Header Region

Regionsinfo 20.12.2023

Bestyrelsens fjerde møde i år

Borgerpuljen

Ny udgave af TV-magasinet Grænzenlos

Regionskontor & Infocenter lukket mellem jul og nytår


Vorstand tagte zum 4. Mal diesem Jahr

Der Bürgerpool

Neue Ausgabe des TV-Magazins Grænzenlos

Regionskontor & Infocenter zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossenBestyrelsens fjerde møde i år
Togtrafikken var i fokus

Region Sønderjylland-Schleswigs fjerde bestyrelsesmøde i år fandt sted den 8. december i Bov, hvor formanden, Walter Behrens, bød velkommen til omkring 30 deltagere. 

Udover den gensidige information og drøftelse af udviklinger i partnerkommunerne var der en række meget aktuelle emner på dagsordenen.  

Den grænseoverskridende togtrafiks fremtid var omdrejningspunktet for et foredrag af Ute Plambeck, Deutsche Bahn, som præsenterede den aktuelle situation. Deltagerne engagerede sig aktivt i debatten om de forskellige spørgsmål relateret til infrastrukturen og operatørernes planer. Emnet bliver arbejdet videre med i det kommende år. 

Endvidere blev resultaterne af den første grænseoverskridende klimakonference, der blev afholdt i november, drøftet. Der var enighed om, at arrangementet var en succes. Mange emner kunne præsenteres og netværk kunne startes op. 

Formanden, Walter Behrens, takkede partnerne for deres tillidsfulde og konstruktive samarbejde - også i svære tider - og så optimistisk på fremtiden. ” 2023 kunne der opnås meget til gavn for borgerne – det skal der bygges videre på i det kommende år.”

Vorstand tagte zum 4. Mal diesem Jahr
Grenzüberschreitender Zugverkehr stand im Mittelpunkt

Die vierte Vorstandssitzung der Region Sønderjylland-Schleswig in diesem Jahr fand am 8. Dezember in Bov statt, zu der der Vorsitzende, Walter Behrens, die rund 30 Teilnehmenden begrüßen konnte. 

Neben dem gegenseitigen Informieren und der Diskussion zu den Entwicklungen in den Partnerkommunen standen heute viele sehr aktuelle Themen im Fokus des Treffens. 

Die Zukunft des grenzüberschreitenden Zugverkehrs stand im Mittelpunkt eines Vortrages von Ute Plambeck, Bevollmächtigte der Deutschen Bahn, die den aktuellen Sachstand vorstellte.

Die Teilnehmer diskutierten engagiert über die vielfältigen Fragen im Zusammenhang mit der Infrastruktur und den Plänen der Betreiber. Die gesamte Thematik wird Arbeitsschwerpunkt im kommenden Jahr. 

Weiterhin wurden die Ergebnisse der erstmalig im November durchgeführten grenzüberschreitenden Klimakonferenz besprochen. Es zeigte sich Einigkeit in der Bewertung der als Erfolg zu betrachtenden Veranstaltung. Viele Themen konnten dargestellt und Netzwerke angestoßen werden. 

Der Vorsitzende, Walter Behrens bedankte sich bei den Partnern für die vertrauensvoller und konstruktive Zusammenarbeit – auch in schwierigen Zeiten – und blickte optimistisch in die Zukunft. „Es konnte im Jahr 2023 viel zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger erreicht werden – hieran gilt es im kommenden Jahr anzuknüpfen.“Borgerpuljen

Næste ansøgningsfrist for tilskud over 186.250 DKK er den 26. februar 2024. Første ansøgningsversion skal gerne indsendes til sekretariatet ca. 3-4 uger før fristen for at afklare spørgsmål til indhold og budget. Mindre ansøgninger kan indsendes løbende. Sagsbehandlingstiden der er på ca. 3-4 uger.

Borgerpuljen kan støtte dansk-tyske, borgernære projekter med et samlet projektbudget på max 745.000 DKK. Der skal være en medfinansiering på minimum 10 %. Borgerpuljen støtter innovative og borgernære dansk-tyske projekter inden for alle tematikker med relevans for borgerne. Organisationer, institutioner, foreninger og borgergrupper i programområdet kan søge om støtte gennem puljen. Mindst en partner fra dansk og en fra tysk side fra programområdet udvikler projektet i fællesskab og indsender ansøgningen. OBS: Projektet skal inddrage og indtænke borgerne som medskabere eller deltagere.

Støttekriterier, ansøgnings- og budgetskema finder man på INTERREGs hjemmeside. Klik på efterfølgende link og du kommer på den rigtige hjemmeside:

Borgerprojektfond

Ansøgnings- og budgetskema samt alle relevante dokumenter skal sendes per mail til bfond@region.dk

Rådgivning: Aftales via mail bfond@region.dk


Der Bürgerpool

Die nächste Antragsfrist für Zuschüsse über 25.000 EUR ist am 26. Februar 2024. Die erste Antragsversion sollte rund 3-4 Wochen vor Ablauf der Frist eingereicht werden, um mögliche Fragen zum Inhalt und Budget zu klären. Kleinere Projekte können laufend eingereicht werden, die Bearbeitungszeit beträgt hier ca. 3-4 Wochen.   

Der Bürgerpool kann Projekte mit einem Projektvolumen von max. 100.000 EUR fördern. Die Kofinanzierung muss mindestens 10 % betragen. Der Bürgerpool fördert innovative und bürgernahe deutsch-dänische Projekte mit Themen, die für den Alltag der Bürger*innen relevant sind. Organisationen, Institutionen, Vereine und Bürgergruppen aus dem Programmgebiet können Projektanträge beim Bürgerpool stellen. Mindestens ein deutscher und ein dänischer Partner aus dem Programmgebiet entwickeln das Projekt und reichen den Antrag ein. Wichtig ist, dass die Projekte von Bürger*innen mitgestaltet bzw. sie einbezogen werden.

Förderkriterien, Antrags- und Budgetformular finden Sie auf der Internetseite von INTERREG. Klicken Sie auf den folgenden Link und Sie werden direkt zur richtigen Internetseite geleitet.

Bürgerprojektefonds

Das Antragsformular, das Budgetformular und alle relevanten Dokumente bitte an die E-Mail-Adresse bfond@region.dk schicken.

Beratung zur Antragsstellung: Schreiben Sie bitte eine E-Mail an bfond@region.dk

Ny udgave af TV-magasinet Grænzenlos

I samarbejde mellem NDR og TVSyd er den 11. udgave af magasinet Grænzenlos kommet ud og kan ses på følgende link:

Magasin Grænzenlos


Neue Ausgabe des TV-Magazins Grænzenlos

In Kooperation zwischen NDR und TVSyd ist die 11. Ausgabe des Magazins Grænzenlos erschienen und unter dem folgenden Link abrufbar:

Magazin GrænzenlosRegionskontor & Infocenter lukket
mellem jul og nytår


Regionskontor & Infocenter har lukket fra den 23.12.23 til den 1.1.24. Den 2.1.24 er der åben igen. 

God jul og godt nytår.

Regionskontor & Infocenter zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen

Das Regionskontor & Infocenter hat vom 23.12.24 – 1.1.24 geschlossen. Wir sind ab dem 2.1.24 wieder für Sie da. 

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr


Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden