Header Region

Pendlerinfo 21.12.2023

Børne- og ungeydelse ved flytning til Danmark hhv. Tyskland

Slut med NemID

Digital Post for personer med bopæl i udlandet

Private forsikringer for tilflyttere til Danmark

Finansielle investeringer, private pensionsforsikringer og livsforsikringer efter flytning

A-kassen i Danmark - en gang til

Fyringer og fagforeningsmedlemskab 

Skolegang for grænsependlerbørn i Tyskland

Danske arbejdsgivere efterspørger tysk TIN-nummer

Tjek forskudsopgørelsen 2024

Regionskontor & Infocenter lukket mellem jul og nytår
Kindergeld bei Umzug nach Dänemark bzw. Deutschland

Schluss mit NemID

Digital Post für Personen mit Wohnsitz im Ausland

Private Versicherungen für Zuzügler in Dänemark

Finanzanlagen, private Rentenversicherungen und Lebensversicherungen nach einem Umzug

Und wieder die A-Kasse in Dänemark

Kündigungen und Gewerkschaftsmitgliedschaft

Schulbesuch für Grenzgängerkinder in Schleswig-Holstein

Dänische Arbeitgeber fordern deutsche TIN-Nummer

Steuerkarte 2024 prüfen

Regionskontor & Infocenter zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen

Børne- og ungeydelse ved flytning til Danmark hhv. Tyskland 
Tilflyttere fra Tyskland til Danmark eller fra Danmark til Tyskland skal være opmærksomme på, at kravet på børne- og ungeydelse kan være påvirket af flytningen til et andet land. Derfor anbefales en undersøgelse af de gældende regler for børne- og ungeydelse inden flytningen, for at afklare i hvilket land der efter flytningen er krav på børne- og ungeydelse og om der i givet fald skal ansøges om børne-og ungeydelse i det nye bopælsland.
Der er klare prioritetsregler for, hvilket land der er ansvarlig for udbetalingen af børne- og ungeydelse. Dette afhænger blandt andet af status som arbejdstager hhv. selvstændig, forældremyndighed og børnenes bopæl. 
Regionskontor & Infocenter oplever i den seneste tid et stigende antal sager om tilbagebetalingskrav ift. børne- og ungeydelse, især fra den tyske Familienkasse, på grund af fejludbetaling. Disse krav kan gøres gældende for flere år i træk, hvilket kan føre til store beløb der skal betales tilbage på engang.
For at undgå dette er det meget vigtig at afklare hvilket land der er ansvarlig for udbetalingen og at flytningen oplyses til myndighederne. I forhold til dansk børne- og ungeydelse og børnetilskud gælder der derudover et optjeningsprincip.  
Især tilflyttere fra Tyskland til Danmark oplever, at der efterlyses dokumentation for bopæls- hhv. beskæftigelsestider ift. optjeningsprincippet ved ansøgningen om børne- og ungeydelse i Danmark.
For at have ret til fuld børne- og ungeydelse og børnetilskud skal man inden for de seneste 10 år forud for den periode, udbetalingen vedrører, have haft bopæl eller socialsikringspligtig beskæftigelse i sammenlagt 6 år i Danmark, Grønland eller på Færøerne. 
Personer med statsborgerskab i et EU-/EØS-land eller Schweiz kan medregne perioder, hvor disse har optjent ret til familieydelser (f.eks. pga. bopæl eller arbejde) i andre EU- eller EØS-lande eller Schweiz.
Dermed vil optjeningsprincippet som regel ikke være relevant for borgere fra et EU-/EØS-land eller Schweiz.  Kan disse tider ikke eller kun delvis dokumenteres, gælder følgende optjening efter bopæls- hhv. arbejdstid:

Det anbefales derfor, at indsende dokumentation for bopælstider eller tider for optjent ret til familieydelser fra Tyskland (eller andre EU/EØS-lande eller Schweiz), allerede ved indgivelsen af ansøgningen om børne- og ungeydelse i Danmark, da dette forkorter sagsbehandlingstiden.
Der kan f.eks. indsendes bopælsattest samt framelding fra Tyskland, Attest for krav på ydelse fra Familienkasse i Tyskland eller lignende.          
Yderligere oplysninger om Børne- og ungeydelse samt børnetilskud i Danmark kan findes på www.pendlerinfo.org.
Her kan der både findes artikler om børne- og ungeydelse i Danmark og Tyskland samt en folder under publikationer om emnet.
Derudover kan der findes oplysninger om det pågældende lands børne- og ungeydelse samt ansøgningen herom på www.borger.dk og på www.arbeitsagentur.de.

Kindergeld bei Umzug nach Dänemark bzw. Deutschland 
Zuzügler von Deutschland nach Dänemark oder Dänemark nach Deutschland müssen darauf aufmerksam sein, dass ein Umzug in ein anderes Land einen Einfluss auf den Kindergeldanspruch haben kann.
Darum ist eine genaue Untersuchung der geltenden Regeln für Kindergeld vor einem Umzug anzuraten, um zu klären in welchem Land nach dem Umzug ein Anspruch auf Kindergeld besteht und ob ggf. Kindergeld im neuen Wohnland beantragt werden muss.
Es gibt klare Prioritätsregeln die entscheiden, welches Land für die Zahlung von Kindergeld zuständig ist. Dies hängt unter anderem vom Status als Arbeitnehmer bzw. Selbständiger ab, vom Sorgerecht und vom Wohnort der Kinder. 
Das Regionskontor & Infocenter erlebt in der letzten Zeit häufiger Fälle von Rückforderungen in Bezug auf Kindergeld, besonders von der deutschen Familienkasse, aufgrund von fehlerhaften Auszahlungen. Diese Rückforderungen können für mehrere Jahre rückwirkend gelten, was zu hohen Summen frühen kann, die auf einmal zurückgezahlt werden müssen. Um dies zu vermeiden ist es sehr wichtig zu klären, welches Land für die Auszahlung zuständig ist und den Umzug den Behörden zu melden. In Bezug auf dänisches Kindergeld gilt darüber hinaus ein Anwartschaftsprinzip. 
Besonders Zuzügler von Deutschland nach Dänemark erleben, dass Dokumentation für Wohn- und Beschäftigungszeiten in Bezug auf das Anwartschaftsprinzip bei der Beantragung von Kindergeld in Dänemark gefordert wird.
Um Anspruch auf volles Kindergeld und Kinderzuschuss zu haben, muss man innerhalb der letzten 10 Jahre vor der Periode, für die die Leistung beantragt wird, seinen Wohnsitz oder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung für insgesamt 6 Jahre in Dänemark, Grönland oder auf den Färöer gehabt haben.  
Personen mit einer Staatsbürgerschaft eines EU-/EWR-Landes oder der Schweiz können Zeiten mitrechnen, in denen diese Anspruch auf Familienleistungen (z.B. auf Grund von Wohnsitz oder Arbeit) in anderen EU- oder EWR- Ländern oder der Schweiz erworben haben. Somit ist das Anwartschaftsprinzip für Bürger aus EU-/EWR-Ländern oder der Schweiz in der Regel nicht relevant.  Können diese Zeiten nicht oder nur teilweise nachgewiesen werden, gilt folgende Anrechnung nach Wohn- bzw. Beschäftigungszeit:

Es empfiehlt sich daher, Dokumentation der Wohnzeiten oder der Zeiten mit Anspruch auf Familienleistungen von Deutschland (oder anderen EU-/EWR-Ländern oder der Schweiz), direkt bei der Antragsstellung auf Kindergeld in Dänemark einzusenden, da dies die Sachbearbeitungszeiten verkürzt. Es kann z.B. eine Meldebescheinigung samt Abmeldung aus Deutschland, eine Bescheinigung der Anspruchszeiten auf Familienleistungen der deutschen Familienkasse oder ähnliches eingesandt werden. Weitere Informationen zu Kindergeld und Kinderzuschuss in Dänemark können Sie auf unserer Homepage www.pendlerinfo.org finden. Hier finden Sie sowohl Artikel zu Kindergeld in Deutschland und in Dänemark als auch einen Flyer unter Publikationen zu diesem Thema. Darüber hinaus finden Sie Informationen zu Kindergeld im jeweiligen Land sowie zu der Antragstellung unter www.borger.dk und www.arbeitsagentur.de .

Slut med NemID
Siden den 31. oktober er NemID lukket ned. Fremover kan kun MitID bruges, som adgang til de digitale løsninger i Danmark.  Har man ikke fået MitID endnu, kan man ansøge om udstedelsen under de givne forudsætninger hos borgerservice eller via MitID appen.  Nærmere oplysninger om ansøgningen om MitID kan findes på vores hjemmeside under følgende link:

Pendlerinfo - MitID

Schluss mit NemID 
Seit dem 31. Oktober ist NemID geschlossen. In Zukunft kann nur MitID als Zugang zu den digitalen Lösungen in Dänemark verwendet werden. Wenn Sie noch keine MitID erhalten haben, können Sie diese unter den vorgegebenen Voraussetzungen beim Borgerservice oder über die MitID-App beantragen.  Nähere Informationen zur Beantragung der MitID finden Sie auf unserer Homepage unter folgendem Link:

Pendlerinfo - MitID

Digital Post for personer med bopæl i udlandet 
Personer med bopæl uden for Danmark er ikke forpligtet til at bruge de digitale løsninger i Danmark og dermed ikke til at skaffe sig et MitID og en digital postkasse.
Især personer der ikke er digitale eller som ikke har tilstrækkelige sprogkundskaber i det danske sprog, kan komme i klemmen ved brugen af MitID og Digital post, da dette medfører at al kommunikation med myndigheder i Danmark foregår digitalt og som regel på dansk eller engelsk.
Derudover forkortes fristerne for at reagere på digitale skrivelser og lignende, hvilket fører til yderligere udfordringer, hvis man skal have hjælp til oversættelsen eller brugen af de digitale løsninger som f.eks. ved ansøgninger om forskellige ydelser hos kommunen eller Udbetaling Danmark.
Disse Personer bør derfor overveje nøje, om de vil ansøge om MitID og digital post. Ved personer der flytter til Danmark er den digitale kommunikation og MitID som udgangspunkt påkrævet.  
En ansøgning om MitID fører dog ikke automatisk til en aktivering af den digitale postkasse. For at den digitale postkasse er aktiveret og for at myndighederne og andre institutioner kan sende post til denne, skal man efter modtagelsen af MitID aktivt logge ind i Digital Post via f.eks. www.borger.dk.
Først efter login og oprettelse er den digitale postkasse aktiveret og modtagelsen af post fra myndigheder vil fremover foregå udelukkende digitalt.  
Ønsker man at få et MitID f.eks. for at få adgang til netbank i en dansk bank, men ikke at modtage digital post fra myndighederne i Danmark, skal man se bort fra at logge ind i den digitale postkasse og aktivere denne.
Er den digitale postkasse ikke aktiveret, kan myndighederne ikke sende til denne og vil bruge postadressen til at tilsende fysisk post. Har man allerede oprettet den digitale postkasse, men er ikke mere i stand til at bruge denne på en forsvarlig måde, kan man ansøge om fritagelse for digital post hos en borgerservice af en kommune eller digitalt (hvis mulig).
Yderligere oplysninger om MitID, digital post, og fritagelsen herfra, kan findes på vores hjemmeside under følgende link:

Pendlerinfo-MitID

Digital Post für Personen mit Wohnsitz im Ausland 
Personen mit Wohnsitz außerhalb Dänemarks sind nicht verpflichtet, die digitalen Lösungen in Dänemark zu nutzen und müssen sich somit keine MitID und keinen digitalen Postkasten besorgen. Insbesondere Personen, die nicht digital sind oder die keine ausreichenden Sprachkenntnisse der dänischen Sprache haben, können bei der Verwendung von MitID und Digital Post in die Klemme geraten, da dies dazu führt, dass die gesamte Kommunikation mit Behörden in Dänemark digital und in der Regel in dänischer oder englischer Sprache erfolgt.
Darüber hinaus verkürzen sich die Fristen für die Beantwortung digitaler Briefe und dergleichen, was zu weiteren Herausforderungen führt, wenn Hilfe bei der Übersetzung oder der Nutzung der digitalen Lösungen benötigt wird, z. B. bei der Beantragung verschiedener Leistungen bei der Kommune oder bei Udbetaling Danmark. Diese Personen sollten daher sorgfältig überlegen, ob sie MitID und Digital Post beantragen möchten.  
Für Personen, die nach Dänemark umziehen, sind die digitale Kommunikation und die MitID grundsätzlich verpflichtend.  
Die Beantragung der MitID führt jedoch nicht automatisch zu einer Aktivierung des digitalen Postkastens. Um den digitalen Postkasten zu aktivieren und damit Behörden und andere Institutionen Post an diese senden können, muss man sich nach Erhalt der MitID aktiv bei Digital Post einloggen, z. B. über www.borger.dk.
Erst nach dem Login und der Einrichtung wird der digitale Postkasten aktiviert und der Empfang von Post von Behörden wird künftig ausschließlich digital erfolgen.  
Wünscht man beispielsweise eine MitID, um bei einer dänischen Bank Zugang zum Onlinebanking zu erhalten, aber keine digitale Post von Behörden in Dänemark, sollte man vom Einloggen in den digitalen Postkasten und der Aktivierung absehen. Wenn der digitale Postkasten nicht aktiviert ist, können Behörden nicht an diesen senden und werden die Postanschrift für die Zusendung von physischer Post nutzen.  
Wenn man den digitalen Postkasten bereits eingerichtet hat, aber nicht mehr in der Lage ist, diesen auf verantwortungsvolle Weise zu nutzen, kann man die Befreiung von Digital Post bei einem Borgerservice einer Kommune oder digital (wenn möglich) beantragen. Weitere Informationen über MitID, Digital Post und die Befreiung hiervon finden Sie auf unserer Homepage unter folgendem Link:
Pendlerinfo-MitID

Private forsikringer for tilflyttere til Danmark 
Et ofte overset punkt ved flytning til Danmark er spørgsmålet om private forsikringer. De fleste forsikringsaftaler vil ikke kunne fortsætte i Tyskland efter flytning til Danmark.
Her skal man kontakte sit forsikringsselskab for at tjekke dette i de enkelte tilfælde. 
Danmark har en helt anden tradition og tankegang, når det kommer til forsikring, hvorfor forsikringer er opsat anderledes end i Tyskland.
For at illustrere dette er her eksemplet med indboforsikring. Mens dette i Tyskland erstatter genanskaffelsesværdien for et nyt produkt, erstattes i Danmark kun den forskudte nuværende værdi, hvilket kan være meget lidt.Det er essentielt at finde ud af hos ens nye danske forsikringsselskaber, hvordan de private forsikringer præcis er opbygget, og hvad de erstatter i tilfælde af skade. 
Regionskontoret & Infocenter kan kun gøre opmærksom på problemet, men kan ikke rådgive om private produkter. Informationer findes under www.forsikringsguiden.dk eller www.forbrug.dk
Private Versicherungen für Zuzügler in Dänemark 
Ein oft übersehener Punkt bei einem Umzug nach Dänemark ist das Thema private Versicherungen. Die meisten Versicherungsverträge werden nach einem Umzug nach Dänemark in Deutschland nicht bestehen bleiben können.
Hier muss man sich mit seinen Versicherungsunternehmen in Verbindung setzen, um dies im Einzelfall zu prüfen. 
Dänemark hat im Bereich Versicherungen eine völlig andere Tradition und Denkweise, weswegen vieles anders geregelt ist als in Deutschland. 
Zur Verdeutlichung hier als Beispiel die Hausratversicherung. Während diese in Deutschland den Wiederbeschaffungs-Neuwert für ein Produkt ersetzt, wird in Dänemark nur der gestaffelte Zeitwert ersetzt, was sehr wenig sein kann. Es ist unerlässlich, sich bei seinen neuen, dänischen Versicherungsunternehmen genau zu informieren, wie die privaten Versicherungen aufgebaut sind und was sie im Schadenfall leisten. 
Das Regionskontor & Infocenter kann nur auf die Problematik aufmerksam machen, aber nicht zu privaten Produkten beraten. Informieren kann man sich bei www.forsikringsguiden.dk oder www.forbrug.dk

Finansielle investeringer, private pensionsforsikringer og livsforsikringer efter flytning 
Et andet ofte overset punkt er private finansprodukter som livsforsikring, pensionsforsikring og andre finansielle investeringer.
Efter flytning af centret for livsinteresser til Danmark, er det ligegyldigt, om disse produkter ville være blevet udbetalt skattefrit i Tyskland, de fleste af dem vil så blive skattepligtige i Danmark.
Her er det meget svært at udtale sig om, hvordan Danmark i fremtiden vil behandle produktet skattemæssigt. Mange produkter kan ikke sammenlignes med noget dansk produkt. Selv et ”bindende svar” fra Skattestyrelsen hjælper i dette tilfælde sjældent, da denne kun er bindende i fem år, medmindre udbetalingen sker inden for denne frist.
Hvis du ønsker at planlægge dine økonomiske behov på et sikkert grundlag, er det bedre at gå ud fra, at du fremover bliver skattepligtig i Danmark.
I de fleste tilfælde, som skattesatserne er i dag er i dag, vil det være 38 %, medmindre man betaler topskat med op til 52 %.Man burde opsøge professionel rådgivning hos tyske skatterådgivere og danske revisorer i tvivlstilfælde.
Finanzanlagen, private Rentenversicherungen und Lebensversicherungen nach einem Umzug 
Ein weiterer gerne übersehener Punkt sind die privaten Finanzmarktprodukte wie Lebensversicherungen, Rentenversicherungen und sonstige Finanzanlagen. 
Es spielt nach der Verlagerung des steuerlichen Lebensmittelpunktes nach Dänemark keine Rolle mehr, ob diese Produkte in Deutschland dereinst steuerfrei zur Auszahlung gekommen wären, die meisten werden dann in Dänemark steuerpflichtig. 
Hier ist es sehr schwer eine Aussage zu treffen, wie Dänemark das Produkt in der Zukunft steuerlich behandeln wird. Vieles ist mit keinem dänischen Produkt vergleichbar. Auch eine verbindliche Auskunft, „bindende svar“, von Skattestyrelsen hilft selten weiter, da diese nur fünf Jahre verbindlich ist, es sei denn, die Auszahlung erfolgt einmalig innerhalb dieser Frist.
Wer seine Finanzbedarfsplanung auf sichere Füße stellen möchte, sollte lieber von einer künftigen Steuerpflicht in Dänemark ausgehen.
In den meisten Fällen wird dies nach heutigem Stand mit 38% zu Buche schlagen, es sei denn man kommt in den Spitzensteuersatz, dann bis zu 52%. Im Bedarfsfall muss man sich professionell, also von Steuerberatern und dänischen Revisoren beraten lassen.

A-kassen i Danmark - en gang til
I sidste nyhedsbrev gjorde vi igen opmærksom på behovet for A-kassemedlemskab i Danmark. Baggrunden var, at Arbeitsagentur ikke anerkender perioder med modtagelse af dansk sygedagpenge som optjeningsperioder og grænsependlere mister derfor retten til dagpenge.
Denne praksis var blevet godkendt af Landessozialgericht Schleswig-Holstein allerede for anden gang. 
Revisionsappellen blev ikke tilladt af Landessozialgericht Schleswig-Holstein.Klagen over manglende tilladelse af appell, som blev støttet af DGB Rechtsschutz, er nu blevet afvist af Bundessozialgericht.
Det betyder, at sidste chance for at fjerne denne mobilitetsbarriere i det tyske retssystem er forbi. 
Regionskontor & Infocenter og den berørte grænsependler har forelagt sagen for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Integration, så det kan undersøge, om der er grund til at indlede traktatbrudsprocedurer mod Tyskland.
Und wieder die A-Kasse in Dänemark
Im letzten Newsletter hatte wir zum wiederholten Male auf die Notwendigkeit einer A-Kassenmitgliedschaft in Dänemark aufmerksam gemacht.
Hintergrund war, dass die Agentur für Arbeit Bezugszeiten dänischen Krankengeldes nicht als Anwartschaftszeiten anerkennt und Grenzpendler somit ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld verlieren.
Diese Praxis war vom Landessozialgericht Schleswig-Holstein bereits zum zweiten Male sanktioniert worden. 
Die Revision war vom Landessozialgericht Schleswig-Holstein nicht zugelassen worden. Die Nicht-Zulassungsbeschwerde, die vom DGB- Rechtsschutz unterstützt wurde, wurde jetzt vom Bundessozialgericht abgewiesen.
Damit ist die letzte Chance, diese Mobilitätsbarriere im deutschen Rechtssystem zu beseitigen, vergangen.
Das Regionskontor & Infocenter sowie die betroffene Grenzpendlerin haben den Fall der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration der Europäischen Kommission vorgelegt, damit diese prüfen kann, ob ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland angebracht ist.

Fyringer og fagforeningsmedlemskab
På det seneste har der været en stigning i fyringer uden varsel, fordi grænsependlere har sygemeldt sig.
Disse opsigelser er ofte sandsynligvis ikke lovlige. Vi vil derfor endnu en gang give udtryk for, at det er vigtigt for grænsependlere at blive medlem af en fagforening.
Uden medlemskab i en fagforening er den eneste mulighed for at få afklaret om opsigelsen er lovlig, at opsøge en advokat i Danmark, hvilket er forbundet med betydelige omkostninger. 
Regionskontor & Infocenter kan ikke vejlede om emnet arbejdsret, da det er privat ret og henviser derfor til fagforeningen eller en advokat.
Kündigungen und Gewerkschaftsmitgliedschaft 
In der letzten Zeit kam es vermehrt zu fristlosen Kündigungen, weil Grenzpendler sich krankgemeldet haben.
Diese Kündigungen sind oft wahrscheinlich nicht rechtens. Wir machen deshalb nochmal darauf aufmerksam, dass es wichtig ist, dass Grenzpendler Mitglied in einer Gewerkschaft werden. Ohne Gewerkschaft bleibt nur der Gang zum Anwalt in Dänemark, um die Rechtmäßigkeit zu prüfen, was mit nicht unerheblichen Kosten verbunden ist. 
Das Regionskontor & Infocenter kann zum Thema Arbeitsrecht, da Privatrecht, nicht beraten und muss an die Gewerkschaft oder einen Anwalt verweisen.

Skolegang for grænsependlerbørn i Tyskland 
Grænsependlere har ret til alle skattemæssige og sociale fordele i arbejdslandet, som borgere der bor i det pågældende land. 
Dette følger af artikel 7, stk. 2, i forordning EF 492/2011.EU-Domstolen har afsagt adskillige domme om denne artikel og har fastslået, at begrebet "skattemæssige og sociale fordele" skal fortolkes meget bredt. Dette inkluderer skolegang for grænsependlerbørn, hvis mindst en forælder arbejder i Tyskland.
Det omfatter også skolegang og de tilhørende statstilskud til anerkendte privatskoler. Delstaten Slesvig-Holsten har her en anden juridisk opfattelse. 
Uanset dette har ”Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein” meddelt Region Sønderjylland-Schleswigs Regionskontor & Infocenter, at det uden anerkendelse af en juridisk forpligtelse, grundlæggende vil muliggøre skolebesøg for grænsependlerbørn, der har mindst en forælder, der arbejder i Schleswig-Holstein. Det gælder for alle offentlige skoler samt skolerne af det danske mindretal.
Schulbesuch für Grenzgängerkinder in Schleswig-Holstein
Grenzgängern stehen im Arbeitsland alle steuerlichen und sozialen Vergünstigungen zu, als ob sie in diesem Land wohnten. Dies ergibt sich aus Artikel 7 (2) der Verordnung EG 492/2011.
Der Europäische Gerichtshof hat reichlich Urteile zu diesem Artikel gefällt und bestimmt, dass der Begriff „steuerliche und soziale Vergünstigung“ sehr weit auszulegen sind. Das schließt den Schulbesuch für Grenzgängerkinder, von denen mindestens ein Elternteil in Deutschland arbeitet, ein. Ebenso schließt es den Schulbesuch und die damit verbundenen staatlichen Zuschüsse an anerkannte Privatschulen mit ein. 
Das Land Schleswig-Holstein hat hier eine andere Rechtsauffassung. Ungeachtet dessen hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein dem Regionskontor & Infocenter der Region Sønderjylland-Schleswig mitgeteilt, dass es ohne Anerkennung einer Rechtspflicht den Schulbesuch von Grenzgängerkindern, die in Dänemark wohnen und bei denen mindestens ein Elternteil in Schleswig-Holstein arbeitet, grundsätzlich ermöglichen wird. Dies gilt für alle öffentlichen Schulen sowie für die Schulen der dänischen Minderheit.

Danske arbejdsgivere efterspørger tysk TIN-nummer  
Regionskontor & Infocenter har de seneste par uger modtaget en del henvendelser, da danske arbejdsgivere har bedt deres medarbejdere bosat i Tyskland om at oplyse det såkaldte TIN-nummer. Dette har skabt en del forvirring.
TIN står for Tax Identification Number. For Tysklands vedkommende er dette det tyske Steueridentifikationsnummer.
I Danmark ville det være CPR-nummeret. På grund af nye regler er danske arbejdsgivere forpligtet til at indhente det udenlandske TIN, altså i dette tilfælde det tyske Steueridentifikationsnummer, og oplyse det. Kontrolmeddelelser vedrørende indkomst på den anden side af grænsen, som nogle kan frygte, er altid blevet udvekslet mellem skattemyndighederne i begge lande.
Dänische Arbeitgeber fordern deutsche TIN-Nummer
In den letzten Wochen erreichten das Regionskontor & Infocenter diverse Anfragen, da dänische Arbeitgeber Ihre Mitarbeiter min Wohnsitz in Deutschland aufforderten die sogenannte TIN-Nummer anzugeben. Dies hat für viel Verwirrung gesorgt.
TIN steht hier für Tax Identification Number. Es handelt sich hierbei im Falle von Deutschland um die deutsche Steueridentifikationsnummer. In Dänemark wäre hiermit die CPR-Nummer gemeint.
Aufgrund neuer Vorschriften sind die dänischen Arbeitgeber dazu verpflichtet die ausländische TIN, also in diesem Falle die deutsche Steueridentifikationsnummer abzufragen und diese anzugeben. Kontrollmitteilungen zu Einkommen auf der anderen Seite der Grenze, die so mancher befürchten mag, werden seit jeher zwischen den Steuerbehörden beider Länder ausgetauscht.

Tjek forskudsopgørelsen 2024 
Skattestyrelsen offentliggjorde forskudsopgørelsen for 2024 i november måned.
Alle, som er skattepligtige i Danmark burde logge sig ind i skattemappen og kontrollere forskudsopgørelsen. 
Forskudsopgørelsen indeholder ofte fejl, enten fordi Skattestyrelsen sætter lønnen for højt eller et fradrag bortfalder. I nogle tilfælde bliver data fra årsopgørelsen for det foregående år overført til næste års forskudsopgørelse, som ofte ikke stemmer overens med de faktiske forhold, f.eks. efter man har skiftet arbejdsplads. 
Desværre opdager mange borgere først i slutningen af januar måned, at der er noget galt, da den udbetalte nettoløn afviger meget fra det, man er vant til. Nærmere informationer findes på følgende link:
Skat-forskudopgørelse
Steuerkarte 2024 prüfen
Die dänische Steuerbehörde Skattestyrelsen veröffentlichte im November die Steuerkarte (Forskudsopgørelse) für 2024.
Alle in Dänemark Steuerpflichtigen sollten sich in ihre digitale Steuermappe einloggen und die Steuerkarte (Forskudsopgørelse) überprüfen. Oft schleichen sich Fehler ein, entweder, weil Skattestyrelsen das Gehalt zu hoch ansetzt oder Freibeträge wegfallen.
Manchmal werden die Daten aus der Steuererklärung des Vorjahres einfach in die Steuerkarte des Folgejahres überführt, was nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen muss, z.B. nach einem Wechsel des Arbeitsplatzes. 
Leider merken viele Steuerpflichtige erst Ende Januar, dass etwas schiefgelaufen ist, wenn das Nettogehalt plötzlich stark abweicht. Weitere Informationen findet man unter dem folgendem Link:
Skat-forskudsopgørelse


Regionskontor & Infocenter lukket mellem jul og nytår
Regionskontor & Infocenter har lukket fra den 25.12.2023 til den 01.01.2024. Den 02.01.2024 er der åben igen. / 
Regionskontor & Infocenter zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen
Das Regionskontor & Infocenter hat vom 25.12.23 – 01.01.24 geschlossen. Wir sind ab dem 02.01.2024 wieder für Sie da.

Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden