Header Region

Regionsinfo 8.3.2022

Bestyrelsens første møde i år

Nye indrejseregler i Danmark og Tyskland

Projektstøtte gennem Interregprojektet KursKultur 2.0

TV ’Grænzenlos’

Vorstand tagt erstmalig in diesem Jahr

Neue Einreisebestimmungen in Dänemark und Deutschland 

Projektförderung durch das Interreg-Projekt KursKultur 2.0 

"Grænzenlos" – das deutsch-dänische TV-Programm

Bestyrelsens første møde i år
Den 4.3.22 fandt Region Sønderjylland-Schleswigs første bestyrelsesmøde sted i Padborg.
I starten af mødet blev der turnusmæssigt valgt et nyt formandskab. Ny formand er Walter Behrens, Kreis Schleswig-Flensburg og ny næstformand er Jens Wistoft, Region Syddanmark.  
På dagsordenen stod både årsberetningen, årsregnskabet, udvalgsarbejdet og udarbejdelsen af en ny samarbejdsaftale.   
Mødet var præget af en forskellig håndtering af pandemien på begge sider af grænsen og af den aktuelle situation i Ukraine.   
Til sidstnævnte tog bestyrelsen stilling, idet følgende tekst blev besluttet:
Gennem tiden har vores europæiske kontinent allerede oplevet for mange krige, som har mærket generationer. Den europæiske og grænseoverskridende integrationsproces er derfor af væsentlig betydning for at fremme fred og sikkerhed, respektere grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelse fordømmer Den Russiske Føderations væbnede styrkers invasion af det ukrainske territorium. Fastlæggelse af grænser gennem krig hører ikke til i det 21. århundrede. Vi understøtter også EU-institutionernes og internationale organisationers foranstaltninger til beskyttelse af den ukrainske befolkning, landets regioner og byer, overholdelse af retsstatsprincippet og de internationale forpligtelser, der følger af aftaler, samt EU's interesser.  Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelse opfordrer Den Russiske Føderation til at respektere Ukraines integritet og suverænitet og landets eksisterende territoriale grænser. Region Sønderjylland-Schleswig opfordrer den derfor til omgående at indstille sine militære aktioner mod Ukraine, trække tropperne tilbage fra Ukraine og vende tilbage til en fredelig diplomatisk løsning. Rusland skal desuden omgående tilbagekalde anerkendelsen af de såkaldte "folkerepublikker" Donetsk og Luhansk, da en sådan anerkendelse er i strid med folkeretten.  
Walter Behrens, ny formand af Region Sønderjylland-Schleswig, er tilfreds med 2021: “Under de vanskelige rammebetingelser og i usikre tider har Region Sønderjylland-Schleswig bevist, hvad regionen kan yde – og vil også i 2022 bevise dette igen.”
Vorstand tagt erstmalig in diesem Jahr
Die erste Vorstandssitzung der Region Sønderjylland-Schleswig in diesem Jahr fand am 4.3.22 in Padborg statt.
Die turnusgemäße Neuwahl des Vorsitzes wurde zu Sitzungsbeginn durchgeführt. Neuer Vorsitzender wurde Walter Behrens, Kreis Schleswig-Flensburg, dessen Stellvertreter Jens Wistoft, Region Syddanmark. 
Neben Jahrestätigkeits- und Rechnungsbericht standen u.a. die anstehende Ausschussarbeit sowie die Erarbeitung einer neuen Kooperationsvereinbarung auf der Tagesordnung. 
Die Sitzung war sowohl von den Unterschieden in der Handhabung der Pandemie auf beiden Seiten der Grenze geprägt, als auch von der aktuellen Situation in der Ukraine. 
Hierzu bezog der Vorstand Stellung, indem der folgende Text beschlossen wurde:
Unser europäischer Kontinent hat in der Vergangenheit bereits zu viele Kriege erlebt, die Generationen gezeichnet haben. Der Prozess der europäischen und grenzüberschreitenden Integration ist daher von wesentlicher Bedeutung für die Förderung von Frieden und Sicherheit und die Achtung der Grundrechte und Grundfreiheit. Der Vorstand der Region Sønderjylland-Schleswig verurteilt die Invasion des ukrainischen Territoriums durch die Streitkräfte der Russischen Föderation. Die Festlegung der Grenzen durch Krieg gehört nicht in das 21. Jahrhundert. Wir unterstützen auch die Maßnahmen der Institutionen der Europäischen Union und internationaler Organisationen zum Schutz der ukrainischen Bevölkerung, Regionen und Städte, die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der internationalen Verpflichtungen, die sich aus Verträgen ergeben, sowie die Interessen der Union.  Der Vorstand der Region Sønderjylland-Schleswig fordert die Russische Föderation auf, die Integrität und Souveränität der Ukraine und ihre bestehenden territorialen Grenzen zu achten. Sie ruft sie daher dazu auf, ihre militärischen Aktionen gegen die Ukraine unverzüglich einzustellen, ihre Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen und zu einer friedlichen diplomatischen Lösung zurückzukehren. Ebenso muss Russland die Anerkennung der sogenannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk unverzüglich widerrufen, da diese Anerkennung dem internationalen Recht zuwiderläuft. 
Walter Behrens, neuer Vorsitzende der Region zeigte sich mit dem Jahr 2021 zufrieden: “Unter den schwierigen Rahmenbedingungen und in einer unsicheren Zeit hat die Region Sønderjylland-Schleswig bewiesen, was sie kann – sie wird es auch 2022 beweisen können.“

Nye indrejseregler i Danmark og Tyskland

Danmark
Fra den 01. marts 2022 er der ikke længere restriktioner ved indrejse i Danmark, når man indrejser fra et EU- eller Schengenland, dvs. testforpligtelsen og isolationskrav er ophævet, såfremt man inden for de sidste 10 dage før indrejse ikke har opholdt sig i områder med bekymrende virusvarianter.Hvis man indrejser fra et land uden for EU- eller Schengen, er der fortsat krav om at få foretaget en test senest 24 timer efter indrejse. Personer, som er vaccineret med en anerkendt vaccine eller som kan dokumentere tidligere smitte med COVID-19, er undtaget fra dette krav og kan indrejse uden restriktioner.
Nærmere informationer finder du i ”bekendtgørelsen om krav om test og isolation ved indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19” . 

Link til bekendtgørelsen

For yderligere informationer om test- og dokumentationspligten, kan du klikke på følgende link. Du kommer direkte ind på vores artikel om rejserestriktionerne på grund af covid-19 på vores hjemmeside pendlerinfo.org.

Link til pendlerinfo.org

Tyskland
Den 03. marts 2022 er den nye ”Coronavirus-Einreiseverordnung”(indrejseforordningen) trådt i kraft og Danmark kategoriseres ikke som højrisikoland længere. Dermed bliver isolationskravet og forpligtelsen til at foretage en indrejseregistrering ved indrejse i Tyskland ophævet for rejsende fra Danmark, som ikke har opholdt sig i et højrisiko- eller virusvariantområde inden for de sidste 10 dage før indrejse. Den generelle dokumentationspligt ved indrejsen i Tyskland gælder fortsat for alle rejsende.Du kan finde nærmere informationer i Coronavirus-Einreiseverordnung og det tyske sundhedsministeriets hjemmeside ved at klikke på følgende links:

Indrejse corona

Bekendtgørelse Corona indrejse

For yderligere informationer om test- og dokumentationspligten, kan du klikke på følgende link. Du kommer direkte ind på vores artikel om rejserestriktionerne på grund af covid-19 på vores hjemmeside pendlerinfo.org.

Link til pendlerinfo.org
Neue Einreisebestimmungen in Dänemark und Deutschland 

Dänemark
Ab dem 01. März 2022 gibt es bei Einreise nach Dänemark keine Restriktionen mehr für Personen, die aus einem EU- oder Schengenland einreisen, d.h. die Test- und Quarantäneverpflichtungen sind für diese Personen aufgehoben. Dies gilt jedoch nicht für Personen, die sich innerhalb der letzten 10 Tage vor Einreise nach Dänemark in einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben.Bei Einreise aus einem Land außerhalb des EU- oder Schengenraums, gilt weiterhin die Testverpflichtung binnen 24 Std. nach Einreise. Personen, die mit einem anerkannten Impfstoff geimpft wurden oder eine überstandene Infektion mit COVID-19 nachweisen können, sind von dieser Pflicht ausgenommen und können uneingeschränkt einreisen.
Weitere Informationen finden Sie im Erlass zur Test- und Isolationspflicht bei der Einreise nach Dänemark (”bekendtgørelsen om krav om test og isolation ved indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19”). Erlass

Für weitere Informationen zu Test- und Dokumentationspflichten, klicken Sie auf den Link unter diesem Text. Sie gelangen direkt zu unserem Artikel zu den Reisebeschränkungen aufgrund von Covid-19, auf unserer Homepage.

Link zu pendlerinfo.org

Deutschland
Am 3. März 2022 trat die neue Coronavirus-Einreiseverordnung in Kraft. Dänemark wird nun nicht mehr als Hochrisikoland eingestuft. Damit entfällt für Reisende aus Dänemark, die sich in den letzten 10 Tagen vor der Einreise nicht in einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben, die Quarantänepflicht und die Pflicht zur Einreiseanmeldung bei der Einreise nach Deutschland. Die generelle Nachweispflicht bei Einreise nach Deutschland gilt weiterhin für alle Reisenden.
Weitere Informationen finden Sie in der Coronavirus-Einreiseverordnung und auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums unter folgenden Links:

Coronaeinreise

Coronaeinreise Verordnung

Für weitere Informationen zu Test- und Dokumentationspflichten, klicken Sie auf den Link unter diesem Text. Sie gelangen direkt zu unserem Artikel zu den Reisebeschränkungen aufgrund von Covid-19, auf unserer Homepage pendlerinfo.org.

Link zu pendlerinfo.org

Projektstøtte gennem Interregprojektet KursKultur 2.0

Transportpulje:
Støtte med og uden partnerinstitution
Transportpuljeansøgninger med projektpartner
Børn og unge oplever noget nyt, lærer mere om nabolandets sprog og kultur og møder jævnaldrende som de kan være aktive og opleve noget sammen med. Gennem transportpuljen refunderes udgifter til transport og fx. honorarer til eksterne aktører som musik og sprogpædagoger.Støtte: maks. 14.900 DKK
Ansøgningsfrist: Der kan ansøges om og gennemføres projekter inden den 30. september 2022Eksempler:
Elevmøder til bestemte emner som traditioner, naturvidenskab, spisekultur, historie, spil og sport.
Fælles deltagelse i workshops som dans, film, kunst eller teater.  

Transportpuljeansøgning uden projektpartner
Nabolandet kan også opleves uden partnerinstitution. Målet er, at børn og unge får indblik i nabolandets kultur og sprog. Det er et krav, at der gøres brug af et eksternt formidlingstilbud, der understøtter det dansk-tyske kulturmøde.Støtte: maks. 11.175 DKK
Ansøgningsfrist: Der kan ansøges om og gennemføres projekter inden den 30. september 2022Eksempler:
Besøg på et tysk museum inkl. museumspædagogisk forløb.
Book en guidet tur, der fører jer på opdagelse i kulturinstitutioner, bymiljøer eller ude i naturen.Yderligere informationer auf kulturfkous.dk. 

Link til kulturfokus.dk 
Projektförderung durch das Interreg-Projekt KursKultur 2.0 

Transportpool:
Förderung mit und ohne Partnerinstitution
Transportpoolanträge mit Projektpartner
Kinder und Jugendliche erleben Neues, lernen mehr über die Kultur und Sprache des Nachbarlandes, treffen Gleichaltrige, sind gemeinsam aktiv und teilen gemeinsame Erlebnisse. Es können Zuschüsse für Transport und Honorare für z.B. externe Musik- und Sprachexperten erstattet werden.Förderung: max. 2.000 EUR
Antragsfrist: Projekte können noch bis zum 30. September 2022 beantragt und durchgeführt werden.Beispiele:
Schulbegegnungen zu bestimmten Themen wie Traditionen, Naturwissenschaft, Esskultur, Geschichte, Spiel und Sport.
Gemeinsame Teilnahme an Workshops zu Themen wie Tanz, Film, Kunst oder Theater.   

Transportpoolanträge ohne Projektpartner
Das Nachbarland kann auch ohne Partnereinrichtung erlebt werden. Ziel ist, Kindern und Jugendlichen Kultur und Sprache des Nachbarlandes näher zu bringen. Bedingung ist die Nutzung eines externen Vermittlungsangebots, das die deutsch-dänische Kulturbegegnung unterstützt. Es können Zuschüsse für Transport, Eintrittsgelder und Honorare beantragt werden.Förderung: max. 1.500 EUR
Antragsfrist: Projekte können noch bis zum 30. September 2022 beantragt und durchgeführt werden.Beispiele:
Besuch eines dänischen Museums mit einem museumspädagogischen Verlauf.
Eine Führung durch eine Kulturinstitution, durch eine Stadt oder durch die Natur im Nachbarland.

Weitere Informationen auf kulturfokus.de.

Link zu kulturfokus.deStrakspuljen: støtte til mindre projekter
Strakspuljen fremmer netværksdannelse, mindre dansk-tyske projekter, udviklingen af nye projektideer og fremadrettede partnerskaber. KursKulturs sekretariat tager løbende imod ansøgninger. Der kan ydes støtte til maks. 29.800 DKK. Alle projekter skal gennemføres og afregnes inden den 30.september 2022.
Yderligere informationer på kulturfokus.dk. 

Link til kulturfokus.dk 
Der Sofortpool: kleine Projekte gesucht!
Der Sofortpool fördert den Netzwerkaufbau, kleine deutsch-dänische Projekte, die Entwicklung neuer Projektideen und zukunftsorientierte Partnerschaften. Anträge an den Sofortpool können laufend an das KursKultur-Sekretariat gestellt werden. Die max. Förderung liegt bei 4.000 EUR. Alle Projekte müssen bis zum 30. September 2022 durchgeführt und abgerechnet werden.
Weitere Informationen auf kulturfokus.de.

Link zu kulturfokus.de

TV ’Grænzenlos’
De to public service-medier TV SYD og NDR går sammen om at lave programmet 'Grænzenlos', der på forskellige måder skildrer livet nord og syd for grænsen. Det nye tv-samarbejde mellem TV SYD og NDR vil tage fat i emner, der på den ene eller anden måde har betydning for mennesker på begge sider af den dansk-tyske grænse. 
Programmet hedder 'Grænzenlos' og er et magasin, som veksler mellem indslag og interview. Værterne på 'Grænzenlos' er Anders Køpke Christensen fra TV SYD og Simone Mischke fra NDR.  'Grænzenlos' vil blive sendt i løbet af 2022 i seks afsnit, som vil blive tilgængelige på TV SYD PLAY og NDR`s hjemmesider.

Programmet på NDR

Programmet på TVSyd
"Grænzenlos" – das deutsch-dänische TV-Programm
Die beiden öffentlich-rechtlichen Medien TV SYD und NDR gestalten gemeinsam die Sendung „Grænzenlos“, die auf verschiedene Arten das Leben nördlich und südlich der Grenze darstellt.Die neue TV-Kooperation zwischen TV SYD und NDR wird sich mit Themen befassen, die auf die eine oder andere Weise für Menschen auf beiden Seiten der deutsch-dänischen Grenze von Bedeutung sind.Das Programm heißt „Grænzenlos" und ist ein Magazin, das zwischen Berichten und Interviews wechselt. Die Moderatoren von „Grænzenlos" sind Anders Køpke Christensen von TV SYD und Simone Mischke vom NDR.„Grænzenlos“ wird im Laufe des Jahres 2022 in sechs Folgen ausgestrahlt, die auf TV SYD PLAY und den Websites des NDR zu sehen sein werden.

Sendung im NDR 

Sendung auf TVSyd


Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden