eine Frage der Absicherung
Seit vielen Jahren stellen Grenzpendler mit dänischem Arbeitgeber die Frage, ob man sich durch die Mitgliedschaft in einer A-Kasse gegen Arbeitslosigkeit versichern soll. Da die Mitgliedschaft in Dänemark freiwillig ist, wird oftmals eine finanzielle Ersparnis als Argument angeführt. Aufgrund der besonderen Rechtslage und der sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen an der deutsch-dänischen Grenze ist dieses auch nicht gänzlich von der Hand zu weisen, da es Fallkonstellationen geben kann, in denen im Falle von vollständiger Arbeitslosigkeit Arbeitslosengeld von der deutschen Agentur für Arbeit gezahlt wird, auch wenn man nicht in Dänemark versichert war.Die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Mitgliedschaft wird den Berater*innen immer wieder gestellt und versucht, Argumente gegen eine Mitgliedschaft vorzubringen. Aus diesem Grund stellen wir hier Folgendes fest:
  • Das Regionskontor & Infocenter beantwortet Fragen, gibt Informationen weiter und erklärt die unterschiedlichen Systeme in beiden Ländern – Diskussionen zu Haltungsfragen werden nicht geführt.
  • Das Regionskontor & Infocenter empfiehlt die Mitgliedschaft in einer A-Kasse. Diese Empfehlung basiert auf jahrelanger Erfahrung und profunden Kenntnissen des Sozialversicherungsrechts.
  • Diese Empfehlung gilt insbesondere, da das Risiko einer Arbeitslosigkeit verschiedene Ausgestaltungen haben kann wie z.B.: vollständige oder vorübergehende Arbeitslosigkeit, Teilarbeitslosigkeit oder Kurzarbeit. Auch in Krankheitsfällen mit anschließender Arbeitslosigkeit, kann eine Nichtversicherung zu erheblichen Problemen führen. Die Möglichkeit ggf. Arbeitslosengeld in Deutschland auf Grundlage der dänischen Beschäftigungs- oder Versicherungszeiten zu beziehen, ist lediglich bei vollständiger Arbeitslosigkeit und bei erfüllen der Bedingungen nach SGB III gegeben. Die Risiken bei vorübergehender Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit u.ä. werden nur durch eine Mitgliedschaft in einer A-Kasse abgedeckt.
  • Für alle Fälle von Arbeitslosigkeit ist die Vorlage einer Arbeitsbescheinigung nach europäischem Muster (das sog. PD U1) unumgänglich. Während die A-Kassen diese Bescheinigung für Mitglieder binnen Tagen ausstellen, müssen sich Nicht-Mitglieder an die Arbeitsmarktbehörde STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) wenden, die i.d.R. drei Monate Bearbeitungsfrist benötigt, um die Bescheinigung auszustellen.
  • Die derzeit geltende Rechtslage wurde bereits vielfach auf europäischer Ebene diskutiert. Sofern eine Änderung beschlossen wird, ist die Absicherung für die o.g. Fallkonstellationen nicht mehr gegeben und erst nach 12-monatiger Vorversicherungszeit (bei einer A-Kasse) besteht Versicherungsschutz. Im Falle eines Umzugs nach Dänemark ist ebenfalls die Vorversicherungszeit erforderlich.

Zusammenfassend steht somit die Abwägung der individuellen Risiken und auch die Frage der Vermeidung von Unsicherheit zentral, wenn es darum geht, sich für oder gegen eine Mitgliedschaft in einer A-Kasse zu entscheiden. Diese Entscheidung liegt beim Arbeitnehmer allein. Wie bei jeder anderen privaten Versicherung (z.B. Haftpflicht, Unfall, Hausrat o.ä.) deckt die Mitgliedschaft ein Risiko ab, welches nicht unbedingt jeden treffen muss. Die Beratungspraxis zeigt jedoch, dass dieses Risiko häufiger eintritt als der Einzelne vermuten mag. Eine aktive Entscheidung gegen eine Mitgliedschaft in einer dänischen A-kasse, kann zu erheblichen sozialrechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen, die dann auch durch den einzelnen zu tragen sind. Das Regionskontor & Infocenter beteiligt sich daher weder an Diskussionen oder Spekulationen über zukünftige Ereignisse. Abschließend seien die vielfach in sozialen Medien auftauchenden Experten angesprochen, die sich gerne lautstark und vehement gegen eine Mitgliedschaft aussprechen: Übernehmen Sie bitte auch die finanzielle Haftung, wenn Ihr – sicherlich nur gut gemeinter Ratschlag – nicht zutrifft und Arbeitnehmer ohne Leistungen bei Arbeitslosigkeit allein lässt...Anbei finden Sie einen Link zu unserem Informationsvideo zum Thema Gewerkschaft und A-kasse. Hier wird das System der Arbeitslosenversicherung erklärt und die wichtigsten Gründe für die Mitgliedschaft in einer A-kasse erläutert. Beim Anklicken des Links unter diesem Text, gelangen Sie direkt zu unserer Homepage mit dem entsprechenden Video. www.pendlerinfo.org/pendlerinfo
/de/
publikationen/videos.php#
GewerkschaftenundAkasse


Kalender
Skoleferie i efteråret:
04.10.2021 – 15.10.2021 Schleswig-Holstein
18.10.2021 – 22.10.2021 Aabenraa Kommune
03.10.2021 Tag der deutschen Einheit – Helligdag kun i Tyskland
31.10.2021 Reformationstag - Helligdag kun i Schleswig-Holstein
Kalender
Schulferien im Herbst:
04.10.2021 – 15.10.2021 Schleswig-Holstein
18.10.2021 – 22.10.2021 Aabenraa Kommune
03.10.2021 Tag der deutschen Einheit - Feiertag nur in Deutschland
31.10.2021 Reformationstag - Feiertag nur in Schleswig-Holstein


Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden