Header Region

Pendlerinfo 21.6.2023


A-kasse vigtig for grænsependlere

Selvangivelse i Tyskland som udgangspunkt obligatorisk

Skatteidentifikationsnummer et must for grænsearbejdere

Minijobs – beskæftigelse i meget begrænset omfang i Tyskland med bopæl i Danmark

Grænsependlere og sygesikring under ferieophold

KalenderA-Kasse wichtig für Grenzpendler

Steuererklärung in Deutschland grundsätzlich obligatorisch

Steuer ID für Grenzgänger ein Muss

Minijobs – geringfügige Beschäftigung in Deutschland bei Wohnsitz in Dänemark

Grenzpendler und Krankenversicherung im Urlaub

Kalender


A-kasse vigtig for grænsependlere

En ny dom afsagt af den slesvig-holstenske socialdomstol viser igen, hvor vigtigt det er for grænsependlere til Danmark at være medlem af en a-kasse. 

Ellers kan man i særlige situationer risikere at miste retten til arbejdsløshedsunderstøttelse i Tyskland. Det er f.eks. tilfældet, hvis der har været oppebåret danske sygedagpenge gennem længere tid forud for ansøgning om dagpenge. 

I februar 2023 traf den slesvig-holstenske socialdomstol for anden gang siden 2015 en afgørelse, der går imod grænsearbejdere, og kendte for ret, at perioder, hvori der er oppebåret danske sygedagpenge, ikke behøver at blive anerkendt som perioder, der udløser ret til arbejdsløshedsforsikring i Tyskland. 

Afgørelsen er meget skuffende for grænsependlere, da en dom afsagt af socialdomstolen for Berlin-Brandenburg af 03.06.2021 netop gik grænsependlernes vej, idet domstolen nåede frem til det modsatte. Socialdomstolen for Berlin-Brandenburg havde frem for alt entydigt henvist til den såkaldte Schwemmer-dom fra EU-Domstolen. Kernen i dommen er, at man anses for arbejdsløshedsforsikret, hvis man er forsikret i blot en enkelt social sikringsgren, uanset hvilken der måtte være tale om. 

Regionskontor & Infocenter rettede allerede i 2019 henvendelse til Europa-Kommissionen om problemet, der delte den retsopfattelse, at sådanne perioder skal medregnes. Heller ikke denne udtalelse kunne formå domstolen til at ændre retsopfattelse. Den vurderede Europa-Kommissionens udtalelse som værende ikke juridisk overbevisende. 

Efter 2015 har den slesvig-holstenske socialdomstol på ny ikke givet tilladelse til at indbringe sagen for en højere instans og mener således ikke, at sagen er af generel karakter. Det blev også afvist at indbringe sagen for EU-Domstolen, da retstilstanden vurderedes at være entydig.

Da den pågældende grænsependler er medlem af en tysk fagforening, støttes sagen af DGB's juridiske afdeling. Den vil indgive klage til den øverste tyske socialdomstol over, at sagen ikke kan admitteres, og man kan så håbe, at sagen nu bliver indbragt for denne øverste socialdomstol. 

Regionskontor & Infocenter har altid uforbeholdent og uden undtagelse anbefalet, at man bliver optaget i en dansk a-kasse. Disse medlemsperioder er uindskrænket anerkendt som forsikringsperioder i Tyskland og bliver medregnet ved beregningen af de perioder, der udløser ret til ydelser..

A-Kasse wichtig für Grenzpendler

Ein neues Urteil des Landessozialgerichts Schleswig-Holstein (LSG SH) verdeutlicht einmal mehr, dass es wichtig ist für Grenzpendler nach Dänemark, Mitglied einer A-kasse (Arbejdsløshedskasse – freiwillige Arbeitslosenversicherung) zu sein. 

Ansonsten kann es in besonderen Situationen zum Verlust des Anspruchs auf Arbeitslosengeld in Deutschland kommen. Dies ist z.B. der Fall, wenn vor dem Antrag auf Arbeitslosengeld lange Zeit dänisches Krankengeld bezogen wurde. 

Bereits zum zweiten Mal seit 2015 hat das LSG SH im Februar 2023 gegen Grenzgänger entschieden und für Recht erkannt, dass Bezugszeiten dänischen Krankengeldes in Deutschland nicht für die Anwartschaft zur Arbeitslosenversicherung anerkannt werden müssen. 

Die Entscheidung ist für Grenzpendler sehr enttäuschend, da ein Urteil des LSG Berlin-Brandenburg vom 03.06.2021 genau im Sinne der Grenzpendler war und das Gegenteil entschieden hatte. Vor allem hatte das LSG Berlin-Brandenburg eindeutig auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes verwiesen, das sogenannte Schwemmer-Urteil. Dieses besagt kurz gefasst, dass man als arbeitslosenversichert gilt, wenn man in einem einzigen Zweig der Sozialversicherung versichert ist, egal in welchem. 

Das Regionskontor & Infocenter hatte sich bereits 2019 mit dem Problem an die Europäische Kommission gewandt. Diese hatte die Rechtsauffassung geteilt, dass diese Zeiten anzurechnen seien. Auch diese Stellungnahme konnte das Gericht nicht dazu bewegen, seine Rechtsauffassung zu ändern. Es bewertete die Stellungnahme der Europäischen Kommission als juristisch nicht überzeugend. 

Das LSG Schleswig hat wiederum, nach 2015, die Revision nicht zugelassen und dem Fall die allgemeine Bedeutung aberkannt. Auch eine Vorlage beim Europäischen Gerichtshof wurde abgelehnt, da die Rechtslage eindeutig sei.

Da die Betroffene Mitglied einer deutschen Gewerkschaft ist wird der Fall vom DGB Rechtschutz unterstützt. Dieser wird eine sogenannte Nicht-Zulassungsbeschwerde beim Bundessozialgericht einlegen und es ist zu hoffen, dass der Fall nun vor das Bundessozialgericht kommt. 

Das Regionskontor & Infocenter empfiehlt seit jeher uneingeschränkt und ausnahmslos die Mitgliedschaft in einer dänischen A-Kasse. Diese Zeiten der Mitgliedschaft sind in Deutschland uneingeschränkt als Versicherungszeiten anerkannt und werden angerechnet bei der Berechnung der Anwartschafts-Zeiten.


Selvangivelse i Tyskland som udgangspunkt obligatorisk

I Tyskland er det fastlagt i den tyske skattelov, hvem der skal indgive selvangivelse. Grænsependlere har udenlandsk indkomst og er derfor som udgangspunkt forpligtet til at aflevere selvangivelse. Der kan kun gøres undtagelser, hvis dette er afklaret med og bekræftet at de kompetente skattemyndigheder. 

Infocentret har modtaget en række henvendelser på området, da mange borgere arbejdede hjemmefra under pandemien og derfor får tilbagebetalt skat i Danmark, men skal betale den i Tyskland. 

Det viste sig i den forbindelse, at mange borgere ikke havde afleveret selvangivelser i Tyskland på forhånd, da de ikke mente, der skulle beskattes noget i Tyskland.

Selv hvis det måtte være korrekt, så fritager det ikke for pligten til at indgive selvangivelse. 

Nogle rådsøgende var af den opfattelse, at de selv kunne vælge og ville undgå besværet med at aflevere selvangivelse to gange, først i Danmark og derefter i Tyskland. Men heller ikke her er der tale om frivillighed. 

Vi gør opmærksom på, at der vanker saftige bøder og i sidste ende sågar straf, hvis borgere ikke opfylder denne pligt. 

Skattemyndighederne i begge lande har efterhånden fået etableret et velfungerende system med gensidige kontrolmeddelelser, som de udveksler oplysninger via. Skattemyndighederne er således, omend med en vis forsinkelse, alligevel informeret om indtægterne i nabolandet. 

Hvis der måtte være spørgsmål, så kontakt din revisor eller skattemyndighederne.

Steuererklärung in Deutschland grundsätzlich obligatorisch

In Deutschland regelt die Abgabenordnung (AO), wer eine Einkommensteuererklärung abgeben muss. Grenzpendler haben ausländisches Einkommen und sind daher grundsätzlich verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Ausnahmen gelten nur, wenn diese mit dem zuständigen Finanzamt abgeklärt und bestätigt sind. 

Im Infocenter haben sich die Anfragen gehäuft, da viele Bürger während der Pandemie im Homeoffice gearbeitet haben und dadurch in Dänemark Steuern erstattet bekommen, in Deutschland aber bezahlen müssen. 

Dabei stellte sich heraus, dass viele dieser Bürger vorher keine Steuererklärungen in Deutschland abgegeben haben, da sie der Meinung waren, in Deutschland nichts versteuern zu müssen.

Selbst wenn dies richtig ist, entbindet dies nicht von der Pflicht, eine Steuererklärung abzugeben. 

Einige Ratsuchende waren der Ansicht, dass sie sich das aussuchen könnten und wollten nicht zweimal den Aufwand haben,eine Steuererklärung abzugeben, erst in Dänemark und anschließend in Deutschland. Auch hier gibt es keine Freiwilligkeit. 

Wir weisen darauf hin, dass empfindliche Bußgelder und letzten Endes sogar Strafen drohen, wenn Bürger dieser Pflicht nicht nachkommen. 

Die Finanzämter der beiden Länder haben mittlerweile ein funktionierendes System der gegenseitigen Kontrollmitteilungen etabliert, mit dem die Finanzbehörden Daten austauschen. Somit sind die Finanzämter, wenn auch mit etwas zeitlicher Verzögerung, sowieso über die Einkünfte im jeweils anderen Land informiert. 

Bei Fragen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Steuerberater oder Ihrem Finanzamt in Verbindung.


Skatteidentifikationsnummer et must for grænsearbejdere

Grænsependlere til Tyskland, som endnu ikke har fået tildelt et skatteidentifikationsnummer, bør straks ansøge om et, da de ellers risikerer at blive beskattet efter skatteklasse VI. Også som led i den fremskridende digitalisering bliver skatteidentifikationsnummeret uundgåeligt. 

Personer, der ikke er registreringspligtige og begrænset skattepligtige i Tyskland, er nogle gange ikke blevet tildelt et skatteidentifikationsnummer. For at kunne henføre disse personer rent skattemæssigt, har eTin (electronic taxpayer identification number) været brugt som skattemæssigt ordningskriterium. Den pågældende § 41b, stk. 2, 1. punktum i den tyske indkomstskattelov lægger nu op til, at brugen af eTin til attesterne "Lohnsteuerbescheinigungen", som nogenlunde svarer til skattekort, kun gælder til og med skatteansættelsesåret 2022. 

Fra 2023 skal disse attester sendes til skattemyndighederne kun forsynet med skatteidentifikationsnummeret. 

Rent faktisk fremgår det af indkomstskattelovens § 39 c, stk. 2, 1. punktum, at arbejdsgiveren kan beregne lønskatten efter skatteklasse VI, hvis der ikke er ansøgt om tildeling af skatteidentifikationsnummeret, og dette ikke er fremlagt senest seks uger efter kalenderårets begyndelse. 

Ansøgningen skal indgives til de for arbejdsgiveren kompetente skattemyndigheder der, hvor denne har sit faste driftssted (Betriebsstättenfinanzamt)

Hvis man allerede har et skatteidentifikationsnummer, behøver man ikke at foretage sig noget.

Steuer ID für Grenzgänger ein Muss

Grenzpendler nach Deutschland, die noch keine Steueridentifikationsnummer haben, sollten diese umgehend beantragen, da sie sonst riskieren, nach Lohnsteuerklasse VI versteuert zu werden. Auch im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung wird die Steueridentifikationsnummer unerlässlich. 

Für in Deutschland nicht meldepflichtige und beschränkt steuerpflichtige Personen wurde manchmal keine Steueridentifikationsnummer vergeben. Um eine Zuordnung zu ermöglichen, wurde als lohnsteuerliches Ordnungsmerkmal die eTin verwendet. Der maßgebliche § 41b Abs. 2 S. 1 EStG sieht nunmehr vor, dass die Verwendung der eTin für Lohnsteuerbescheinigungen nur noch bis zum Veranlagungszeitraum 2022 gilt. 

Ab 2023 sind Lohnsteuerbescheinigungen nur noch mit der Steueridentifikationsnummer versehen an das Finanzamt zu übermitteln. 

Tatsächlich sieht das Gesetz in § 39 c Abs. 2 S. 1 EStG vor, dass der Arbeitgeber die Lohnsteuer nach Steuerklasse VI ermitteln kann, wenn ein Antrag auf Zuteilung der Steueridentifikationsnummer nicht gestellt ist und nicht binnen sechs Wochen nach Beginn des Kalenderjahres vorgelegt wurde. 

Der Antrag ist bei dem für den Arbeitgeber zuständigen Finanzamt zu stellen, dem sogenannten Betriebsstättenfinanzamt. 

Wer bereits eine SteuerID hat, braucht nichts zu unternehmen.


Minijobs – beskæftigelse i meget begrænset omfang i Tyskland med bopæl i Danmark

Aktuelle data fra den tyske ”Minijobzentrale” bekræfter, at 211 personer med bopæl i Danmark har haft en beskæftigelse i meget begrænset omfang (minijob) i Tyskland i 2022. Dette betyder en stigning på omkring 14 % i forhold til året før. 

Denne særlige form for beskæftigelse har altid givet anledning til usikkerhed og spørgsmål, fordi den simpelthen ikke er velegnet i grænseoverskridende sammenhæng. Ved dansk bopæl skal der tages hensyn til følgende: 

Social sikring

Minijobs kan føre til, at den sociale sikring i Danmark ophører og overgår til Tyskland. Da minijobs i Tyskland har en særstatus i social sikringslovgivningen, idet et minijob ikke fører til obligatorisk sygesikring, kan det betyde, at arbejdstageren skal tegne en frivillig forsikring i den lovpligtige forsikring i Tyskland, dvs. skal betale det fulde bidrag til den sociale sikring af alle indkomster, herunder også af danske indkomster. Dette kunne f.eks. være tilfældet, men ikke udelukkende, for en selvstændig erhvervsdrivende person i Danmark, der er ansat i et minijob i Tyskland. 

Skat

Idet Tyskland ikke beskatter indtægterne fra et minijob, har Danmark beskatningsretten. Det skyldes den såkaldte "tilbagefaldsklausul" i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Dermed kan der konkluderes, at indkomsten altid er skattepligtig i Danmark, inklusive 8 % AM-bidrag. Hvis fradragene i Danmark allerede anvendes på anden vis, tillægges mindst 38 % indkomstskat. På grund af den normalt lave indkomst fra et minijob opstår spørgsmålet om rentabiliteten i denne sammenhæng.

Konklusionen er, at man kun bør udøve et minijob, efter at have fået en individuel vejledning fra Regionskontoret & Infocenteret, eller slet ikke bør udøve et minijob. Nogle gange kan ”midi-jobbet” være en løsning, eller et helt almindeligt job.


Minijobs – geringfügige Beschäftigung in Deutschland bei Wohnsitz in Dänemark

Aktuelle Daten der Minijobzentrale bescheinigen, dass im Jahr 2022 211 Personen mit dänischem Wohnsitz eine geringfügige Beschäftigung in Deutschland ausgeübt haben. Dies bedeutet eine Steigerung zum Vorjahr um rund 14 %.

Diese besondere Form der Beschäftigung sorgt seit je her für Unsicherheiten und Fragen, da sie im Zusammenhang mit grenzüberschreitender Tätigkeit schlichtweg nicht tauglich ist. Mit dänischem Wohnsitz sind somit folgende Dinge zu beachten: 

Sozialversicherung

Die Minijobs können dazu führen, dass die Sozialversicherung in Dänemark wegfällt und nach Deutschland rutscht. Da die Minijobs in Deutschland eine sozialversicherungsrechtliche Sonderstellung einnehmen, aus denen keine Pflichtversicherung in der Krankenversicherung entsteht, kann dies zu der Situation führen, dass der Arbeitnehmer sich in Deutschland freiwillig pflichtversichern muss, d.h., den vollen Beitrag aller Einkünfte, auch der dänischen, bezahlen muss. Denkbar wäre dies z.B., aber nicht ausschließlich, für jemanden, der in Dänemark selbständig ist und in Deutschland in einem Minijob-Verhältnis angestellt ist. 

Steuern

Da Deutschland die Einkünfte aus einer geringfügigen Beschäftigung nicht besteuert, fällt das Besteuerungsrecht an Dänemark. Dies geschieht aufgrund der sogenannten „Rückfallklausel“ im deutsch-dänischen Doppelbesteuerungsabkommen. Fazit: Die Einkünfte sind immer in Dänemark steuerpflichtig, inklusive 8% Arbeitsmarktbeitrag. Werden die Freibeträge in Dänemark bereits anderweitig ausgenutzt, kommen mindestens 38% Einkommensteuer hinzu. Hierbei stellt sich aufgrund der regelmäßig niedrigen Einkünfte bei Minijobs die Frage der Rentabilität. 

Fazit: Einen Minijob, korrekter eine geringfügige Beschäftigung, sollte man nur nach eingehender individueller Beratung beim Regionskontor & Infocenter ausüben oder gar nicht.

Manchmal kann der Midijob eine Lösung sein, oder aber auch eine ganz gewöhnliche Anstellung.


Grænsependlere og sygesikring under ferieophold

I begyndelsen af ferieperioden har mange grænsependlere, der arbejder i nabolandet, spørgsmål om sygesikringen under ferieophold. Regionskontor & Infocenter vejleder grundlæggende herom og henviser til følgende vigtige oplysninger: 

Sygesikring under ferie for grænsependlere med beskæftigelse i Danmark og bopæl i Tyskland 

Grænsependleren selv har fået udstedt det særlige sundhedskort.

Desuden får grænsependleren efter anmodning udstedt det blå EU sygesikringskort (EHIC) af Udbetaling Danmark. Dette kort garanterer samme rettigheder i det respektive EU-land, som lovpligtigt forsikrede i det pågældende land også har krav på. Medforsikrede familiemedlemmer får ligeledes udstedt deres EU-sygesikringskort af Udbetaling Danmark. Kortet gælder undtagelsesvist også under ferieophold i Danmark. Man bør generelt også ansøge om EU-kortet, når man påbegynder beskæftigelse i Danmark, da det ikke automatisk er indeholdt i sundhedskortet i Danmark, således som det for det meste er tilfældet i Tyskland. Derudover er det danske EU-sygesikringskort kun udstedt med en gyldighed på et eller to år og der skal ansøges på ny om kortet inden fristens udløb. På grund af ekspeditionstiderne bør man under alle omstændigheder søge om kortet i god tid før afrejsen. 

Sygeforsikring for grænsependlere med bopæl i Danmark og beskæftigelse i Tyskland 

En grænsependler fra Danmark er som hovedregel sygesikret i Tyskland. En grænsependler fra Danmark får udstedt det blå EU-sygesikringskort af den tyske sygekasse, hvor han er forsikret. Dette befinder som regel på bagsiden af det tyske sygesikringskort. Dette gælder også for evt. medforsikrede familiemedlemmer. 

Yderligere informationer på:

www.dvka.de

www.borger.dk

Det blå EU-sygesikringskort garanterer samme rettigheder i det respektive ferieland inden for EU, som lovpligtig forsikrede i det pågældende land også har krav på. Ydelserne i andre EU-lande kan afvige meget fra vant standard. Derudover er det blå EU-sygesikringskort som hovedregel ikke gældende uden for EU. Det kan derfor anbefales, at tegne en privat rejseforsikring.

OBS: Privat eller ikke forsikrede personer kan ikke få det blå EU-sygesikringskort. De er, som navnet siger, privat forsikret eller ikke forsikret og skal dermed også sikre sig privat mod risikoen sygdom på rejser.Grenzpendler und Krankenversicherung im Urlaub

Zu Beginn der Ferienzeit stellen sich den im Nachbarland arbeitenden Grenzpendlern immer wieder Fragen zur Krankenversicherung im Urlaub. Grundsätzlich berät hierzu das Regionskontor & Infocenter und gibt dabei folgende wichtige Informationen bekannt: 

Beschäftigung in Dänemark und Wohnort in Deutschland 

Der Grenzpendler selbst besitzt die besondere Versichertenkarte (særligt sundhedskort).

Zusätzlich erhält der Grenzpendler auf Antrag eine blaue EU-Versichertenkarte (EHIC) von Udbetaling Danmark. Diese garantiert im jeweiligen europäischen Land die gleichen Rechte, wie sie den dort gesetzlich Versicherten zustehen. Familienversicherte erhalten die EHIC ebenfalls von Udbetaling Danmark. Diese gilt auch ausnahmsweise bei Urlauben in Dänemark. Die EU-Versichertenkarte (EHIC) sollten grundsätzlich bei Arbeitsaufnahme mitbeantragt werden, da diese in Dänemark nicht automatisch in der Versichertenkarte enthalten ist, wie es in Deutschland der Fall ist. Darüber hinaus sind die dänischen EU-Versichertenkarten auf ein bis zwei Jahre befristet und müssen dann neu beantragt werden. In jedem Falle sollte man sie aufgrund der Bearbeitungszeiten rechtzeitig vor Reiseantritt beantragen. 

Krankenversicherung für Grenzpendler mit Wohnort in Dänemark und Beschäftigung in Deutschland 

Der Grenzpendler aus Dänemark ist grundsätzlich in Deutschland krankenversichert. Familienangehörige des Grenzpendlers können über die deutsche Krankenversicherung mitversichert werden, wenn diese nicht selbst versichert sind.

Der dänische Grenzpendler erhält seine EU-Versichertenkarte (EHIC) von der deutschen Krankenkasse, bei der er versichert ist. Diese befindet sich im Regelfall auf der Rückseite der deutschen Versichertenkarte. Wenn Familienmitglieder familienversichert sind, erhalten Diese ebenfalls eine EU-Versichertenkarte von der deutschen Krankenversicherung. 

Weitere Informationen erhält man unter:

www.dvka.de

www.borger.dk

Die blaue EU-Versichertenkarte garantiert das Recht auf die gleichen Leistungen im jeweiligen Urlaubsland innerhalb der EU, wie sie den gesetzlich Versicherten in diesem Land zustehen. Diese Leistungen können wesentlich vom gewohnten Standard abweichen. Darüber hinaus ist die blaue EU-Versichertenkarte grundsätzlich nicht außerhalb der EU gültig. Eine private Auslandsreiseversicherung ist empfehlenswert.

Achtung: Privatversicherte und Nichtversicherte erhalten keine blaue EU-Versichertenkarte (EHIC). Sie sind, wie es der Name sagt, privat versichert oder nicht versichert und müssen sich auch gegen das Risiko Krankheit auf Reisen privat versichern. 


Kalender

15.07.2023 4. Beredskabsdag i Flensborg

Bredskabsdag


26.06.2023 – 11.08.2023 Sommerferie Aabenraa Kommune

17.07.2023 – 27.08.2023 Sommerferie Schleswig-Holstein

Kalender

15.07.2023 4. Flensburger Blaulichttag

Blaulichttag

 

26.06.2023 – 11.08.2023 Sommerferien Aabenraa Kommune

17.07.2023 – 27.08.2023 Sommerferien Schleswig-HolsteinMed venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden